Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bruksela, 3 czerwca 2010 r.

Agenda cyfrowa: Konsultacje europejskiego panelu wysokiego szczebla na temat zastosowania TIK w celu pomocy osobom starszym w bardziej niezależnym życiu

Panel wysokiego szczebla – powołany w celu doradzania Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania wspólnego programu Ambient Assisted Living (wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie) – rozpoczął konsultacje, w ramach których poproszono obywateli, przedsiębiorstwa oraz naukowców o podzielenie się pomysłami, jak najlepiej wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), aby pomóc osobom starszym w bardziej niezależnym życiu, a w szerszym ujęciu, aby ustanowić nowe sposoby wykorzystania rozwiązań TIK na rzecz najsłabszych członków społeczeństwa. Panelowi przewodniczy była komisarz europejska Meglena Kunewa. Konsultacje publiczne stanowią pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celu wyznaczonego przez agendę cyfrową (zob. IP/10/581), jakim jest podwojenie do 2015 r. liczby osób starszych korzystających z udogodnień umożliwiających niezależne życie Konsultacje potrwają do dnia 1 lipca 2010 r.

Komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes stwierdziła: „Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą potencjalnie znacznie poprawić jakość życia i zdrowia osób starszych oraz innych najsłabszych członków społeczeństwa w bardzo praktyczny sposób. Takie zastosowania stanowią znaczącą część Europejskiej agendy cyfrowej. Z tego względu pragnę zachęcić użytkowników, naukowców i przedstawicieli biznesu do wskazania nam, w jaki sposób możemy udoskonalić wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie.

We wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie zaangażowane są zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie UE. Celem programu jest wykorzystanie TIK do zapewnienia bardziej niezależnego i godnego życia osobom starszym, które są społecznie izolowane, niedołężne lub które cierpią w wyniku schorzeń przewlekłych czy też niepełnosprawności. Zakłada on również, między innymi, opracowanie nowych rozwiązań takich kwestii jak zapobieganie upadkom oraz wspieranie osób cierpiących na demencję. Takie zastosowania poprawiają jakość życia osób starszych i niedołężnych, utrzymują koszty opieki społecznej i zdrowotnej na niskim poziomie oraz tworzą nowe możliwości rynkowe dla przemysłu i usługodawców w Europie.

Projekty realizowane w ramach wspólnego programu w zakresie życia wspieranego przez otoczenie obejmują na przykład roboty, które zapewniają opiekę osobom starszym, pomagając w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak podnoszenie ciężkich przedmiotów czy gotowanie, lub uruchamiają alarm, jeśli wbudowana kamera zarejestruje, że dana osoba upadła. Inny przykład to środowisko typu „smart home", w którym inteligentne kamery interpretują czynności wykonywane przez obserwowane osoby i mogą powiadomić służby ratunkowe o zmianach w ich zachowaniu. Prowadzone są także zaawansowane badania w celu opracowania zewnętrznego szkieletu, czyli urządzenia kontrolowanego przez mózg człowieka, który pozwoli przywrócić osobom niedołężnym ich zdolność do chodzenia poprzez odpowiadanie na impulsy nerwowe w nogach.

Sektor publiczny i prywatny w Europie zainwestował w ostatnim okresie ponad 1 mld euro w badania i innowacje w zakresie komfortu życia osób starszych: około 600 mln euro we wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie, około 400 mln euro w unijny program ramowy w zakresie badań oraz, jak dotąd, ponad 50 mln euro w unijny program na rzecz wspierania polityki TIK. Wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie skierowany jest także do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią około 40% jego uczestników.

W programie uczestniczy 20 państw członkowskich (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), trzy kraje stowarzyszone (Izrael, Norwegia i Szwajcaria) oraz Komisja Europejska. Wpiera on rozwiązania, które mają szansę zostać wprowadzone na rynek w ciągu 2-3 lat i stać się opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Stwarza to nowe możliwości gospodarcze i może przynieść ogromne oszczędności w dziedzinie opieki społecznej i zdrowotnej. Na przykład rozwiązania w zakresie teleopieki w porównaniu z opieką w domu mogą obniżyć koszty tych usług o nawet 30%.

Kontekst

Udział Komisji we wspólnym programie w zakresie życia wspieranego przez otoczenie wynika z planu działania w zakresie komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym, przyjętego w 2007 r. (zob. IP/07/831).

Jego celem jest wzmocnienie współpracy badawczej między państwami członkowskimi poprzez wykorzystanie odpowiednich funduszy unijnych.

Bieżąca ocena śródokresowa jest wymogiem prawnym wynikającym z Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. Do końca 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z oceny śródokresowej oraz swoje uwagi.

Konsultacje publiczne dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Unijny plan działania w zakresie komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Wspólny program w zakresie życia wspieranego przez otoczenie: www.aal-europe.eu.

Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Europejska agenda cyfrowa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Przegląd projektów wspieranych w ramach wspólnego programu w zakresie życia wspieranego przez otoczenie:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar