Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/660

V Bruseli 2. júna 2010

Komisia vytvára dve nové generálne riaditeľstvá a reorganizuje vyššie vedenie

Komisia dnes na návrh predsedu Barrosa a podpredsedu Šefčoviča prijala viaceré rozhodnutia, ktorými sa realizuje politika mobility pre vyšších riadiacich pracovníkov. Je to prvý balík mobility od začiatku činnosti tejto Komisie. Predmetom balíka je mobilita vyšších riadiacich pracovníkov na úrovni generálnych riaditeľov, ktorí odpracovali najmenej päť rokov vo svojej súčasnej funkcii, pričom jeden generálny riaditeľ, ktorý má rovnakú štátnu príslušnosť ako jeho súčasný nadriadený komisár, prechádza na iné miesto a traja doterajší zástupcovia generálnych riaditeľov sa vymenúvajú za generálnych riaditeľov a prechádzajú na iné miesto. Komisia prostredníctvom tohto balíka zabezpečuje funkčný postup dvoch žien vo vyšších riadiacich funkciách na funkciu generálnych riaditeliek, pričom znovu potvrdzuje aj zásadu, že hlavným kritériom vymenovania sú dosiahnuté zásluhy. Tento balík sa prijíma zároveň so zriadením dvoch nových generálnych riaditeľstiev, ktorými sa rozčleňuje predchádzajúce Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Týmito dvoma novými generálnymi riaditeľstvami sa stávajú GR pre vnútorné záležitosti a GR pre spravodlivosť a v rámci tohto balíka boli vymenovaní aj ich generálni riaditelia.

Hlavným cieľom tohto balíka mobility je doplniť počet funkčných miest generálnych riaditeľov v politických oblastiach s vysokou prioritou vrátane novovytvorených GR pre vnútorné záležitosti a GR pre spravodlivosť a zabezpečiť pre vyšších riadiacich pracovníkov postup na funkciu generálneho riaditeľa, pričom sa vychádza predovšetkým z posúdenia ich zásluh. Z troch funkčných postupov sa dva týkajú žien vo vyšších riadiacich funkciách. Predmetom rozhodnutia Komisie je:

  • zabezpečenie mobility dvoch vyšších riadiacich pracovníkov vo funkcii generálnych riaditeľov, ktorí odpracovali vo svojej súčasnej funkcii päť rokov a ktorými sú Jonathan Faull (prechádza z GR JLS na GR MARKT) a Stefano Manservisi (prechádza z GR DEV na novovytvorené GR HOME AFFAIRS),

  • zabezpečenie mobility jedného vyššieho riadiaceho pracovníka, ktorý má rovnakú štátnu príslušnosť ako komisár zodpovedný za generálne riaditeľstvo, kde je v súčasnosti generálnym riaditeľom. Fokion Fotiadis preto prechádza z GR MARE na GR DEV, čím sa uplatňuje štandardná politika, že komisár a generálny riaditeľ zodpovední za to isté generálne riaditeľstvo by na základe všeobecne platného pravidla nemali mať rovnakú štátnu príslušnosť,

  • presun a funkčný postup troch zástupcov generálnych riaditeľov, ktorými sú Lowri Evansová, Françoise Le Bailová a Robert-Jan Smits, na funkciu generálnych riaditeľov. Lowri Evansová prechádza z GR COMP na GR MARE, Françoise Le Bailová z GR ENTR na GR JUSTICE a Robert-Jan Smits z GR JRC na GR RTD.

Zásadami, z ktorých vychádza toto kolo mobility, sú zásady vyslovené v predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie rovnakého charakteru. Rozhodujúcim kritériom pri vymenúvaní vyšších riadiacich pracovníkov sú dosiahnuté zásluhy. K tomu sa pridáva hľadanie čo najväčšej zhody medzi komisármi a generálnymi riaditeľmi. Komisia sa taktiež usiluje zabezpečiť primeraný pomer štátnych príslušností v rámci všetkých GR a útvarov, pričom zároveň podporuje lepšiu rodovú vyváženosť. Cieľom tohto kola mobility je preto zabezpečiť:

  • najlepší pomer dosiahnutých zásluh, spôsobilosti a efektívnosti riadenia: dôraz na relevantnú kvalifikáciu pre riadiacu funkciu a prax má za cieľ zaručiť, že príslušní pracovníci budú môcť efektívne plniť svoje úlohy v novej funkcii,

  • geografickú vyváženosť: cieľom Komisie je udržiavať celkovú geografickú vyváženosť, aby sa zabezpečilo spravodlivé zastúpenie všetkých štátnych príslušností, preto neuplatňuje kvóty na žiadnom funkčnom stupni svojich pracovníkov. Komisia považuje za žiaduci cieľ, aby jednotlivé štátne príslušnosti boli zastúpené aspoň jedným generálnym riaditeľom alebo rovnocennou funkciou. Menovací orgán bude osobitne dbať na geografickú vyváženosť aj pokiaľ ide o stav náboru vyšších riadiacich pracovníkov z nových členských štátov,

  • rodovú vyváženosť: menovací orgán pri vymenúvaní bude v zásade dávať prednosť ženám, ak na základe posúdenia kandidátov usúdi, že majú rovnaké predpoklady,

  • Komisia opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie dodržiavať zásadu, že mobilita by mala platiť ako všeobecné pravidlo pre všetkých vyšších riadiacich pracovníkov, ktorí zastávali rovnakú funkciu počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Vo výnimočných prípadoch možno pracovníkov požiadať, aby zostali vo funkcii aj po uplynutí tohto obdobia, a to najviac do siedmich rokov.


Side Bar