Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/668

Bruksela, dnia 3 czerwca 2010 r.

Transport: Komisja zwraca się do Włoch, Polski i Niemiec o wyjaśnienia dotyczące stosowania norm technicznych i przepisów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej w UE

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do Włoch, Polski i Niemiec, które nie dokonały notyfikacji środków wdrażających prawo unijne mające na celu zapewnienie technicznej harmonizacji i bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej w UE. Dyrektywy 2008/126/WE i 2009/46/WE ustanawiają normy techniczne w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej wymagane w celu uzyskania świadectwa wspólnotowego ważnego na wszystkich szlakach żeglugowych w Unii Europejskiej, w tym na Renie. Włochy, Polska i Niemcy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji.

Przepisy UE

Dyrektywy 2008/126/WE1 i 2009/46/WE2 ustanawiają normy techniczne w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej. Zgodność z tymi normami jest wymagana w celu uzyskania świadectwa wspólnotowego zezwalającego na eksploatację statków państw członkowskich UE na wszystkich szlakach żeglugowych w Unii Europejskiej, w tym na Renie. Są one niezbędne, by zagwarantować taki sam poziom bezpieczeństwa w całej Unii oraz by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego transportu śródlądowego.

Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć dyrektywy do dnia 30 czerwca 2009 r., a po upływie tego terminu spoczywał na nich obowiązek poinformowania Komisji o ustanowionych na poziomie krajowym przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających na celu dostosowanie prawa krajowego do przepisów unijnych.

Powody wystosowania formalnego wniosku („uzasadnionej opinii”)

Włochy nie zgłosiły jeszcze Komisji Europejskiej krajowych środków transponujących dyrektywy. Polska i Niemcy zgłosiły tylko częściowe środki transpozycji.

Praktyczne skutki braku transpozycji

Brak transpozycji unijnych dyrektyw oznacza potencjalne ryzyko, że ważne przepisy nie będą w pełni zgodne z unijnymi normami bezpieczeństwa. Ponadto zagrożone może być również prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego transportu śródlądowego.

1 :

Dyrektywa Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 32 z 31.1.2009, s. 1)

2 :

Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 14)


Side Bar