Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Брюксел, 3 юни 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: европейска група на високо равнище се допитва за решения на основата на ИКТ в помощ на по-възрастните хора за по-самостоятелен начин на живот

Групата на високо равнище, създадена с цел да подпомага Европейската комисия в изпълнението на съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (СП ИЗС), започна допитване, като прикани гражданите, предприятията и изследователите да споделят идеи как най-добре да се използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да се подпомогнат хората в напреднала възраст да водят по-самостоятелен живот, а в по-широк план — да се установят нови начини за поставяне на ИКТ в услуга на най-уязвимите членове на обществото. Ръководител на групата е Меглена Кунева, бивш европейски комисар. Общественото допитване представлява първата стъпка за постигане на заложената в Програмата в областта на цифровите технологии (вж. IP/10/581) цел до 2015 г. да се създадат условия двойно повече възрастни хора да могат да водят самостоятелен начин на живот. Допитването ще продължи до 1 юли 2010 г.

Комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Информационните и комуникационните технологии притежават огромен потенциал за подобряване на качеството на живот и на здравето на по-възрастните хора и на други уязвими членове на обществото по много практични начини. Съответните приложения представляват важна част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe). Поради това бих желала да насърча потребителите, изследователите и предприятията да споделят с нас как най-добре можем да подобрим съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда.“

Цел на съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда, в която участват както Европейската комисия, така и държавите-членки на Европейския съюз, е да се гарантира, че ИКТ позволяват по-независим и по-достоен начин на живот на по-възрастните хора, които са социално изолирани, немощни, страдащи от хронични заболявания или с увреждания, и между другото да се разработят нови решения за справяне с проблеми — например да се предотвратяват падания и да се оказва подкрепа на страдащите от деменция. Тези решения подобряват качеството на живот на по-възрастните и уязвими хора, задържат на ниско ниво разходите за социални и здравни грижи и разкриват нови благоприятни пазарни възможности за европейските промишлени предприятия и доставчици на услуги.

Научноизследователските проекти по програмата за интелигентна заобикаляща среда включват например разработването на предназначени за гледане на по-възрастни хора „социални роботи“, които да подпомагат извършването на ежедневни задачи като например вдигане на предмети или готвене, или да задействат алармена система, ако вградена камера регистрира падането на човек. Друг пример е „интелигентната домашна среда“, в която камери с вграден микрокомпютър тълкуват действията на лица и могат да съобщават на центрове за спешна помощ за изменения в тяхното поведение. Осъществяват се и авангардни научни изследвания за разработване на управлявани от мозъка екзоскелети — външна екипировка, която възстановява способността на немощни хора да ходят, като реагира на нервни импулси в краката.

Публичният и частният сектор в Европа инвестират повече от 1 милиард евро в научните изследвания и иновации за повишаване на качеството на живот на застаряващите хора: около 600 милиона евро по съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (СП ИЗС), приблизително 400 милиона евро по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и повече от 50 милиона евро досега по програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ. Инициативата СП ИЗС е насочена и към иновативни малки и средни предприятия (МСП), каквито са приблизително 40 % от участниците в нея.

Съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда обединява 20 държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство), три асоциирани държави (Израел, Норвегия и Швейцария) и Европейската комисия. По тази програма се подкрепят решения, които могат да бъдат пуснати на пазара след две до три години и да станат търговски жизнеспособни. Това води до нови благоприятни възможности за бизнес и до огромни икономии на разходи за социални и здравни грижи. Например решенията за грижи от разстояние могат да съкратят с до 30 % разходите за услуги по гледане на възрастни хора в домашни условия.

Контекст

Участието на Комисията в програмата за интелигентна заобикаляща среда произтича от плана за действие „Да остаряваме достойно в информационното общество“ от 2007 г. (вж. IP/07/831).

Неговата цел е засилване на научноизследователското сътрудничество между държавите-членки чрез предоставянето от ЕС на съответни финансови средства.

Текущата междинна оценка представлява правно изискване съгласно Решение на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година. До края на 2010 г. Комисията ще съобщи на Европейския парламент и на Съвета заключенията от междинната оценка и своите наблюдения.

Документи във връзка с общественото допитване са достъпни на:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Действия на ЕС по плана „Да остаряваме достойно в информационното общество“

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Съвместна програма за интелигентна заобикаляща среда: www.aal-europe.eu.

Стратегия „Европа 2020“: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Програма в областта на цифровите технологии за Европа:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Преглед на проектите, подкрепени по линия на съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar