Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Brüssel, 2. juuni 2010

Kliimamuutus: volinik Hedegaard rõõmustab, et ELis väheneb kasvuhoonegaaside heide juba viiendat aastat järjest

Euroopa Keskkonnaagentuur avaldab täna ELi uusimad andmed kasvuhoonegaaside heite kohta, millest nähtub, et 2008. aastal, mis on Kyoto protokolli esimese kohustusteperioodi esimene aasta, vähenes heide taas oluliselt. Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard väljendas heameelt selle uudise üle. See tähendab vähenemist juba viiendat aastat järjest. Viimased täielikud andmed on 2008. aasta kohta ja nende kohaselt vähenesid EL 15 riikide heitkogused 2007. aastaga võrreldes 1,9%, samas kui majanduskasv oli 0,6 %. Tänu heite vähenemisele olid EL 15 riikide heitkogused 6,9% allpool võrdlusaasta (enamikul juhtudel 1990. aasta) taset. Seega on EL 15 saavutamas Kyoto protokolli eesmärki vähendada ajavahemikus 2008–2012 heitkoguste keskmist taset 8 %-ni allapoole võrdlusaasta taset. EL 27 heide vähenes aastaga 2% ning oli 11,3% allpool 1990. aasta taset.

Volinik Hedegaard sõnas: „Kuna praegu jätkuvad läbirääkimised ülemaailmse kliimakokkuleppe üle 2012. aasta järgseks perioodiks, on ülimalt tähtis näidata, et Euroopa suudab täita Kyoto kokkuleppe raames võetud kohustused. Heite tunduv vähenemine, mille oleme saavutanud möödunud viie aastaga, näitab selgelt, kui tähtsad on siduvad eesmärgid. 2008. aasta oli siiski üksnes Kyoto protokolli kohustusteperioodi esimene aasta ning kõik liikmesriigid peavad jätkama pingutusi, et saavutada 2008–2012. aastaks seatud eesmärgid.”

Ta lisas: „Heite vähenemise põhjuseks 2008. aastal ei olnud üksnes finantskriis, vaid see tulenes ka ELi ja selle liikmesriikide julgest poliitikast, mille mõju avaldub üha selgemini. Meie kohustus vähendada ELis 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 20% (võrreldes 1990. aasta tasemega) ja 2050. aastaks 80–95% tähendab, et üleminek vähesema CO2-heitega majandusele peab jätkuma ja jätkub.”

Heide vähenes vaatamata majanduskasvule

Saavutades EL 15 heite vähenemise 1,9% ja majanduskasvu 0,6%, näitas EL taas, et majanduskasv ja CO2-heite vähendamine võivad toimuda samal ajal.

EL 27 heide vähenes 2007. aasta tasemega võrreldes 2%. Selle tulemusel oli heide 11,3% allpool 1990. aasta taset ning 14,1% allpool võrdlusaasta taset (mõnes liikmesriigis ei ole võrdlusaastaks 1990).

Kyoto protokolliga ei ole EL 27 suhtes heitega seotud eesmärki kehtestatud, kuna protokolli koostamise ajal ei olnud EL 12 riigid veel liikmesriigid. Siiski on kõik EL 12 riigid peale Küprose ja Malta võtnud endale Kyoto protokolli kohased kohustused vähendada heidet 6% või 8% allapoole võrdlusaasta taset.

ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvate käitiste tõendatud heitkogused ulatusid 2008. aastal 2,12 miljardi CO2-ekvivalenttonnini, mis on ligi 43% kõigist ELi heitkogustest. 2008. aastal oli kasvuhoonegaaside heidetega kauplemise süsteemis heitkoguseid 3,06% vähem kui 2007. aastal. (2009. aastal vähenesid heidetega kauplemise süsteemis heitkogused veel 11,6% – vt IP/10/576).

Esitatud andmed on kogunud Euroopa Keskkonnaagentuur ning need on esitatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni organisatsioonile.

Täiendav teave:

Euroopa Keskkonnaagentuur: www.eea.europa.eu

Lisas esitatud tabel.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar