Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV EL PL RO

IP/10/682

Bruxelles, den 3. juni 2010

Det indre marked: Kommissionen griber ind for at sikre, at otte medlemsstater gennemfører EU-bestemmelser om betalingstjenester og klager i forbindelse med offentlige indkøb

For at sikre, at borgere og virksomheder i EU får fuldt udbytte af det indre marked, har Europa-Kommissionen truffet foranstaltninger over for i alt otte medlemsstater. Cypern, Grækenland, Spanien, Polen, Rumænien og Sverige vil modtage begrundede udtalelser, hvori de anmodes om fuldt ud at gennemføre betalingstjenestedirektivet (PSD) i deres nationale lovgivning. Formålet med PSD er at sikre, at elektroniske betalinger inden for EU – navnlig kredittransaktioner, direkte debiteringer og kortbetalinger – bliver lige så lette, effektive og sikre som nationale betalinger inden for en medlemsstat. Direktivet udgør det retsgrundlag, som skal muliggøre det fælles eurobetalingsområde (SEPA). Hvad offentlige indkøb angår, vil Østrig, Grækenland, Luxembourg og Spanien også modtage begrundede udtalelser, hvori de anmodes om fuldt ud at gennemføre klagedirektivet, som har til formål at forbedre de nationale klageprocedurer, som virksomheder kan benytte, når de skønner, at en offentlig myndighed har tildelt en kontrakt på et urimeligt grundlag. Hvis dette direktiv ikke gennemføres korrekt og rettidigt, er der risiko for, at tilbudsgivere ikke effektivt kan gøre indsigelse mod ulovligt tildelte kontrakter. Hvis en medlemsstat ikke afgiver et tilfredsstillende svar på den begrundede udtalelse inden for to måneder, vil Kommissionen kunne indbringe for Domstolen.

Betalingstjenestedirektivet – Cypern, Grækenland, Spanien, Polen, Rumænien og Sverige

Betalingstjenestedirektivet 2007/64/EF (IP/05/1514) tilsigter at garantere rimelig og åben adgang til betalingsmarkederne og at øge beskyttelsen af forbrugerne. Før PSD var betalingstjenesteudbyderne faktisk udelukket fra at konkurrere og tilbyde deres tjenester over hele EU. Direktivet sikrer, at alle elektroniske betalinger i euro og nationale valutaer gennemføres højst én dag efter, at betalingsordren blev afgivet, udgør retsgrundlaget for grænseoverskridende direkte debiteringsordninger og bør også føre til lavere priser og større udvalg for brugerne. PSD udgør også retsgrundlaget for det fælles eurobetalingsområde (SEPA), der er iværksat af de europæiske banker og skaber et integreret marked for betalingstjenester i euroområdet (IP/07/550).

Et flertal af medlemsstaterne har fuldt ud gennemført direktivet, men seks medlemsstater (Cypern, Grækenland, Spanien, Polen, Rumænien og Sverige) mangler fortsat at gennemføre nogle eller alle bestemmelser i direktivet. I tre medlemsstater er supplerende eller sekundær lovgivning fortsat påkrævet for at gennemføre en række bestemmelser, der navnlig vedrører forsigtighedskrav for betalingsinstitutioner (Rumænien), informationskrav (Spanien) eller krav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (Cypern). I Grækenland, Sverige og Polen mangler alle PSD-bestemmelser dog fortsat at blive gennemført. Fristen for gennemførelse var november 2009.

Klager mod offentlige indkøb – Østrig, Grækenland, Luxembourg og Spanien

Effektive klageprocedurer er meget vigtige for at sikre, at offentlige kontrakter i sidste ende tildeles den virksomhed, der har afgivet det bedste bud. Sådanne procedurer vil også bidrage til at øge virksomheders og borgernes tillid til, at procedurerne for offentlige indkøb følges på en rimelig og konkurrencedygtig måde i hele EU. Klagedirektivet 2007/66/EF tilsigter at styrke de nationale revisionsprocedurer for bekæmpelse af ulovligt tildelte kontrakter. Det indfører en obligatorisk standstill-periode på mindst 10 dage mellem tildeling af kontrakten og den faktiske underskrivelse af kontrakten, så at tilbudsgiverne råder over tilstrækkelig tid til at gøre indsigelse mod beslutningen om tildeling. Direktivet tilsigter også at bekæmpe ulovlige direkte offentlige kontrakter, som udgør den alvorlige overtrædelse af EU-bestemmelserne om offentlige indkøb. Nationale domstole vil kunne annullere sådanne kontrakter, der er ulovligt tildelt uden transparens og uden forudgående licitation.

Fire medlemsstater (Østrig, Grækenland, Luxembourg og Spanien) har ikke fuldt ud gennemført direktivet i deres nationale lovgivning. Fristen herfor udløb den 20. december 2009. En ufuldstændig gennemførelse af direktivet indebærer, at europæiske virksomheder mister rettigheder, når de deltager i offentlige licitationer i disse medlemsstater. Hvis de pågældende medlemsstater ikke afgiver tilfredsstillende svar på den begrundede udtalelse inden for to måneder, vil Kommissionen kunne forelægge sagen for Domstolen.

Flere oplysninger

Det indre marked:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Seneste oplysninger om overtrædelsesprocedurer for alle medlemsstater:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar