Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Bryssel 7. kesäkuuta 2010

Perinteiset stereotypiat edelleen tasa-arvon tiellä koulutuksessa

Euroopan komissio on tänään esitellyt uuden tutkimuksen, jossa selvitetään, miten Euroopan maat pyrkivät torjumaan sukupuolten epätasa-arvoa koulutuksessa. Selvityksen mukaan sukupuolierot istuvat tiukassa niin opiskelualan valinnassa kuin tuloksissakin.

”Sukupuolen ja koulutustason suhde on muuttunut selvästi 50 viime vuoden aikana, ja erot ovat nykyään monisyisempiä kuin ennen”, kertoo koulutuksesta vastaava EU-komissaari Androulla Vassiliou. Koulujen henkilöstö on valtaosin naisia, mutta koulutusjärjestelmiä johtavat miehet. Suurin osa valmistuneista on naisia, useimmat koulupudokkaat taas poikia. ”Nämä tosiseikat onkin otettava tasa-arvopolitiikan perustaksi”, painottaa komissaari Vassiliou.

Komission tutkimus perustuu Eurydice-verkoston työhön. Verkosto kokoaa ja analysoi koulutusjärjestelmiin liittyviä tietoja. Tutkimus kattaa 29 maata (kaikki EU-maat paitsi Bulgarian sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan).

Keskeiset havainnot

Suurimpana ongelmana ovat sukupuoliroolit ja ‑stereotypiat

Harvaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki Euroopan maat ovat sisällyttäneet tai aikovat sisällyttää koulutuspolitiikkaansa sukupuolten tasa-arvon. Päätavoitteena on kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit ja stereotypiat. Lisäksi pyritään vahvistamaan naisten osuutta päätöksentekoelimissä, tasoittamaan koulutustasoon liittyviä sukupuoleen perustuvia eroja ja torjumaan sukupuolista häirintää kouluissa (ks. liite, kuva 1). Sellaisia valtion toimia ei juurikaan ole, joilla tiedotetaan oppilaiden vanhemmille tasa-arvoasioista tai otetaan vanhemmat tiiviimmin mukaan koulutusalan tasa-arvotyöhön.

Tytöt saavat yleensä päättökokeissa parempia arvosanoja kuin pojat, ja tytöillä reputtaminenkin on vähäisempää kuin pojilla. Pojilla taas koulupudokkuus ja luokalle jääminen on yleisempää kuin tytöillä. Kansainvälisten selvitysten mukaan tilanne on noin kolmanneksessa Euroopan maiden koulutusjärjestelmissä sellainen, että pojat pärjäävät tyttöjä heikommin lukemisessa ja tytöt poikia heikommin matematiikassa. Eniten asiaan vaikuttaa kuitenkin edelleen sosioekonominen tausta.

Poikien alisuoriutuminen on nostettu koulutuspolitiikan prioriteettien joukkoon vain harvassa maassa (Belgian flaaminkielisessä yhteisössä, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Vieläkin harvemmassa maassa on käytössä erityisiä ohjelmia, joilla pyritään parantamaan poikien lukutaitoa ja tyttöjen matemaattista ja luonnontieteellistä osaamista (Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta [Englanti]).

Euroopan komissio pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa sekä tukemalla EU-maiden koulutuspoliittista yhteistyötä että myöntämällä rahoitusta rahoitusohjelmistaan. Sosiaalisen syrjäytymisen ja sukupuolten epätasa-arvon torjuminen on keskeinen kriteeri, kun EU päättää rahoituksen antamisesta monikansallisille koulutusalan projekteille ja kumppanuuksille elinikäisen oppimisen ohjelman puitteissa.

Sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa ammatinvalinnanohjausta saavat lähinnä tytöt

Monien ammattikouluissa ja yleissivistävissä toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien poikien ja tyttöjen uravalinnoissa näkyvät edelleen perinteiset sukupuoliroolit. Ammatinvalinnanohjauksessa olisikin puututtava tähän asiaan, ja ammatinvalinnanohjaajien pitäisi olla tietoisempia sukupuolinäkökohdista, jotta he voisivat paremmin kyseenalaistaa stereotypioita.

Sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa ohjausta annetaan nykyisin vain joka toisessa Euroopan maassa (ks. liite, kuva 2), ja niissäkin se suunnataan useimmiten tytöille, joita yleensä kannustetaan suuntautumaan tekniikan ja luonnontieteen aloille. Vaikka käynnissä onkin erinäisiä kiintoisia yksittäisiä hankkeita, uravalintoihin liittyvien sukupuolistereotypioiden poistamiseen tähtäävät valtakunnalliset strategiat ja nimenomaan poikiin kohdistetut toimet loistavat poissaolollaan.

Korkeakoulualalla pyritään lähinnä saamaan lisää naisia opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa

Valtaosa opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista on lähes kaikissa maissa naisia. Naisvaltaisia aloja ovat etenkin kasvatustiede, terveydenhuolto, humanistiset tieteet ja taide. Miesvaltaisia ovat puolestaan insinööritieteet, teolliset alat ja rakennusala.

Sukupuolten tasa-arvo on mukana korkeakoulupolitiikassa noin kahdessa kolmasosassa maista (ks. liite, kuva 3). Toimien ja hankkeiden kohderyhmänä ovat lähes aina kuitenkin vain naiset. Lisäksi on huomattava, että mitä korkeammalle akateemisella uralla edetään, sitä pienemmäksi muuttuu naisten osuus korkeakoulujen opetushenkilökunnasta. Kuitenkin vain noin joka kolmas maa on laatinut konkreettisen strategian, jolla näihin eroihin puututtaisiin.

Toimia kummankin ongelman ratkaisemiseksi ovat linjanneet Belgian flaaminkielinen yhteisö, Saksa, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja.

Eurydice-verkosto (www.eurydice.org) tarjoaa tietoja ja analyyseja Euroopan maiden koulutusjärjestelmistä ja ‑politiikasta. Verkostoon kuuluu 35 kansallista yksikköä, jotka sijaitsevat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman 31 osallistujamaassa (EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa ja Turkissa). Toiminnan koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa Brysselissä toimiva EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Tutkimus kokonaisuudessaan: Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Tarkempia tietoja eri maiden sukupuolinäkökohtiin liittyvästä politiikasta on piakkoin saatavana osoitteessa www.eurydice.org

Tutkimuksen englanninkielinen painettu versio tulee saataville tänään ja ranskan- ja saksankieliset käännökset lähiaikoina.

Euroopan komission koulutusalan sivusto

ANNEX

Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa

Kuva 1: Sukupuolten tasa-arvoon liittyvä politiikka, jolla kyseenalaistetaan perinteiset sukupuoliroolit ja ‑stereotypiat ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksessa, 2008–2009

Torjutaan sukupuolista häirintää

Vahvistetaan edustusta

Tasoitetaan koulutustasoon liittyviä sukupuoleen perustuvia eroja

Maat, joilla ei ole varsinaista sukupuolten tasa-arvoon liittyvää politiikkaa koulutusalalla: Italia, Puola, Slovakia, Unkari, Viro

Lähde: Eurydice.

Kuva 2: Perinteisiin uravalintoihin kohdistuva ammatinvalinnanohjaus Euroopassa, 2008–2009

Sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa ammatinvalinnanohjausta tarjotaan

Ei erityistä ammatinvalinnanohjausta

Tietoja ei saatavana

Lähde: Eurydice.

Kuva 3: Sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä strategioita tai projekteja korkea-asteella, 2008–2009

Toimien tai projektien kohde

vertikaalinen jako sukupuolen mukaan

horisontaalinen jako sukupuolen mukaan

Ei tasa-arvopoliittisia toimia korkea-asteella

Tietoja ei saatavana

Lähde: Eurydice.


Side Bar