Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/675

V Bruseli 3. júna 2010

Rovnosť: Európska komisia varuje Slovensko pred žalobou v súvislosti s implementáciou predpisov v oblasti rovnosti žien a mužov

Európska komisia dnes Slovensku zaslala odôvodnené stanovisko po tom, ako Slovensko nesprávne prebralo pravidlá EÚ týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia v zamestnaní (smernica č. 2002/73/ES). (Tento krok predstavuje posledný stupeň v rámci konania o porušení právnych predpisov EÚ pred podaním súdnej žaloby.) Komisia tento krok podnikla po tom, čo Slovenská republika do svojho právneho poriadku primeraným spôsobom netransponovala právny predpis schválený na úrovni EÚ.

Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov EÚ voči Slovensku v júni 2007. Pred podniknutím krokov k druhému stupňu tohto konania Komisia zdôraznila, že uvedená smernica zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia v zamestnaní, s výnimkou určitých prípadov, kde sa vyžadujú osobitné profesijné požiadavky. Slovenská republika nesprávne prebrala obmedzený počet výnimiek, ako sa to vyžaduje podľa článku 2 ods. 6 smernice,

  • slovenský právny poriadok nezaručuje celý rad práv pre ženy, ktoré sa vrátia z materskej dovolenky v zmysle článku 2 ods. 7 smernice: právo na zlepšenie pracovných podmienok, na ktoré by mala právo počas svojej neprítomnosti v práci, a právo po skončení svojej materskej dovolenky vrátiť sa na svoje pracovné miesto za rovnakých dojednaní a podmienok,

  • do slovenského právneho poriadku nie je výslovne netransponovaný článok 3 ods. 1 písm. a), na základe ktorého sa zakazuje priama a nepriama diskriminácia v súvislosti s podmienkami prístupu k zamestnaniu a samostatnej zárobkovej činnosti.

Smernica 2002/73/ES je ústredným prvkom početných právnych predpisov EÚ v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Jej cieľom je vykonať zásadu rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v zamestnaní a povolaní. Smernica predovšetkým zavádza podrobné definície priamej a nepriamej diskriminácie, obťažovania a sexuálneho obťažovania. Takisto vyžaduje vytvorenie orgánu alebo orgánov na propagovanie, analyzovanie, monitorovanie a podporovanie rovnakého zaobchádzania všetkých osôb s vylúčením ich diskriminácie na základe pohlavia a od členských štátov požaduje, aby v tejto oblasti podporovali dialóg s mimovládnymi organizáciami. Lehota pre transpozíciu smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky uplynula 5. októbra 2005.

Ďalšie kroky

Viac informácií o konaní vo veci porušenia právnych predpisov EÚ, ktoré má tri fázy, nájdete v dokumente IP/10/670.

Ďalšie informácie

Právne predpisy EÚ o rovnosti pohlaví

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=en

Ak chcete bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a rovnakých príležitostiach, zaregistrujte sa na stránke

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar