Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL LT

IP/10/666

Bruxelles, den 3. juni 2010

Jernbanetransport: Kommissionen kræver, at Danmark, Litauen, Luxembourg og Nederlandene skal sikre en åbning af det internationale marked for personbefordring

Europa-Kommissionen har i dag sendt en begrundet udtalelse til Danmark, Litauen, Luxembourg og Nederlandene, fordi landene ikke har gennemført direktiv 2007/58/EF om åbning af det internationale marked for personbefordring med jernbane. Alle fire medlemsstater har to måneder til at svare på henvendelsen.

EU-reglerne

I henhold til direktiv 2007/58/EF1 skal alle jernbanevirksomheder, der har en licens og de nødvendige sikkerhedscertifikater, kunne drive internationale ruter fra den 1. januar 2010. For at skabe realistiske økonomiske vilkår for udvikling af ruterne indebærer dette, at internationale tog har ret til at udføre cabotage, dvs. ret til at medtage og afsætte passagerer på stationer, der er beliggende i den samme medlemsstat.

Medlemsstaterne skulle gennemføre direktiv 2007/58/EF inden den 4. juni 2009, hvorefter de skulle underrette Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, de havde vedtaget på nationalt plan for at efterkomme EU-reglerne.

Grunden til den formelle anmodning (begrundet udtalelse)

Danmark, Luxembourg og Nederlandene har endnu ikke underrettet Kommissionen om nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Litauen har kun givet meddelelse om delvise gennemførelsesforanstaltninger.

Den praktiske virkning af den manglende gennemførelse

Den manglende gennemførelse af EU-direktivet betyder, at til trods for deres juridiske ret i henhold til EU-lovgivningen får europæiske jernbanevirksomheder ikke ret til adgang til jernbaneinfrastrukturen i de pågældende medlemsstater med henblik på at drive en international passagerrute. Dette begrænser jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalternes forretningsmuligheder og deres evne til at tilbyde passagererne nye, innovative, kundeorienterede, sikre og miljøvenlige tjenester.

Yderligere oplysninger kan ses i IP/09/2001 og MEMO/09/570 om gennemførelsen af direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 samt i MEMO/07/343 om traktatbrudsprocedurer.

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (EUT L 315 af 3.12.2007).


Side Bar