Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Brüssel, 3. juuni 2010

Digitaalne tegevuskava: Euroopa kõrgetasemeline töörühm peab nõu IKT-lahenduste üle, et tagada eakamatele inimestele sõltumatum elukorraldus

Euroopa Komisjonile annab intelligentset elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi toimimise küsimuses nõu kõrgetasemeline töörühm. Nüüd on see käivitanud arutelu, mille käigus kutsutakse elanikke, ettevõtjaid ja teadlasi üles jagama oma ideid selle kohta, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kõige paremini ära kasutada eakamatele eurooplastele sõltumatuma elukorralduse tagamisel ning kuidas üldisemalt leida uusi võimalusi ja rakendada IKT ühiskonna kõige haavatavamate liikmete teenistusse. Töörühma juhib endine Euroopa Komisjoni volinik Maglena Kuneva. Avaliku aruteluga astutakse esimene samm selles suunas, et saavutada digitaalses tegevuskavas seatud eesmärk, s.t kahekordistada iseseisva elukorraldusega eakate arv 2015. aastaks (vt IP/10/581). Arutelu kestab 1. juulini 2010.

ELi digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas järgmist: „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pakub tohutuid võimalusi, kuidas praktilisel viisil parandada eakamate inimeste ja teiste haavatavamate ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ja tervist. Sellised rakendused moodustavad Euroopa digitaalse tegevuskava olulise osa. Seepärast kutsun ma kasutajaid, teadlasi ja ettevõtjaid üles andma teavet selle kohta, kuidas me saaksime kõige paremini edendada intelligentset elukeskkonda käsitlevat ühisprogrammi.”

Intelligentset elukeskkonda käsitlevasse ühisprogrammi on kaasatud nii Euroopa Komisjon kui ka ELi liikmesriigid. Programmi eesmärk on tagada IKT-lahendustega sõltumatum ja väärikas elukorraldus neile eakamatele inimestele, kes on sotsiaalselt isoleeritud, vajavad kõrvalist abi, põevad kroonilisi haigusi või kellel on mingi puue. Samuti töötatakse välja uued lahendused selliste probleemide puhuks nagu kuidas vältida kukkumist või kuidas toetada dementsuse käes kannatajaid. Tänu sellistele rakendustele on võimalik parandada eakamate ja haavatavamate inimeste elukvaliteeti, piirata sotsiaal- ja tervishoiukulusid ning pakkuda Euroopa tööstusele ja teenuseosutajatele uusi turuvõimalusi.

Intelligentset elukeskkonda käsitlevate uurimisprojektide näitena võib tuua nn sotsiaalhoolekanderobotid, mis aitavad inimesel teha igapäevatoimetusi, näiteks tõsta asju või teha süüa, või mis käivitavad häiresignaali, kui sisseehitatud kaamera tuvastab, et inimene on kukkunud. Teise näitena võib tuua nn aruka kodu, mille puhul arukad kaamerad tõlgendavad inimese tegevust ja on võimelised edastama hädaabikeskustele teate inimese käitumise muutumisest. Samuti tehakse praegu põhjalikke uurimisi, et töötada välja aju poolt juhitavad eksoskeletid. Tegemist on väliste seadeldistega, mis reageerivad jalanärvide impulssidele ja taastavad liikumisraskustega inimeste liikumisvõime.

Euroopa avalik ja erasektor on investeerinud üle 1 miljardi euro väärikat vananemist käsitlevatesse teadusuuringutesse ja uuendustesse: umbes 600 miljonit eurot intelligentset elukeskkonda käsitlevasse ühisprogrammi, ligikaudu 400 miljonit eurot ELi teadusuuringute raamprogrammi ja üle 50 miljoni euro ELi IKT-poliitika toetusprogrammi. Intelligentsed elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi üks sihtrühmi on ka uuendusmeelsed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kusjuures VKEde osakaal programmis on ligikaudu 40%.

Ühisprogrammi on kaasatud 20 liikmesriiki (Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Madalamaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik), kolm assotsieerunud riiki (Iisrael, Norra ja Šveits) ja Euroopa Komisjon. Programmiga toetatakse lahendusi, mida on võimalik kahe-kolme aastaga turule tuua ja mis oleksid majanduslikult tasuvad. Sellega luuakse uusi ärivõimalusi ja vähendatakse tohutult sotsiaal- ja tervishoiukulusid. Näiteks telehoolduslahendustega on võimalik vähendada koduhoolekandekulusid kuni 30%.

Taustteave

Komisjon osaleb intelligentse elukeskkonna ühisprogrammis tulenevalt 2007. aasta tegevuskavast, mis käsitleb väärikat vananemist infoühiskonnas (vt IP/07/831).

Tegevuskava eesmärk on ühendada ELi vahendid ja sellega tugevdada koostööd liikmesriikide vahel.

Praegu on käimas kohustuslik vahehindamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsusele. Komisjon edastab vahehindamise järeldused ja oma tähelepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. aasta lõpuks.

Avalikku arutelu käsitlevad materjalid on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

ELi meetmed seoses algatusega, mis käsitleb väärikat vananemist infoühiskonnas:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Intelligentset elukeskkonda käsitlev ühisprogramm: www.aal-europe.eu.

Euroopa 2020. aasta strateegia: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Euroopa digitaalne tegevuskava:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ülevaade intelligentset elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi raames toetatavatest

projektidest: http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar