Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT EL LT MT PL SL RO

IP/10/685

Brussel, 3 juni 2010

Milieu: Twaalf lidstaten krijgen een waarschuwing voor het niet indienen van hun stroomgebiedsbeheersplannen

De Europese Commissie stuurt een eerste waarschuwing aan twaalf lidstaten omdat zij hebben nagelaten om overeenkomstig de EU-waterwetgeving hun plannen voor het beheer van de Europese stroomgebieden in te dienen. Het gaat om België, Cyprus, Denemarken, Griekenland, Ierland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje. De stroomgebiedsbeheersplannen vormen de hoeksteen van de kaderrichtlijn water en zijn essentieel voor de EU-doelstelling om het Europese water tegen 2015 in "goede toestand" te doen verkeren. De plannen hadden uiterlijk op 22 december 2009 moeten zijn goedgekeurd.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "Het stemt mij tevreden dat de meeste lidstaten erin zijn geslaagd hun stroomgebiedsbeheersplannen op tijd in te dienen. We beschikken echter nog niet over de plannen voor een kwart van het territorium van de EU. Ik roep de betrokken lidstaten op snel actie te ondernemen, de openbare raadpleging af te ronden en hun plannen in te dienen.

Eerste waarschuwing voor twaalf lidstaten in verband met stroomgebiedsbeheersplannen

De Commissie stuurt een eerste waarschuwingsbrief aan twaalf lidstaten in verband met het ontbreken van krachtens de waterkaderrichtlijn1 vereiste stroomgebiedsbeheersplannen.

Krachtens de richtlijn moesten de lidstaten op zijn laatst negen jaar na haar inwerkingtreding voor elk stroomgebiedsdistrict een beheersplan publiceren. Lidstaten met gemeenschappelijke internationale rivieren moeten samenwerken om tot een enkel internationaal stroomgebiedsbeheersplan te komen.

De lidstaten moeten het publiek en andere belanghebbenden raadplegen over de plannen, ontwerp-stroomgebiedsbeheersplannen publiceren, en voorzien in een periode van ten minste zes maanden voor het maken van schriftelijke opmerkingen. Vanwege deze vereisten hadden de openbare raadplegingen op zijn laatst in december 2008 van start moeten gaan.

Terwijl de meeste lidstaten hun plannen hebben ingediend, hebben er echter twaalf dat nagelaten en zijn in sommige lidstaten de raadplegingen nog steeds niet begonnen. Dat de plannen voor een kwart van het EU-territorium ontbreken, betekent dat 31% van de burgers geen zekerheid heeft over hoe zijn watervoorraden worden beheerd.

Hierdoor komen de doelstellingen van de richtlijn in het gedrang. Verdere vertragingen zullen een domino-effect hebben op de algemene uitvoering van de richtlijn, op de invoering van maatregelen en uiteindelijk op de verbetering van het aquatisch milieu. Daarom stuurt de Commissie de betrokken lidstaten een eerste schriftelijke waarschuwing waarin zij hen oproept de procedures om de plannen goed te keuren te versnellen. De lidstaten krijgen twee maanden de tijd om te antwoorden.

Stroomgebiedsbeheersplannen

Bij de baanbrekende waterkaderrichtlijn, die in 2000 in werking is getreden, is een kader vastgesteld voor een geïntegreerd waterbeheer in stroomgebiedsdistricten in de hele Europese Unie. Krachtens de richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle grond- en oppervlaktewaterlichamen (rivieren, meren, kanalen en kustwateren) op zijn laatst tegen 2015 een goede toestand bereiken.

In stroomgebiedsbeheersplannen wordt een volledig overzicht van de belangrijkste problemen voor elk stroomgebiedsdistrict gegeven en ze moeten de specifieke maatregelen bevatten die nodig zijn om de opgelegde milieukwaliteitsdoelstellingen te halen. Als er vrijstellingen worden toegepast, moeten deze grondig worden verantwoord.

De Commissie is de kwaliteit van de ingediende plannen aan het bestuderen en zal in 2012 een derde verslag over de uitvoering van de waterkaderrichtlijn voorstellen. Daarin worden de plannen beoordeeld en worden aanbevelingen gedaan om hun uitvoering te verbeteren. Het verslag zal uitmonden in de "Blauwdruk ter bescherming van de EU-wateren".

Nuttige links:

Voor nadere informatie over de vordering van de raadpleging over en de goedkeuring van de stroomgebiedsbeheersplannen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Voor nadere bijzonderheden over het waterbeleid, zie:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Voor de recentste gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

Dossiernummers:

2010/2070 BE, 2010/2071 CY, 2010/2072 DK, 2010/2074 EL, 20102076 IE, 2010/2077 LT, 2010/2078 MT, 20102079 PL, 2010/2080 PT, 2010/2081 RO, 2010/2082 SI, 2010/2083 ES

1 :

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.


Side Bar