Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Bryssel den 2 juni 2010

Klimatförändringen: Kommissionär Connie Hedegaard välkomnar att EU:s utsläpp av växthusgaser har minskat för femte året i rad

I dag offentliggör Europeiska energibyrån den senaste inventeringen av utsläpp av växthusgaser, som visar att utsläppen återigen minskade kraftigt under 2008, som var det första året av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, välkomnade detta. Det var femte året i rad som utsläppen sjönk. Utsläppsinventeringen för 2008 (det senaste år för vilket fullständiga uppgifter finns att tillgå) visar att utsläppen i EU-15-länderna har minskat med 1,9 % sedan 2007, medan ekonomin samtidigt växte med 0,5 %. Med den minskningen når EU-15-ländernnas utsläpp ned till 6,5 % under basårsnivåerna (1990 för de flesta länderna), och därmed är länderna ett steg längre på vägen mot att uppnå Kyotoprotokollets mål som innebär att man under åtagandeperioden 2008–2012 ska minska utsläppen till i genomsnitt 8 % under basårsnivån. I EU som helhet (EU-27) minskade utsläppen med 2 % under året, till 11,3 % under 1990 års nivåer.

EU-kommissionären med ansvar för klimatpolitik, Connie Hedegaard gjorde följande uttalande: ”Eftersom förhandlingarna om ett globalt klimatavtal för perioden efter 2012 fortfarande pågår är det väldigt viktigt att vi visar att EU kan uppfylla sina kyotoåtaganden. De stora utsläppsminskningar vi har uppnått under de senaste fem åren visar tydligt att bindande mål kan vara värdefulla. Men 2008 var bara det första året i första åtagandeperioden inom ramen för Kyotoavtalet, och alla medlemsstater måste fortsätta sina insatser för att nå upp till målen för perioden 2008-2012. ”

Hon tillade: ”2008 års minskningar berodde inte bara på finanskrisen, utan var även resultatet av de många ambitiösa strategier som EU och medlemsstaterna har genomfört under årens lopp, och vars effekter nu blir allt mer skönjbara. Vårt åtagande att minska EU:s utsläpp med minst 20 % till 2020, jämfört med 1990 års nivåer, och med 80-95 % till 2050 innebör att övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är i full gång och måste fortsätta.”

Minskande utsläpp trots ekonomisk tillväxt

Med en minskning av sina växthusgasutsläpp på 1,9 % (EU-15) mellan 2007 och 2008 och en ekonomi som växte med 0,6 % har EU återigen visat att ekonomisk tillväxt och låga koldioxidutsläpp kan gå hand i hand.

Utsläppen i EU-27 sjönk med 2 % jämfört med 2007. Därmed låg de 11,3 % under 1990 års nivåer och 14,1 % under basårsnivåerna (som inte är 1900 för alla medlemsstater).

Det finns inga utsläppsmål för EU-27 i Kyotoprotokollet eftersom EU-12 inte var med i EU när Kyotoprotokollet utarbetades. Alla EU-12-länder har däremot individuella Kyotoåtaganden och ska minska sina utsläpp med 6 % eller 8 % jämfört med basåret, med undantag för Cypern och Malta som inte har några mål.

De verifierade utsläppen från alla anläggningar i EU:s system för handel med utsläppsrätter uppgick 2008 till 2,12 miljarder ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär 43 % av de sammanlagda EU-utsläppen. De utsläpp som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter låg 2008 3,06 % under 2007 års nivåer. (Under 2009 sjönk utsläppen inom ramen för handelssystemet med ytterligare 11,6 % – se IP/10/576).

Uppgifterna har sammanställts av Europeiska miljöbyrån och har lämnats till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Ytterligare upplysningar:

Länk till Europeiska miljöbyrån: www.eea.europa.eu

Tabellen i bilagan

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar