Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

V Bruselu dne 7. června 2010

Největší překážkou rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání zůstávají tradiční stereotypy

Evropská komise dnes představila novou studii, která zkoumá, jak se evropské země věnují nerovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání. Ukazuje, že rozdíly mezi ženami a muži přetrvávají jak při výběru studia, tak ve studijních výsledcích.

Evropská komisařka pro vzdělávání Androulla Vassiliou uvedla: „Souvislost mezi pohlavím a dosaženým vzděláním se v posledních padesáti letech výrazně proměnila a rozdíly mají nyní mnohem rozmanitější podobu. Ve školách pracují převážně ženy, ale vzdělávací systémy jsou vedeny muži. Většina absolventů jsou ženy a většinu žáků, kteří zanechali studia, tvoří chlapci. Těmto skutečnostem musíme přizpůsobit politiky pro rovné zacházení.“

Studie Komise je založena na práci sítě Eurydice, která se zabývá sběrem a analýzou údajů o vzdělávacích systémech. Tato studie zahrnuje 29 zemí (všechny členské státy EU s výjimkou Bulharska, dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Klíčová zjištění:

Hlavním problémem jsou ženské a mužské role a stereotypy

Politiky pro rovné zacházení v oblasti vzdělávání mají nebo plánují – s několika výjimkami – všechny evropské země. Hlavním cílem je zpochybnit tradiční rozdělení ženských a mužských rolí a stereotypy. K dalším cílům patří zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích orgánech, nabourávání stereotypních vzorců ve vzdělávání založených na rozdílnosti pohlaví a potlačování genderově podmíněného obtěžování ve školách (viz obr. 1 v příloze). Vládní iniciativy, které mají informovat rodiče o otázkách rovnosti žen a mužů a zapojit je více do prosazování genderové rovnosti, jsou vzácné.

Dívky mají obvykle lepší známky a jsou ve větší míře úspěšné při závěrečných zkouškách než chlapci a chlapci častěji zanechávají studia nebo opakují školní ročník. Mezinárodní průzkumy ukazují, že v přibližně jedné třetině evropských vzdělávacích systémů jsou chlapci spíše slabší ve čtení, zatímco dívky častěji dosahují horších výsledků v matematice a přírodních vědách. Nejdůležitějším faktorem však zůstává sociální a ekonomické prostředí.

Jen několik zemí se zabývá neúspěchem chlapců jako prioritou politiky (Belgie – Vlámské společenství, Irsko a Spojené království). Stále méně zemí má zvláštní programy pro zlepšování čtení u chlapců a znalostí matematiky a přírodních věd u dívek (Rakousko, Spojené království – Anglie).

Evropská komise se věnuje genderové nerovnosti ve vzdělávání jak podporováním spolupráce mezi zeměmi EU v oblasti této politiky, tak i prostřednictvím programů financování. Boj proti sociálnímu vyloučení a nerovnosti žen a mužů je jednou z klíčových priorit finanční podpory, kterou EU poskytuje mnohonárodnostním vzdělávacím projektům a partnerstvím prostřednictvím programu celoživotního učení.

Poradenství pro volbu povolání respektující genderové aspekty se zaměřuje na dívky

Mnoho mladých mužů a žen na odborných školách nebo ve středním všeobecném vzdělávání si stále vybírá své budoucí povolání v duchu tradičního rozdělení rolí žen a mužů. K řešení tohoto problému je zapotřebí lepší poradenství pro volbu povolání i to, aby poradci byli vnímavější k otázkám genderu a byli tak připravenější stereotypy zpochybnit.

Poradenství pro volbu povolání respektující genderové aspekty, které je nyní dostupné pouze v polovině evropských zemích (viz obr. 2 v příloze), se mnohem častěji zaměřuje na dívky než chlapce a zpravidla podporuje dívky, aby si zvolily budoucí povolání v technických oborech nebo přírodních vědách. Přestože jednotlivé zajímavé iniciativy a projekty existují, celkové vnitrostátní strategie boje s genderovými stereotypy při volbě povolání a iniciativy zaměřené na chlapce chybějí.

Politiky v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřují na zvyšování počtu žen v matematice, vědě a technických oborech

Téměř ve všech zemích představují ženy většinu studentů a absolventů a převažují v pedagogických, zdravotnických a sociálních oborech, humanitních vědách a umění. Muži pracují převážně ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Přibližně dvě třetiny zemí mají politiky pro rovné zacházení v oblasti vysokoškolského vzdělávání (viz obr. 3 v příloze). Téměř všechny tyto politiky se však zaměřují pouze na ženy. Na druhé straně poměr žen v pedagogickém sboru vysokoškolských institucí klesá s každým stupněm akademického kariérního žebříčku. Konkrétní politiky k řešení tohoto problému a vyrovnání se s touto vertikální segregací však přijala jen asi třetina zemí.

Politiky zaměřené na oba problémy existují v Belgii – Vlámském společenství, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku, Spojeném království a Norsku.

Síť Eurydice (www.Eurydice.org) poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a analyzuje je. Síť tvoří 35 národních úřadů působících ve všech 31 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, země EHP a Turecko), a je koordinována a spravována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, se sídlem v Bruselu, která připravuje publikace a databáze.

Další informace:

Kompletní studie Genderově podmíněné rozdíly v oblasti vzdělávání: studie o přijatých opatřeních a současné situaci v Evropě (Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe); anglickou verzi studie lze nalézt na internetových stránkách:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Podrobné popisy vnitrostátních politik pro rovné zacházení budou k dispozici www.eurydice.org

Výtisky studie v angličtině jsou k dispozici od dnešního dne. Překlady do francouzštiny a němčiny budou k dispozici v dohledné době.

Evropská komise, vzdělávání a odborná příprava: Education and training

ANNEX

VZDĚLÁVÁNÍ: rovnost žen a mužů

Obrázek 1: Politiky na podporu rovnosti žen a mužů s cílem řešit problém tradičních ženských a mužských rolí a stereotypů v rámci základního a středoškolského vzdělávání, 2008/09

Boj proti sexuálnímu obtěžování

Posílit zastoupení žen v řídících funkcích v oblasti vzdělávání

Zaměřit se na vzorce úspěšnosti při dosahování cílů na základě pohlaví

Všechny země v rámečku mají politiky s cílem řešit problém tradičních ženských a mužských rolí a stereotypů. Zakroužkované země vykazují další vyznačené konkrétní politické cíle. Země bez významnějších politik na podporu rovnosti žen a mužů: EE, IT, HU, PL, SK

Zdroj: Eurydice.

Obrázek 2: Zvláštní poradenství pro volbu povolání s cílem řešit problém tradičních modelů volby povolání v Evropě, 2008/09

Existuje poradenství pro volbu povolání zohledňující pohlaví

Bez zvláštního poradenství pro volbu povolání

Údaje nejsou dostupné

Zdroj: Eurydice.

Obrázek 3: Politiky na podporu rovnosti žen a mužů či projekty v této oblasti v rámci vysokoškolského vzdělávání,
2008/09

Politiky/projekty zaměřené na

vertikální segregaci

horizontální segregaci

Bez politik na podporu rovnosti žen a mužů v rámci vysokoškolského vzdělávání

Údaje nejsou dostupné

Zdroj: Eurydice.


Side Bar