Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV EL RO

IP/10/682

Bruksela, 3 czerwca 2010 r.

Rynek wewnętrzny: Czas przejść do czynów – Komisja upomina osiem państw członkowskich ociągających się z wdrożeniem przepisów unijnych dotyczących usług płatniczych oraz odwołań w sferze zamówień publicznych

Mając na względzie zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim możliwości wykorzystania w pełni dobrodziejstw rynku wewnętrznego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko ośmiu państwom członkowskim. Cypr, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia i Szwecja otrzymają uzasadnione opinie ponaglające do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy o usługach płatniczych do ustawodawstw krajowych. Celem dyrektywy jest zagwarantowanie, ażeby płatności elektroniczne w skali całej UE – w szczególności operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartą płatniczą – stały się równie łatwe, skuteczne i bezpieczne, jak analogiczne transakcje wykonywane w granicach jednego państwa członkowskiego. Zapewnia ona podstawę prawną, umożliwiającą wprowadzenie „jednolitego obszaru płatności w euro” (SEPA – Single Euro Payments Area). Co się tyczy zamówień publicznych, Komisja wystosuje również uzasadnione opinie do Austrii, Grecji, Hiszpanii i Luksemburga z żądaniem pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej procedur odwoławczych, której celem jest usprawnienie krajowych procedur odwoławczych przysługujących przedsiębiorstwom, które uznają, że organ publiczny udzielił zamówienia w niesprawiedliwy sposób. W przypadku niepełnego lub nieterminowego wdrożenia przepisów tej dyrektywy zachodzi ryzyko pozbawienia oferentów skutecznej drogi odwołania od nieuzasadnionych decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego. W odniesieniu do państw członkowskich, które w ciągu dwóch miesięcy nie odpowiedzą w zadowalający sposób na uzasadnioną opinię, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Cypr, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia i Szwecja)

Dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (IP/05/1514) ma na celu zapewnienie uczciwego i otwartego dostępu do rynków płatności przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony konsumenta. Przed jej wejściem w życie istniały przeszkody na drodze do skutecznej konkurencji między dostawcami usług płatniczych i swobody świadczenia takich usług na terytorium całej UE. Dyrektywa stanowi, że wszystkie płatności elektroniczne w strefie euro i w granicach kraju muszą być dokonywane w czasie nie dłuższym niż jeden dzień od zlecenia płatności, tworząc jednocześnie podwaliny prawne dla systemów transgranicznych transakcji polecenia zapłaty, zmierzając do zmniejszenia kosztów i zwiększenia możliwości wyboru usługodawcy.

Dyrektywa ustanawia ponadto podstawę prawną jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), który jest inicjatywą europejskiego sektora bankowego, mającą na celu stworzenie zintegrowanego rynku usług w dziedzinie płatności w strefie euro (IP/07/550).

Większość państw członkowskich wdrożyła już całkowicie przepisy dyrektywy – jednak w pozostałych sześciu państwach członkowskich (na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Polsce, Rumunii i Szwecji) konieczne jest dopełnienie wdrożenia niektórych bądź nawet wszystkich jej przepisów. W trzech państwach członkowskich nadal brak przepisów dodatkowych lub aktów wykonawczych wdrażających szereg przepisów, dotyczących w szczególności obowiązujących instytucje płatnicze wymogów ostrożnościowych (w Rumunii), wymogów informacyjnych (w Hiszpanii) oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (na Cyprze). Z kolei w Grecji, Szwecji i Polsce wdrożenia wymagają wszystkie przepisy dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Termin jej wdrożenia upłynął w listopadzie 2009 r.

Dyrektywa w sprawie środków odwoławczych w zakresie zamówień publicznych (Austria, Grecja, Hiszpania i Luksemburg)

Skuteczne procedury odwoławcze mają decydujące znaczenie, jeśli najlepsi oferenci mają mieć ostatecznie największe szanse na otrzymanie zamówień publicznych. Tego typu mechanizmy dopomogą również w zwiększeniu zaufania przedsiębiorców i obywateli do uczciwego i konkurencyjnego trybu rozstrzygania przetargów na zamówienia publiczne w całej Unii. Dyrektywa 2007/66/WE o poprawie skuteczności procedur odwoławczych ma na celu wzmocnienie krajowych środków odwoławczych i procedur kontroli służących zwalczaniu niezgodnego z prawem udzielania zamówień. Wprowadza ona minimalny dziesięciodniowy obowiązkowy okres zawieszenia między podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia a faktycznym podpisaniem umowy, pozostawiający pozostałym oferentom rozsądny czas na podważenie niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia przetargu. Dyrektywa dąży ponadto do zwalczania bezprawnego bezpośredniego udzielania zamówień, które jest najpoważniejszym naruszeniem prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych. Sądy krajowe uzyskają uprawnienia do stwierdzania nieskuteczności takich zamówień, które zostały udzielone w sposób bezprawny, to jest z pogwałceniem zasady przejrzystości i pominięciem konkurencyjnego postępowania przetargowego.

Cztery z państw członkowskich – Austria, Grecja, Hiszpania i Luksemburg – nadal nie wprowadziły w pełni przepisów dyrektywy w swoich krajowych ustawodawstwach. Termin ich wdrożenia upłynął 20 grudnia 2009 r. Niepełne wykonanie dyrektywy oznacza, że wielu przedsiębiorcom europejskim uczestniczącym w przetargach publicznych w tych krajach nie gwarantuje się faktycznie przysługujących im w świetle dyrektywy praw. O ile zainteresowane państwa członkowskie w ciągu dwóch miesięcy nie odpowiedzą w zadowalający sposób na uzasadnioną opinię, Komisja może w takich przypadkach skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Dodatkowe informacje:

O rynku wewnętrznym:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczące wszystkich państw członkowskich można znaleźć na specjalnej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm


Side Bar