Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES EL PL RO

IP/10/682

Bryssel, 3 juni 2010

Den inre marknaden: Kommissionen vill se till att åtta medlemsstater tillämpar EU-regler om betaltjänster och överprövning av offentlig upphandling

För att se till att människor och företag i EU kan dra nytta av den inre marknaden fullt ut, har Europeiska kommissionen vidtagit åtgärder mot åtta medlemsstater. Cypern, Grekland, Spanien, Polen, Rumänien och Sverige kommer att få motiverade yttranden om att de helt och hållet ska införliva betaltjänstdirektivet i sina respektive lagstiftningar. Syftet med betaltjänstdirektivet är att elektroniska betalningar inom EU, och då framförallt betalningar, autogireringar och kortbetalningar, ska kunna ske lika enkelt, effektivt och säkert som betalningar inom en medlemsstat. Direktivet utgör den rättsliga grund som krävs för att det gemensamma eurobetalningsområdet ska kunna bli verklighet. När det gäller offentlig upphandling kommer Österrike, Grekland, Luxemburg och Spanien att få motiverade yttranden om att de helt och hållet ska införliva prövningsdirektivet, som syftar till att effektivisera de förfaranden för prövning som företag kan använda när de anser att en kontraktstilldelning från en myndighet är felaktig. Om direktivet inte införlivas korrekt och i rätt tid, finns det risk för att anbudsgivare inte kan ifrågasätta otillåtna kontraktstilldelningar. Om en medlemsstat inom två månader inte lämnat ett tillfredsställande svar på det motiverade yttrandet, kan kommissionen hänskjuta ärendet till domstolen.

Betaltjänstdirektivet – Cypern, Grekland, Spanien, Polen, Rumänien och Sverige

Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG (IP/05/1514) syftar till att garantera rättvist och öppet tillträde till betalningsmarknaderna och förbättra konsumentskyddet. Innan betaltjänstdirektivet fanns, kunde betaltjänstleverantörer inte konkurrera eller erbjuda sina tjänster inom hela EU. Direktivet innebär att alla elektroniska betalningar i euro eller elektroniska betalningar inom landet sker senast en dag efter betalningsordern. Vidare utgör det den rättsliga grunden för gränsöverskridande autogireringar och leder också förmodligen till lägre priser och större utbud av tjänster. Direktivet utgör också den rättsliga grunden för det gemensamma eurobetalningsområdet som är ett initiativ från den europeiska bankindustrin för att skapa en integrerad marknad för betaltjänster inom euroområdet (IP/07/550).

Visserligen har en majoritet av medlemsstaterna införlivat direktivet fullt ut, men sex medlemsstater (Cypern, Grekland, Spanien, Polen, Rumänien och Sverige) har fortfarande inte införlivat alla eller vissa bestämmelser. I tre medlemsstater behövs det ytterligare lagstiftning eller sekundärlagstiftning för att införliva vissa bestämmelser. Det handlar främst om verksamhetskrav för betalningsinstitut (Rumänien), informationskrav (Spanien) och krav för att förhindra penningtvätt (Cypern). I Grekland, Sverige och Polen måste dock samtliga bestämmelser i direktivet införlivas. Tidsfristen för detta var satt till november 2009.

Prövning av offentlig upphandling – Österrike, Grekland, Luxemburg och Spanien

Effektiva metoder för överprövning av beslut är av avgörande betydelse för att se till att offentliga kontrakt går till det företag som lagt det bästa budet. Sådana metoder bidrar också till att företag och allmänheten känner sig säkrare på att offentlig upphandling sker på ett rättvist och konkurrensutsatt sätt i hela EU. Prövningsdirektivet 2007/66/EG syftar till att effektivisera förfarandena för prövning för att bekämpa otillåtna kontraktstilldelningar. Genom direktivet införs en minimiperiod på tio dagar mellan kontraktstilldelningen och undertecknandet av kontraktet så att anbudsgivarna får rimligt med tid att ifrågasätta kontraktstilldelningen. Direktivet ska också bekämpa otillåten direkttilldelning av offentliga kontrakt, som är den allvarligaste överträdelsen av EU:s upphandlingslagstiftning. Domstolar i medlemsstaterna ska kunna upphäva kontrakt som tilldelats på otillåtet sätt utan öppenhet och utan konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Fyra medlemsstater, Österrike, Grekland, Luxemburg och Spanien, har inte införlivat direktivet helt och hållet i sin nationella lagstiftning. Tidsgränsen för införlivandet var satt till 20 december 2009. Ett ofullständigt införlivande av direktivet innebär att europeiska företag förvägras sina rättigheter när de deltar i offentlig upphandling i de medlemsstaterna. Om de berörda medlemsstaterna inom två månader inte lämnat ett tillfredsställande svar på det motiverade yttrandet, kan kommissionen hänskjuta ärendet till domstolen.

Mer information

om den inre marknaden:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Den senaste informationen om överträdelseförfaranden rörande samtliga medlemsstater:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar