Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL LT MT PL SL RO

IP/10/685

Bruxelles, den 3. juni 2010

Miljø: Tolv medlemsstater advaret om, at de mangler at vedtage vandplaner

Europa-Kommissionen sender en første advarsel til tolv medlemsstater, fordi de har undladt at indsende deres planer for forvaltning af Europas vandområder, som EU-vandlovgivningen kræver. Det drejer sig om følgende medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Grækenland, Irland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien. Vandplanerne er hjørnestenen i vandrammedirektivet og en væsentlig forudsætning for at nå EU's mål, som er frem til 2015 at sørge for, at Europas vand er i god tilstand. De skulle have været vedtaget senest den 22. december 2009.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Det glæder mig, at de fleste medlemsstater har indsendt deres vandplaner rettidigt. Vi mangler dog stadig planer for en fjerdedel af EU's område. Jeg opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at handle hurtigt, færdiggøre den offentlige høring og indsende deres planer."

Første advarsel til tolv medlemsstater på grund af manglende vandplaner

Kommissionen sender et første advarselsbrev til tolv medlemsstater om, at de mangler at vedtage vandplaner som krævet i vandrammedirektivet1.

Ifølge lovgivningen skulle medlemsstaterne offentliggøre en forvaltningsplan for hvert vandområdedistrikt senest ni år, efter at lovgivningen trådte i kraft. Medlemsstater, der er fælles om internationale vandløb, skal samarbejde om at udarbejde en fælles international vandplan.

Medlemsstaterne skal høre offentligheden og andre interesserede parter om planerne og offentliggøre udkast med en frist på seks måneder til at fremsætte skriftlige bemærkninger. På grund af disse krav skulle de offentlige høringer have været iværksat senest i december 2008.

De fleste medlemsstater har ganske vist indsendt deres planer, men der er stadig tolv, der ikke har gjort det, og i nogle medlemsstater er høringerne ikke engang startet. Uden planer for en fjerdedel af EU's område har 31 % af EU's borgere stadig ingen vished for, hvordan deres vandressourcer vil blive forvaltet.

Dermed er der risiko for, at direktivets mål ikke vil blive nået. Yderligere forsinkelser vil have en afledt effekt for den generelle gennemførelse af direktivet, fastsættelsen af foranstaltninger og i sidste ende forbedringen af vandmiljøet. Kommissionen sender derfor en første skriftlig advarsel til de pågældende medlemsstater med en indtrængende opfordring til at fremskynde procedurerne for vedtagelsen af planerne. De har en frist på to måneder til at svare.

Vandplaner

Det banebrydende vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, indeholder regler for integreret vandforvaltning i vandområdedistrikter i hele EU. Det forpligter medlemsstaterne til at beskytte og restaurere alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvand) for at opnå, at de er i god tilstand senest i 2015.

Vandplanerne giver et samlet overblik over de vigtigste spørgsmål, der gør sig gældende for hvert vandområdedistrikt, og bør omfatte de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Undtagelser skal begrundes udførligt.

Kommissionen er i færd med at gennemgå de indsendte planers kvalitet og vil fremlægge sin tredje rapport om gennemførelsen af vandrammedirektivet i 2012. Den kommer til at indeholde en vurdering af planerne og anbefalinger med hensyn til, hvordan gennemførelsen af dem kan forbedres. Rapportens resultater vil blive brugt i 2012-planen for beskyttelse af EU's vand.

Nyttige links:

Yderligere oplysninger om vandplanhøringerne, og om hvor langt man er nået i vedtagelsesprocessen, fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Yderligere oplysninger om vandpolitikken fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Statistiske oplysninger om overtrædelser generelt fås ved at klikke på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Sagsnumre:

2010/2070 BE, 2010/2071 CY, 2010/2072 DK, 2010/2074 EL, 20102076 IE, 2010/2077 LT, 2010/2078 MT, 20102079 PL, 2010/2080 PT, 2010/2081 RO, 2010/2082 SI, 2010/2083 ES

1 :

Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.


Side Bar