Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bryssel den 3 juni 2010

Digitala agendan: Expertgrupp på EU-nivå startar samråd om IKT-lösningar för att hjälpa äldre att bli mer oberoende

Det har inletts ett EU-samråd som vänder sig till allmänheten, företag och forskare med frågan hur man på bästa sätt kan använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att hjälpa äldre människor att få ett mer oberoende liv. Mer allmänt kommer det även att handla om nya sätt att använda IKT för att stödja de mest utsatta samhällsgrupperna. Initiativet till samrådet har tagits av den expertgrupp som ska bistå kommissionen med rådgivning i frågor som rör det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet. Expertgruppens ordförande är f.d. EU-kommissionären Meglena Kuneva. Det offentliga samrådet är ett första steg i riktning mot den digitala agendans mål att fördubbla möjligheterna till självständigt boende för EU:s äldre före 2015 (IP/10/581). Samrådet pågår till den 1 juli 2010.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för den digitala agendan menar att ”informations- och kommunikationstekniken besitter oändliga möjligheter att höja livskvaliteten och förbättra hälsan för äldre människor och andra utsatta samhällsgrupper genom en rad praktiska tillämpningar. Dessa IKT-tillämpningar är en mycket viktig del av den digitala agendan för Europa. Jag hoppas därför att användare, forskare och företag låter oss veta hur vi på bästa sätt kan förbättra det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet.”

Det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet, som involverar både EU-kommissionen och EU:s medlemsländer, ska se till att IKT används för att skapa ett mer oberoende och värdigt liv för äldre människor som är socialt isolerade, sköra, lider av kronisk sjukdom eller rörelsehinder och främja nya lösningar för att hantera sådana problem t.ex. genom teknik för att hindra fallolyckor och stödja demenspatienter. Sådana tillämpningar förbättrar äldre och sårbara människors livskvalitet, håller kostnaderna för social- och hälsovård nere och öppnar nya marknadsmöjligheter för EU:s industri och tjänsteleverantörer.

Ett exempel på forskningsprojekt på området IT-stöd i boendet är t.ex. servicerobotar i äldreomsorgen, som kan utföra dagliga sysslor som att lyfta, laga mat eller sätta igång ett larm om en inbyggd kamera registrerar att en person har ramlat omkull. Ett annat exempel är en smart hemmiljö, där smarta kameror tolkar mänsklig aktivitet och kan kommunicera förändringar i människors beteende till larmcentraler. Det pågår avancerad forskning för att utveckla exoskelett, ett slags mekanisk dräkt som kontrolleras med signaler från hjärnan och som återställer förmågan att gå hos sköra människor genom att svara på nervimpulser i benen.

I Europa investerar den offentliga och privata sektorn över 1 miljard euro i forskning och innovation för att hjälpa människor till ett bättre åldrande: omkring 600 miljoner euro i programmet för IT-stöd i boendet, närmare 400 miljoner euro i EU:s ramprogram för forskning och över 50 miljoner euro i IKT-stödprogrammet. Programmet för IT-stöd i boendet riktar sig även till små och medelstora företag och dessa utgör nu omkring 40 % av programmets deltagare.

Programmet samlar 20 medlemsländer (Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike), tre associerade länder (Norge, Israel och Schweiz) och EU-kommissionen. Det stöder lösningar som kan komma ut på marknaden om två till tre år och bli kommersiellt lönsamma. Detta för även med sig nya affärsmöjligheter och leder till enorma kostnadsbesparingar inom social- och hälsovården. Till exempel kan distansvårdslösningar minska kostnaderna för hemvårdstjänsterna med upp till 30 %.

Bakgrund

Kommissionen deltar i programmet för IT-stöd i boendet till följd av den handlingsplan för Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället som kom 2007 (se IP/07/831).

Målet är att bygga ut forskningssamarbetet mellan medlemsländerna genom att komplettera medlemsländernas investeringar med motsvarande EU-medel.

Den pågående preliminära utvärderingen är ett juridiskt krav enligt Europaparlamentets och rådets beslut av den 9 juli 2008. Kommissionen kommer att informera Europaparlamentet och rådet om resultaten av den preliminära utvärderingen och lämna sina egna kommentarer i slutet av 2010.

Samrådsdokument finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EU-åtgärder för Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Gemensamma programmet för IT-stöd i boendet: www.aal-europe.eu.

Europa 2020-strategin: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

En digital agenda för Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

En översikt över projekt som stöds av gemensamma programmet för IT-stöd i boendet: http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar