Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Брюксел, 7 юни 2010 г.

Традиционните стереотипи остават най-голямото предизвикателство пред равнопоставеността между половете в областта на образованието

Днес Европейската комисия представи ново проучване, в което се изследва как европейските страни разрешават въпросите за неравнопоставеността между половете в областта на образованието. То показва, че разликите между половете остават както при избора на вида образование, така и при учебните резултати.

Андрула Василиу, член на Европейската комисия, отговаряща за въпросите на образованието, заяви: „Връзката между пола и постиженията в учението се е променила значително през последните 50 години и разликите сега имат по-заплетени очертания. Преподавателите в училище са почти изцяло жени, докато образователните системи се ръководят от мъже. Повечето от успешно завършилите училище са момичета, докато при незавършилите преобладават момчетата. Необходимо е да основем политиките за равнопоставеност между половете върху тези житейски факти.“

Проучването на Комисията се базира на работата на мрежата Eurydice, която събира и анализира данните за образователните системи. Проучването обхваща 29 страни (всички държави-членки на ЕС без България и включва Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Основни констатации:

Най-тревожни остават представите за ролите, отредени на половете, и стереотипите

С малки изключения, всички европейски страни вече имат или планират да създадат политики за равнопоставеност между половете в образованието. Основната цел е да се разчупят стереотипите и традиционните представи за ролите на отделните полове. Сред целите е още повишаването на дела на представителите на женския пол сред лицата, отговорни за вземането на решения, противопоставянето на модела, при който постигането на резултати е характерно по-скоро за единия пол, и борба с тормоза в училищата по признак „пол“ (вж. приложението, фигура 1). Не се срещат често правителствени инициативи, чиято цел е да информират родителите за проблеми, свързани с равнопоставеността между половете, и да ги ангажират по-активно за популяризирането на равнопоставеността между половете.

Момичетата обикновено получават по-високи оценки и по-високи резултати на матурите от момчетата, а момчетата по-често прекъсват училище или повтарят годината. Международните проучвания показват, че момчетата обикновено се представят по-зле по четене, докато момичетата имат по-лоши резултати по математика в около една трета от образователните системи в Европа. Социално-икономическата среда обаче остава най-важният фактор.

Само няколко страни обръщат внимание на по-ниските резултати при момчетата под формата на приоритет в политиката си (фламандската общност в Белгия, Ирландия и Обединеното кралство). Още по-малко са страните, които имат специални програми за подобряване на уменията за четене на момчетата и постиженията по математика и естествени науки на момичетата (Австрия и Обединеното кралство (Англия)).

Европейската комисия обръща внимание на неравнопоставеността между половете в образованието посредством насърчаването на сътрудничество в политиките на отделните държави-членки на ЕС и посредством програми за финансиране. Борбата срещу социалната изолация и неравнопоставеността между половете е сред основните приоритети на финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС за мултинационални образователни проекти и партньорства посредством програмата за обучение през целия живот.

Напътствията за професионално обучение, свързано с признака пол, по-често са насочени към момичетата

Мнозина млади мъже и жени от професионалните и общообразователните училища все още предпочитат да изберат кариера, която отразява традиционните роли на мъжа и жената. Необходимо е да има по-добри професионални напътствия, за да се разреши този проблем, както и професионалните съветници да обръщат повече внимание на проблемите, свързани с неравнопоставеността между половете, което би предполагало по-големи възможности за разчупване на стереотипите.

Напътствията, при които се обръща внимание на въпросите, свързани с неравнопоставеността на половете, се срещат само в половината от европейските страни (вж. приложението, фигура 2) и в по-голяма степен са насочени към момичетата, отколкото към момчетата, като обикновено се стремят да насърчават момичетата да се насочват към кариера в областта на технологиите и естествените науки. Макар и да се срещат отделни интересни инициативи и проекти, като цяло липсват насочени към момчетата национални стратегии за борба със стереотипите при половете по отношение на избора на кариера.

Политиките във висшето образование са насочени основно към повишаване на броя на жените, избрали кариера в областта на математиката, точните науки и технологиите (МТТ)

Жените са мнозинство сред учениците и студентите в почти всички страни, като вземат превес в области като образование, здравеопазване и социална дейност, хуманитарни науки и изкуства. Мъжете избират предимно области като инженерство, производство и строителство.

В около две трети от страните има политики за справяне с неравнопоставеността във висшето образование (вж. приложението, фигура 3). Почти всички от тези политики обаче са насочени единствено към жените. От друга страна делът на жените сред преподавателите във висшите учебни заведения намалява с всяко следващо стъпало на академичната стълбица. Само около една трета от страните обаче прилагат конкретни политики за справяне с вертикалната сегрегация.

Политики, насочени и към двата проблема, има във фламандската общност в Белгия, Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция, Обединеното кралство и Норвегия.

Мрежата Eurydice Network (www.Eurydice.org) предоставя информация и анализи на европейските образователни системи и политики. Мрежата се състои от 35 национални звена, намиращи се във всички 31 държави—участнички в програмата на ЕС „Обучение през целия живот“ (държавите-членки на ЕС, страните от ЕИП и Турция), и работата ѝ се координира и управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС в Брюксел, която изготвя нейните публикации и бази данни.

За повече информация:

Пълният текст на изследването Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe (Разлики в половете при учебните резултати: проучване на взетите мерки и ситуацията в Европа)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Подробно описание на отделните национални политики, свързани с неравнопоставеността между половете, може да се намери на адрес: www.eurydice.org

От днес ще са на разположение и печатни копия на проучването на английски език. Скоро ще има и негов превод на френски и немски език.

Европейска комисия: Образование и обучение

ANNEX

ОБРАЗОВАНИЕ: Равенство на половете

Фигура 1: Политики за равенство на половете, стремящи се към промяна в традиционните роли на двата пола и стереотипите в началното и средното училище, 2008/09 г.

Борба с тормоза по полов признак

Подобрено представителство на жените в училищните ръководства

Насоченост към моделите в постиженията на двата пола

Всички изброени в карето държави имат политики за промяна на стереотипите и традиционните роли на двата пола. Попадащите в овалите държави преследват и показаните допълнителни конкретни цели на политиката. Държави без съществени политики за равенство на половете в образованието: EE, IT, HU, PL, SK

Източник: Eurydice.

Фигура 2: Предлагано в Европа специално професионално ориентиране, което да промени традиционните решения за избор на професия

Съществува професионално ориентиране, отчитащо аспектите на пола

Няма специално професионално ориентиране

Няма данни

Източник: Eurydice.

Фигура 3: Политики или проекти за равенство на половете във висшето образование
2008/09 г.

Политики/проекти, занимаващи се с:

вертикална сегрегация

хоризонтална сегрегация

Няма политики или проекти за равенство на половете във висшето образование

Няма данни

Източник: Eurydice.


Side Bar