Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI EL

IP/10/686

Brussel, 3 juni 2010

Milieu: Zes lidstaten worden voor het Hof gedaagd wegens niet-omzetting van EU-wetgeving in nationaal recht

De Europese Commissie brengt zes lidstaten voor het Europees Hof van Justitie wegens niet-omzetting van EU-milieuwetgeving in nationaal recht. Na twee eerdere waarschuwingen wordt gerechtelijke actie ondernomen tegen België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland en Luxemburg.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "De EU-milieuwetgeving is er om de EU-burgers en het milieu te beschermen. Ik dring er bij de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, op aan de wetgeving in kwestie zo snel mogelijk in hun nationaal recht om te zetten.

Gerechtelijke actie tegen vijf lidstaten in verband met de wetgeving inzake ruimtelijke infrastructuurgegevens

De Commissie daagt Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland en Luxemburg voor het Europees Hof van Justitie wegens onvolledige omzetting in nationaal recht van de wetgeving inzake infrastructuur voor ruimtelijke gegevens.

De in 2007 vastgestelde richtlijn tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)1 heeft tot doel de toegang en het gebruik van milieugerelateerde ruimtelijke gegevens te vergemakkelijken. Deze gegevens moeten tussen de autoriteiten worden uitgewisseld voor al hun milieugerelateerde taken. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gegevens zonder praktische hindernissen kunnen worden gedeeld. De richtlijn heeft betrekking op een brede waaier ruimtelijke gegevens, gaande van cartografische basisinformatie, zoals vervoersnetwerken en administratieve eenheden, tot belangrijke milieugegevens, zoals emissies, milieukwaliteit en de ligging van beschermde gebieden. In staat zijn om deze verschillende soorten gegevens te combineren is belangrijk om de beste informatie te verkrijgen over hoe we onze samenleving beter kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld de vele mogelijke effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging, alsook tegen natuurlijke en technologische rampen. Hoe beter de beschikbare informatie, hoe hoger het rendement van de milieubeschermingsmaatregelen.

Krachtens de EU-wetgeving moesten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om vóór 15 mei 2009 aan deze richtlijn te voldoen. Aangezien de richtlijn, ondanks twee eerdere waarschuwingen, in de vijf lidstaten niet volledig is omgezet, maakt de Commissie de zaken aanhangig bij het Hof van Justitie.

België wordt voor het Hof gedaagd in verband met de grondwaterwetgeving

De Commissie onderneemt gerechtelijke actie tegen België wegens niet-vaststelling van de voor de uitvoering van de grondwaterrichtlijn2 vereiste wetgeving. Bij de richtlijn zijn grondwaterkwaliteitsnormen vastgesteld en maatregelen ingevoerd om de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken.

Deze zaak komt er omdat België heeft nagelaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan de richtlijn te voldoen en de Commissie daarvan uiterlijk op 16 januari 2009 in kennis te stellen.

In België is de omzetting van EU-wetgeving doorgaans een bevoegdheid van de drie gewesten (Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Niet alle gewesten hebben de wetgeving ten uitvoer gelegd en de Commissie brengt België daarom voor het Hof van Justitie.

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

1 :

Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).

2 :

Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.


Side Bar