Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT EL LT MT SL RO

IP/10/685

Bruksela, dnia 3 czerwca 2010 r.

Ochrona środowiska: ostrzeżenie dla dwunastu państw członkowskich za brak planów gospodarowania wodami w dorzeczach

Dwanaście państw członkowskich otrzymało od Komisji Europejskiej pierwsze ostrzeżenie za niedopełnienie nałożonego przez prawo wodne UE obowiązku przedłożenia planów gospodarowania wodami w dorzeczach europejskich. Państwa te to Belgia, Cypr, Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowenia. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach stanowią podstawę ramowej dyrektywy wodnej i są niezbędne do osiągnięcia unijnego celu zapewnienia „dobrego stanu” wód europejskich do 2015 r. Plany te powinny zostać przyjęte najpóźniej w dniu 22 grudnia 2009 r.

Europejski komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: Bardzo się cieszę, że większość państw członkowskich dostarczyła na czas swoje plany gospodarowania wodami w dorzeczach. Ciągle jednak brakuje tych planów dla jednej czwartej terytorium UE. Apeluję zatem do państw członkowskich o podjęcie natychmiastowych działań, zakończenie konsultacji społecznych i przedłożenie planów.

Pierwsze ostrzeżenie dla dwunastu państw członkowskich za brak planów gospodarowania wodami w dorzeczach

Komisja wysłała dwunastu państwom członkowskim pisemne ostrzeżenie dotyczące braku planów gospodarowania wodami w dorzeczach wymaganych na mocy ramowej dyrektywy wodnej1.

Zgodnie z przepisami państwa członkowskie mają obowiązek opublikować plan gospodarowania wodami w każdym dorzeczu najpóźniej dziewięć lat po wejściu tych przepisów w życie. W odniesieniu do rzek międzynarodowych, państwa członkowskie, przez które te rzeki przepływają, muszą wspólnie opracować jeden międzynarodowy plan gospodarowania wodami w dorzeczu danej rzeki.

Państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami, opublikowania wstępnej wersji planów, dając jednocześnie możliwość przedstawiania pisemnych uwag do tych planów przez okres sześciu miesięcy. Ze względu na te wymogi publiczne konsultacje powinny były się rozpocząć najpóźniej w grudniu 2008 r.

Chociaż większość państw członkowskich przedłożyła swoje plany, dwanaście państw nie zrobiło tego jednak, a w niektórych konsultacje społeczne nawet się nie zaczęły. W sytuacji gdy dla jednej czwartej terytorium UE brakuje planów, około 31 proc. obywateli nadal nie ma pewności, w jaki sposób będzie się gospodarować ich zasobami wodnymi.

Zagraża to realizacji celów dyrektywy. Dalsze opóźnienie będzie mieć negatywne skutki dla całościowego wdrożenia dyrektywy, ustanowienia środków działania i wreszcie poprawy stanu środowiska wodnego. Komisja wysłała zatem pisemne ostrzeżenie do przedmiotowych państw członkowskich, wzywając do przyspieszenia procedur przyjmowania planów. Mają one dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Plany gospodarowania wodami w dorzeczach

Przełomowa ramowa dyrektywa wodna, które weszła w życie w 2000 r., ustanawia ramy zintegrowanego gospodarowania wodami w dorzeczach w całej Unii Europejskiej. Zobowiązuje państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich dobry stan najpóźniej do 2015 r.

Plany gospodarowania wodami w dorzeczach zawierają obszerny przegląd istotnych kwestii w każdym dorzeczu i powinny zawierać konkretne środki konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów w zakresie jakości środowiska. Każde odstępstwo musi być należycie uzasadnione.

Komisja analizuje jakość przedstawionych planów i przedstawi w 2012 r. trzecie sprawozdanie z wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej. Oceni w nim plany i przedstawi zalecenia dotyczące ich realizacji. Sprawozdanie to stanie się podstawą „Planu ochrony wód europejskich” w 2012 r.

Przydatne linki:

Dalsze informacje na temat etapu konsultacji i przyjmowania poszczególnych planów gospodarowania wodami w dorzeczach znajdują się na stronie

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Więcej szczegółów na temat polityki wodnej można znaleźć na stronie

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Numery spraw:

2010/2070 BE, 2010/2071 CY, 2010/2072 DK, 2010/2074 EL, 20102076 IE, 2010/2077 LT, 2010/2078 MT, 20102079 PL, 2010/2080 PT, 2010/2081 RO, 2010/2082 SI, 2010/2083 ES

1 :

Dyrektywa Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.


Side Bar