Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bρυξέλλες, 3η Ιουνίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου διοργανώνει διαβούλευση σχετικά με λύσεις ΤΠΕ που συμβάλλουν στην ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων

Η ομάδα υψηλού επιπέδου που συστάθηκε για να παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία του κοινού προγράμματος Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (AAL JP) δρομολόγησε διαβούλευση, καλώντας πολίτες, επιχειρήσεις και ερευνητές να προτείνουν ιδέες σχετικά με την καλύτερη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να υποστηριχτεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων Ευρωπαίων και, γενικότερα, για να καθιερωθούν νέοι τρόποι ώστε οι ΤΠΕ να τεθούν στην υπηρεσία των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Η ομάδα προεδρεύεται από την τέως Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Meglena Kuneva. Η δημόσια διαβούλευση είναι το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί ο στόχος διπλασιασμού, έως το 2015, της αφομοίωσης των ρυθμίσεων που αφορούν την αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο (βλ. IP/10/581). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Ιουλίου 2010.

Η Επίτροπος κα Neelie Kroes, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν τεράστιο δυναμικό για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, με πολύ πρακτικό τρόπο. Εφαρμογές αυτού του είδους αποτελούν σημαντικό μέρος του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνω τους χρήστες, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις να μας πουν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε με τον καλύτερο τρόπο το κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον

Το κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον, στο οποίο συμμετέχουν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, αποβλέπει να εξασφαλίσει ότι οι ΤΠΕ θα επιτρέψουν πιο ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, ευπαθείς, υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις ή έχουν αναπηρίες, ενώ, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η πρόληψη των πτώσεων και η υποστήριξη στους πάσχοντες από άνοια. Οι εφαρμογές αυτές βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ευπαθών και ηλικιωμένων ατόμων, περιορίζουν το κόστος της κοινωνικής φροντίδας και της υγειονομικής περίθαλψης και διανοίγουν νέες ευκαιρίες αγορών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους παρόχους υπηρεσιών.

Ως περιπτώσεις ερευνητικών έργων αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον αναφέρονται, π.χ., τα «κοινωνικά ρομπότ ευγηρίας» που μπορούν να βοηθούν στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών όπως το ανασήκωμα ή το μαγείρεμα, ή να ενεργοποιούν έναν συναγερμό εάν μια ενσωματωμένη κάμερα καταγράψει την πτώση ενός ατόμου. Άλλο παράδειγμα είναι το περιβάλλον «έξυπνου σπιτιού», όπου έξυπνες κάμερες μπορούν να ερμηνεύουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων και να μεταδίδουν την αλλαγή της συμπεριφοράς τους σε κέντρα έκτακτης ανάγκης. Διεξάγονται επίσης προηγμένες έρευνες για την ανάπτυξη εξωσκελετικών δομών που ελέγχονται από τον εγκέφαλο, δηλαδή εξωτερικού εξοπλισμού που αποκαθιστά την ικανότητα βάδισης αδύναμων ατόμων ανταποκρινόμενος σε αντιδράσεις νεύρων στα σκέλη.

Περισσότερα από 1 δις ευρώ επενδύονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη σε έρευνα και καινοτομία για την ευγηρία: περίπου 600 εκατ. ευρώ στο κοινό πρόγραμμα AAL (AAL JP), περίπου 400 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας της ΕΕ και περισσότερο από 50 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα στήριξης πολιτικής ΤΠΕ της ΕΕ. Η πρωτοβουλία AAL JP απευθύνεται επίσης σε καινοτόμες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δεδομένου ότι οι ΜΜΕ καλύπτουν το 40% περίπου των συμμετοχών στο AAL JP.

Στο AAL JP συμμετέχουν 20 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), τρεις συνδεδεμένες χώρες (Ισραήλ, Νορβηγία και Ελβετία) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα υποστηρίζει λύσεις που μπορούν να εισαχθούν στην αγορά σε δύο έως τρία χρόνια και να καταστούν εμπορικά βιώσιμες. Διανοίγονται έτσι νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και τεράστια εξοικονόμηση δαπανών κοινωνικής φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, λύσεις τηλεπερίθαλψης μπορούν να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών της κατ 'οίκον περίθαλψης έως και κατά 30%.

Ιστορικό

Η συμμετοχή της Επιτροπής στο κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον εντάσσεται στο σχέδιο δράσης του 2007 για την «Ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας»(βλ. IP/07/831).

Στόχος του είναι η ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών μέσω κατάλληλων ενωσιακών πόρων.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί νομική απαίτηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008. Έως το τέλος του 2010, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο .

Η δημόσια διαβούλευση είναι προσβάσιμη στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Οι δράσεις της ΕΕ για την «Ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας»:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Το κοινό πρόγραμμα AAL: www.aal-europe.eu.

Η στρατηγική Eυρώπη 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Επισκόπηση των έργων που υποστηρίζονται από το AAL JP:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar