Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV PL RO

IP/10/682

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2010

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι 8 κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και τις προσφυγές σε θέματα δημόσιων συμβάσεων

Προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση εναντίον 8 κρατών μελών συνολικά. Στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία θα αποσταλούν αιτιολογημένες γνώμες με το αίτημα να ενσωματώσουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι να διασφαλιστεί ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντός της ΕΕ - ιδιαίτερα η μεταφορά πίστωσης, η άμεση χρέωση και οι πληρωμές με κάρτα - θα γίνουν τόσο εύκολες, αποτελεσματικές και ασφαλείς, όσο οι εγχώριες πληρωμές στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Η οδηγία παρέχει τη νομική βάση για την πραγματοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, στην Αυστρία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία θα αποσταλούν επίσης αιτιολογημένες γνώμες με το αίτημα να ενσωματώσουν πλήρως την οδηγία για τις προσφυγές, η οποία έχει ως στόχο να βελτιώσει τις εθνικές διαδικασίες προσφυγών που μπορούν να ασκούν οι επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι οι δημόσιες αρχές αναθέτουν κατά παράνομο τρόπο τις δημόσιες συμβάσεις. Εάν η εν λόγω οδηγία δεν ενσωματωθεί ορθά και εμπρόθεσμα, υπάρχει κίνδυνος οι διαγωνιζόμενοι να μη μπορούν να ασκούν προσφυγή κατά τρόπο αποτελεσματικό σε περιπτώσεις παράνομης ανάθεσης συμβάσεων. Εάν ένα κράτος μέλος δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη που θα του σταλεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο.

Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών – Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία

Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 2007/64/EΚ (IP/05/1514) έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές πληρωμών και να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών. Πριν από τη θέσπιση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η οδηγία θα διασφαλίσει ότι όλες οι πληρωμές σε ευρώ ή οι εγχώριες ηλεκτρονικές πληρωμές θα εκτελούνται το αργότερο εντός μίας ημέρας από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

Παρέχει τη νομική βάση για τα συστήματα διασυνοριακών άμεσων χρεώσεων και ελπίζεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και σε αύξηση των επιλογών για τους χρήστες. Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών παρέχει επίσης τη νομική βάση για τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του κλάδου των ευρωπαϊκών τραπεζών με στόχο τη δημιουργία ενιαίας αγοράς υπηρεσιών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ (IP/07/550).

Η πλειονότητα των κρατών μελών έχει ενσωματώσει πλήρως την οδηγία, αλλά έξι κράτη μέλη – η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία – δεν έχουν ενσωματώσει όλες ή ορισμένες από τις διατάξεις της. Σε τρία κράτη μέλη απαιτείται συμπληρωματική ή κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσία προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την προληπτική εποπτεία για τους οργανισμούς πληρωμών (Ρουμανία), την παροχή πληροφοριών (Ισπανία) ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα χρήματος» - Κύπρος). Η Ελλάδα, η Σουηδία και η Πολωνία όμως δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει καμία από τις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση έληξε το Νοέμβριο του 2009.

Προσφυγές για θέματα δημόσιων συμβάσεων – Αυστρία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Ισπανία

Οι αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγών είναι σημαντικές για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις τελικά θα ανατίθενται στις εταιρείες οι οποίες υποβάλλουν τις καλύτερες προσφορές. Οι διαδικασίες αυτές θα βοηθήσουν επίσης, ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο και ανταγωνιστικό σε ολόκληρη την ΕΕ. Η οδηγία 2007/66/EΚ έχει ως στόχο να βελτιώσει τις εθνικές διαδικασίες προσφυγών για την καταπολέμηση της παράνομης ανάθεσης συμβάσεων. Προβλέπει υποχρεωτική προθεσμία αναμονής διάρκειας 10 ημερών τουλάχιστον μεταξύ της ημερομηνίας κατακύρωσης του διαγωνισμού και της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, ώστε να έχουν αρκετό χρόνο οι διαγωνιζόμενοι να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η οδηγία έχει επίσης ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, η οποία αποτελεί τη σοβαρότερη παραβίαση του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. Τα εθνικά δικαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώνουν συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται παράνομα, δηλαδή χωρίς διαφάνεια και χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός.

Τέσσερα κράτη μέλη - Αυστρία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Ισπανία – δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία την εν λόγω οδηγία, για την οποία η σχετική προθεσμία έληξε στις 20 Δεκεμβρίου 2009. Η ελλιπής ενσωμάτωση της οδηγίας σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στερούνται προστασίας των δικαιωμάτων τους, όταν συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς σε αυτά τα κράτη μέλη. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών στην αιτιολογημένη γνώμη που θα τους αποσταλεί, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Εσωτερική αγορά:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar