Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL

IP/10/686

Bryssel 3. kesäkuuta 2010

Ympäristö: Kuusi jäsenvaltiota oikeuteen, koska EU:n säädöksiä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio vie kuusi jäsenvaltiota Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet tiettyjä EU:n ympäristösäädöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Oikeuteen joutuvat kahden kirjallisen varoituksen jälkeen Suomi sekä Belgia, Kreikka, Kypros, Luxemburg ja Ranska.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik sanoi: ”EU:n ympäristösäädökset on annettu EU:n kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi. Kehotan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet säädöksiä täytäntöön, saattamaan kyseiset säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöään mahdollisimman nopeasti.”

Viisi jäsenvaltiota joutuu tuomioistuimeen paikkatietoinfrastruktuuria koskevan säädöksen osalta

Komissio nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa Suomea sekä Kreikkaa, Kyprosta, Luxemburgia ja Ranskaa vastaan, koska ne eivät ole saattaneet paikkatietoinfrastruktuuria koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista vuonna 2007 annetun ns. INSPIRE-direktiivin1 tavoitteena on helpottaa ympäristöön liittyvän paikkatiedon saatavuutta ja käyttöä. Näiden tietojen on oltava viranomaisten on yhteisessä käytössä ympäristöön liittyvien tehtävien yhteydessä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot voidaan jakaa ilman käytännön esteitä. Direktiivin soveltamisalaan kuuluu laaja valikoima paikkatietoja peruskarttatiedoista (esimerkiksi liikenneverkot ja hallintoyksiköt) keskeiseen ympäristötietoon (esimerkiksi päästöt, ympäristön laatu ja suojelualueiden sijainti). On tärkeää, että nämä erityyppiset tiedot voidaan koota yhteen, jotta saataisiin parhaat mahdolliset tiedot siitä, miten voidaan suojella yhteiskuntaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ilmansaasteiden mahdollisilta vaikutuksilta sekä luonnonkatastrofeilta ja teknologiasta johtuvilta onnettomuuksilta. Mitä parempaa tietoa on saatavilla, sitä kustannustehokkaampaa on ympäristönsuojelu.

Säädöksen mukaan jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15. toukokuuta 2009. Koska viisi jäsenvaltiota ei ole saattanut direktiiviä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään kirjallisista varoituksista huolimatta, komissio nostaa niitä vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Belgia joutuu oikeuteen pohjavesilainsäädännön takia

Komissio on nostanut kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ole antanut tarvittavaa lainsäädäntöä pohjavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi2.

Direktiivissä vahvistetaan pohjavesien laatustandardit ja otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla ehkäistään tai rajoitetaan epäpuhtauksien pääsyä pohjaveteen.

Belgia ei ole antanut direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä ole ilmoittanut niistä 16. tammikuuta 2009 mennessä.

Belgiassa EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä kuuluu yleensä kolmen alueen (Vallonia, Flanderi ja Bryssel) velvollisuuksiin. Kaikki alueet eivät ole antaneet tarvittavaa lainsäädäntöä, joten komissio nostaa Belgiaa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Ajantasaiset tiedot rikkomusmenettelyistä:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

1 :

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista annettu direktiivi 2007/2/EY (INSPIRE).

2 :

Pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annettu direktiivi 2006/118/EY.


Side Bar