Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Brussel, 2 juni 2010

Klimaatverandering: Commissaris Hedegaard verheugd over daling EU-broeikasgasemissies voor het vijfde opeenvolgende jaar

Het Europees Milieuagentschap publiceert vandaag de meest recente EU‑inventaris van de broeikasgasemissies; daaruit blijkt dat die emissies in 2008, het eerste jaar van de eerste Kyoto-verbintenisperiode, opnieuw aanzienlijk zijn gedaald. Europees Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard is verheugd over dit goede nieuws. Dit is de vijfde opeenvolgende jaarlijkse daling. Uit de emissie-inventaris voor 2008 - het laatste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn - blijkt dat de emissies in de EU-15 sedert 2007 met 1,9% zijn gedaald, ondanks een economische groei van 0,6 %. Dankzij deze daling liggen de emissies in EU-15 nu 6,9% onder het niveau van het basisjaar (in de meeste gevallen 1990). Dit brengt de EU-15 dichter bij het Kyotostreefdoel om de emissies in de periode 2008-2012 op gemiddeld 8% onder het niveau van het basisjaar te brengen. In de EU-27 zijn de emissies in het betrokken jaar met 2% gedaald tot 11,3% onder het niveau van 1990.

Commissaris Hedegaard verklaarde: "In verband met de voortzetting van de onderhandelingen over een wereldwijd klimaatakkoord voor de periode na 2012 is het van het grootste belang dat Europa toont dat het zijn Kyotoverbintenissen kan nakomen. Uit de aanzienlijke emissiedalingen van de afgelopen vijf jaar blijkt duidelijk hoe belangrijk het is bindende streefdoelen vast te stellen. 2008 was echter pas het eerste jaar van de Kyoto-verbintenisperiode, en alle lidstaten moeten hun inspanningen voortzetten, willen zij hun streefdoelen voor 2008-2012 halen."

Zij voegde hieraan toe: "De dalingen in 2008 waren niet alleen toe te schrijven aan de financiële crisis, maar waren ook het resultaat van de vele ambitieuze beleidsmaatregelen die de EU en haar lidstaten in de loop der jaren ten uitvoer hebben gelegd en waarvan de effecten steeds duidelijker worden. Gelet op de verbintenis om de EU-emissies tegen 2020 met ten minste 20% en tegen 2050 met 80-95% ten opzichte van 1990 te verminderen, moet en zal de overgang naar een koolstofarme economie worden doorgezet."

Emissiedalingen ondanks economische groei

Met een daling van de EU-15-emissies met 1,9% in 2007-2008 en een economische groei van 0,5% heeft de EU eens te meer getoond dat economische groei en koolstofarme ontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Ten opzichte van 2007 zijn de EU-27-emissies met 2% gedaald tot 11,3% onder het niveau van 1990 en tot 14,1% onder het niveau van het basisjaar (dat voor sommige lidstaten niet het jaar 1990 is).

In het Kyotoprotocol is geen streefdoel voor emissies voor de EU-27 vastgesteld, aangezien de EU-12 destijds nog niet waren toegetreden. Alle EU-12-lidstaten zijn evenwel individuele Kyotoverbintenissen aangegaan om hun emissies tot 6 of 8% onder het niveau van het basisjaar te verlagen. Alleen voor Cyprus en Malta zijn geen streefdoelen vastgesteld.

De geverifieerde emissies van alle installaties in de EU-ETS (EU-regeling voor de handel in emissierechten) bedroegen in 2008 in totaal 2,12 miljard ton CO2-equivalent, dat is ongeveer 43% van de totale EU-emissies. De ETS-emissies lagen in 2008 3,06% lager dan in 2007. (In 2009 zijn de ETS-emissies met nog eens 11,6% gedaald - zie IP/10/576).

De gegevens zijn verzameld door het Europees Milieuagentschap en overgelegd aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Voor nadere informatie:

Europees Milieuagentschap: www.eea.europa.eu

Tabel in de bijlage

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar