Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA LT

IP/10/666

Brussels, 3 June 2010

Railvervoer: De Europese Commissie eist dat Denemarken, Litouwen, Luxemburg en Nederland de markt voor internationaal passagiersvervoer openstellen

De Europese Commissie heeft Denemarken, Litouwen, Luxemburg en Nederland vandaag de wacht aangezegd door middel van een zogenaamd "met redenen omkleed advies", omdat die landen geen gevolg hebben gegeven aan Richtlijn 2007/58/EG, waarbij de markt voor internationaal passagiersvervoer per spoor is opengesteld. Deze vier lidstaten moeten binnen twee maanden aan de gestelde eisen voldoen.

Toepasselijke regels van de EU

Op grond van Richtlijn 2007/58/EG1 moeten alle spoorwegondernemingen die over een vergunning en de vereiste veiligheidscertificaten beschikken, per 1 januari 2010 internationale diensten kunnen exploiteren. Teneinde realistische economische omstandigheden te scheppen om de diensten verder te ontwikkelen, moeten internationale treinen daarbij het recht krijgen om "cabotagevervoer" te verrichten, d.w.z. passagiers op te pikken en af te zetten op stations binnen dezelfde lidstaat.

De lidstaten moesten Richtlijn 2007/58/EG vóór 4 juni 2009 in nationaal recht hebben omgezet, en na die datum moesten ze de Commissie in kennis stellen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op nationaal niveau waren aangenomen om aan de Europese regelgeving te voldoen.

De reden voor het officiële verzoek ("met redenen omkleed advies")

Denemarken, Luxemburg en Nederland hebben de Commissie nog van geen enkele nationale maatregel ter omzetting van de richtlijn in kennis gesteld. Litouwen heeft slechts gedeeltelijke voldaan aan de eis tot mededeling van omzettingsmaatregelen.

De praktische gevolgen van niet-omzetting

Niet-omzetting van de EU-richtlijn betekent dat Europese spoorwegondernemingen, ondanks hun officiële recht daarop op grond van EU-wetgeving, geen toegang krijgen tot de spoorweginfrastructuur in de betrokken lidstaten voor het verrichten van een internationale passagiersdienst. Dit beperkt de zakelijke kansen van spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders en hun mogelijkheid om nieuwe, innovatieve, klantgerichte, veilige en milieuvriendelijke diensten aan passagiers aan te bieden.

Zie voor meer informatie IP/09/2001 en MEMO/09/570 inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2007/58/EG van 23 oktober 2007, alsmede MEMO/07/343 inzake inbreukprocedures.

1 :

Richtlijn 2007/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 44).


Side Bar