Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT EL LT MT PL RO

IP/10/685

Bruselj, 3. junij 2010

Okolje: dvanajst držav članic opomnjenih zaradi manjkajočih načrtov za povodja

Evropska komisija pošilja prvi opomin dvanajstim državam članicam, ker niso predložile svojih načrtov upravljanja evropskih povodij, kot zahteva zakonodaja EU o vodah. Zadevne države članice so Belgija, Ciper, Danska, Grčija, Irska, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija. Načrti za povodja so temelj Okvirne direktive o vodah in bistveni za doseganje cilja EU, ki je „dobro stanje“ evropskih voda do leta 2015. Sprejeti bi morali biti najpozneje do 22. decembra 2009.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Veseli me, da je večina držav članic uspešno pravočasno predložila svoje načrte upravljanja povodij. Vendar še vedno manjkajo načrti za četrtino ozemlja EU. Zadevne države članice pozivam, naj hitro ukrepajo, zaključijo javna posvetovanja in predložijo svoje načrte.“

Prvi opomin dvanajstim državam članicam zaradi načrtov za povodja

Komisija pošilja prvi opomin dvanajstim državam članicam, ker niso predložile načrtov upravljanja povodij, kot zahteva Okvirna direktiva o vodah1.

V skladu z zakonodajo so morale države članice načrte upravljanja za posamezna vodna območja objaviti najpozneje devet let po začetku veljavnosti zakonodaje. Države članice, ki si delijo mednarodne reke, morajo skupaj pripraviti en sam mednarodni načrt upravljanja povodja.

Pri pripravi načrtov se morajo države članice posvetovati z javnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi, osnutke načrtov pa objaviti in nato dati na voljo šest mesecev za pisne pripombe. Zaradi teh zahtev bi se morala javna posvetovanja začeti najpozneje decembra 2008.

Medtem ko je večina držav članic svoje načrte predložila, jih dvanajst tega ni storilo in v nekaterih državah članicah se posvetovanja še vedno niso začela. Zaradi manjkajočih načrtov za četrtino ozemlja EU približno 31 % državljanov še vedno ne ve, kako se bo upravljalo z njihovimi vodnimi viri.

To ogroža doseganje ciljev Direktive. Nadaljnje zamude bodo negativno vplivale na splošno izvajanje Direktive, določanje ukrepov in končno tudi na izboljšanje vodnega okolja. Komisija zato zadevnim državam članicam pošilja prvi pisni opomin, s katerim jih poziva, naj pospešijo postopke in sprejmejo načrte. Za odgovor imajo na voljo dva meseca.

Načrti upravljanja povodij

Prelomna Okvirna direktiva o vodah, ki je začela veljati leta 2000, določa okvir za celostno upravljanje z vodami v vodnih območjih po vsej Evropski uniji. Od držav članic zahteva, da varujejo in obnavljajo vsa telesa podzemnih in površinskih voda (reke, jezera, kanali in obalno morje), da bi se najpozneje do leta 2015 doseglo „dobro stanje“.

Načrti upravljanja povodij dajejo celovit pregled glavnih vprašanj za posamezna vodna območja in bi morali vključevati posebne ukrepe za doseganje okoljskih ciljev kakovosti. Vsako morebitno izjemo je treba dobro utemeljiti.

Komisija proučuje kakovost predloženih načrtov in bo v letu 2012 predstavila tretje poročilo o izvajanju Okvirne direktive o vodah. V njem bo ocenila načrte in podala priporočila za izboljšanje njihovega izvajanja. Poročilo bo vključeno v „načrt za zaščito evropskih voda“, predviden za leto 2012.

Uporabne povezave:

dodatne informacije o poteku posvetovanj in sprejetju načrtov upravljanja povodij:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

več podrobnosti v zvezi z vodno politiko:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

statistični podatki o kršitvah na splošno:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Številke zadev:

2010/2070 BE, 2010/2071 CY, 2010/2072 DK, 2010/2074 EL, 20102076 IE, 2010/2077 LT, 2010/2078 MT, 20102079 PL, 2010/2080 PT, 2010/2081 RO, 2010/2082 SI, 2010/2083 ES

1 :

Direktiva Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike.


Side Bar