Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bruxelles, den 3. juni 2010

Digital dagsorden: Europæisk ekspertgruppe indleder høring om ikt-løsninger, der kan gøre de ældre mere selvstændige

Der er blevet indledt en høring, hvor borgere, virksomheder og forskere opfordres til at udveksle idéer til, hvordan man bedst kan udnytte informations- og kommunikationsteknologier til at hjælpe de ældre med at leve et mere selvstændigt liv. Mere generelt handler det om finde nye metoder til at anvende ikt til gavn for de mest sårbare grupper i samfundet. Initiativet til høringen stammer fra den ekspertgruppe, der er blevet nedsat for at rådgive Europa-Kommissionen om gennemførelsen af det fælles program med sigtet "længst muligt i eget hjem" (AAL-programmet, hvor AAL står for "Ambient Assisted Living"). Ekspertgruppens formand er tidligere EU-kommissær Meglena Kuneva. Den offentlige høring er første skridt i retning af at opfylde den digitale agendas målsætning om senest i 2015 at fordoble de ældres muligheder for at leve et selvstændigt liv (se IP/10/581). Høringen løber indtil den 1. juli 2010.

EU-kommissæren med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtaler, at "informations- og kommunikationsteknologi giver uendeligt mange muligheder for at forbedre de ældres og andre sårbare samfundsgruppers livskvalitet på en række meget praktiske måder. Sådanne anvendelser af ikt udgør en vigtig del af den digitale dagsorden for Europa. Jeg opfordrer derfor brugere, forskere og virksomheder til at fortælle os, hvordan vi bedst kan forbedre AAL-programmet".

AAL-programmet, der involverer både Europa-Kommissionen og medlemsstaterne, skal sikre, at ikt anvendes til at give ældre mennesker, der er socialt isolerede, svagelige, lider af kroniske sygdomme eller er handicappede, et mere selvstændigt og værdigt liv, f.eks. ved at udvikle nye metoder til at forhindre faldulykker og hjælpe personer med demens. Sådanne anvendelser forbedrer livskvaliteten for de ældre og sårbare, holder social- og sundhedsudgifterne nede og åbner nye markedsmuligheder for EU's industri og tjenesteleverandører.

Som eksempler på AAL-forskningsprojekter kan nævnes "ældreplejerobotter", der kan hjælpe med daglige opgaver såsom løft eller madlavning eller igangsætning af en alarm, hvis et indbygget kamera registrerer, at en person er faldet. Et andet eksempel er det såkaldte "intelligente hjemmemiljø", hvor intelligente kameraer fortolker menneskers aktiviteter og kan give meddelelse om adfærdsmæssige ændringer til alarmcentre. Der gennemføres også avanceret forskning inden for udvikling af exoskeletter, der er en slags mekanisk dragt, der kontrolleres med signaler fra hjernen, og som sætter svage personer i stand til at gå igen ved at reagere på nerveimpulser i benene.

I Europa investerer den offentlige og private sektor over 1 mia. EUR i forskning og innovation for at sikre de ældre en god alderdom, nemlig omkring 600 mio. EUR i AAL-programmet, omkring 400 mio. EUR i EU's forskningsrammeprogram og indtil videre mere end 50 mio. EUR i EU's støtteprogram for ikt-politik. AAL-programmet er også rettet mod innovative små og mellemstore virksomheder, idet omkring 40 % af deltagerne i programmet er små og mellemstore virksomheder.

Der deltager tyve medlemsstater i AAL-programmet (Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig) sammen med tre associerede lande (Israel, Norge og Schweiz) samt Europa-Kommissionen. Der ydes støtte til hjælpemidler, der kan lanceres på markedet inden for en tidshorisont på to til tre år og blive kommercielt rentable. Dette resulterer i nye forretningsmuligheder og enorme besparelser på social- og sundhedsområdet. Eksempelvis kan teleplejeløsninger mindske omkostningerne til hjemmepleje med op til 30 %.

Baggrund:

Kommissionens deltagelse i AAL-programmet udløber af handlingsplanen for en god alderdom i informationssamfundet fra 2007 (se IP/07/831).

Formålet er at udbygge samarbejdet mellem medlemsstaterne ved at supplere medlemsstaternes investeringer med tilsvarende EU-investeringer.

Den igangværende foreløbige evaluering er et krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 9. juli 2008. Senest ved udgangen af 2010 vil Kommissionen meddele Europa-Parlamentet og Rådet konklusionerne af den foreløbige evaluering og sine bemærkninger hertil.

Følgende netsted giver adgang til den offentlige høring:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EU-foranstaltninger til forbedring af alderdommen i informationssamfundet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Det fælles AAL-program: www.aal-europe.eu.

Europa 2020-strategi: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Digital dagsorden for Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Oversigt over projekter, der modtager støtte via AAL-programmet:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar