Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Brusel, 2. júna 2010

Zmena klímy: Komisárka Hedegaardová sa teší zo zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ už piaty rok po sebe

Európska environmentálna agentúra  dnes publikovala najnovší súpis emisií skleníkových plynov, z ktorého vyplýva, že v roku 2008, prvom roku prvého záväzného obdobia v rámci Kjótskeho protokolu, sa opäť výrazne znížili emisie skleníkových plynov. Európska komisárka pre ochranu klímy Connie Hedegaardová uvítala túto správu. Toto zníženie znamená piaty po sebe idúci medziročný pokles. Zo súpisu emisií za rok 2008, t. j. posledný rok, za ktorý sú k dispozícii kompletné údaje, vyplýva, že v krajinách EÚ-15 emisie v porovnaní s rokom 2007 klesli o 1,9 %, zatiaľ čo hospodárstvo zaznamenalo nárast o 0,6 %. S týmto znížením sú emisie v krajinách EÚ-15 o 6,9 % nižšie v porovnaní s úrovňou vo východiskovom roku (vo väčšine prípadov rok 1990). Krajiny EÚ-15 sú tak bližšie k splneniu svojho cieľa prijatého v rámci Kjótskeho protokolu znížiť v období rokov 2008 – 2012 emisie v priemere o 8 % v porovnaní s úrovňou vo východiskovom roku. Emisie krajín EÚ-27 sa za daný rok znížili o 2 %, čo je o 11,3 % pod úrovňou roku 1990.

Komisárka Hedegaardová povedala: „S pokračujúcimi rokovaniami o globálnej dohode o klíme na obdobie po roku 2012 má zásadný význam ukázať, že Európa je schopná dodržať svoje záväzky v rámci Kjótskeho protokolu. Výrazné zníženie emisií, ktoré sme dosiahli za posledných päť rokov, jasne ukazuje aký veľký význam majú záväzné ciele. Rok 2008 bol však len prvým rokom záväzného obdobia v rámci Kjótskeho protokolu a všetky členské štáty musia pokračovať vo svojich snahách, aby zaistili splnenie cieľov na obdobie 2008 – 2012.“

Komisárka dodala: „Zníženie v roku 2008 nebolo spôsobené len finančnou krízou, ale je takisto výsledkom mnohých ambicióznych politík, ktoré EÚ a členské štáty zaviedli v priebehu rokov a ktorých účinky sú čoraz viac viditeľné. Náš záväzok znížiť emisie v rámci celej EÚ do roku 2020 minimálne o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a o 80 – 95 % do roku 2050 znamená, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo musí a bude pokračovať.“

Znižovanie emisií napriek hospodárskemu rastu

Vďaka zníženiu emisií krajín EÚ-15 v rokoch 2007 a 2008 a rastu hospodárstva o 0,6 % EÚ znovu dokázala, že hospodársky rast a nízkouhlíkový rozvoj môžu kráčať ruka v ruke.

Emisie krajín EÚ-27 klesli v porovnaní s rokom 2007 o 2 % . Hodnoty emisií sú teda o 11,3 % nižšie ako v roku 1990 a o 14,3% nižšie ako úroveň východiskového roku, ktorým pre niektoré členské štáty nie je rok 1990.

Podľa Kjótskeho protokolu neexistuje cieľ znižovania emisií pre krajiny EÚ-27, keďže v tom čase krajiny EÚ-12 neboli členskými štátmi. Všetky krajiny EÚ-12 však majú individuálne záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu, a to znížiť emisie o 6 % alebo 8 % oproti úrovniam z východiskového roku s výnimkou Cypru a Malty, ktoré nemajú žiadne ciele.

Overené emisie zo všetkých zariadení v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) v roku 2008 tvorili ekvivalent 2,12 miliardy ton CO2, čo predstavuje približne 43 % celkových emisií EÚ. Emisie ETS boli v roku 2008 o 3,06 % nižšie než v roku 2007. (Emisie ETS v roku 2009 klesli o ďalších 11,6 % - pozri IP/10/576)

Údaje zhromaždila Európska environmentálna agentúra a poskytla ich na účely rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Ďalšie informácie:

  • Odkaz na Európsku environmentálnu agentúru: www.eea.europa.eu

  • Tabuľka v prílohe

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar