Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Bruxelles, den 2. juni 2010

Klimaforandringer: Kommissær Connie Hedegaard glæder sig over, at EU's drivhusgasemissioner er faldet for femte år i træk

Det Europæiske Miljøagentur offentliggør i dag den seneste EU-opgørelse over drivhusgasemissioner, der viser, at emissionerne igen faldt betydeligt i 2008, som var det første år i Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode. EU's klimakommissær Connie Hedegaard glædede sig over nyheden. Det er femte år i træk, at de er faldet. Ifølge emissionsopgørelsen for 2008, der er det seneste år, som der foreligger fuldstændige data for, faldt emissionerne i EU-15 med 1,9 % i forhold til 2007, mens økonomien voksede med 0,6 %. Herved bringes emissionerne i EU-15 ned på 6,9 % under niveauet i basisåret (1990 i de fleste tilfælde). Det betyder, at EU-15 er tættere på at opfylde sit Kyotomål, som er at mindske emissionsniveauet i forpligtelsesperioden 2008-2012 til i gennemsnit 8 % under niveauet i basisåret. EU 27-emisssionerne faldt med 2 % i løbet af året til 11,3 % under 1990-niveauet.

EU-kommissær Connie Hedegaard sagde: "Da forhandlingerne om en global klimaaftale for perioden efter 2012 stadig er i gang, er det yderst vigtigt, at vi viser, at EU er i stand til at opfylde sine forpligtelser inden for rammerne af Kyotoaftalen. De store emissionsreduktioner, vi har opnået i de sidste fem år, viser tydeligt, hvor vigtigt det er med bindende mål. 2008 var dog kun det første år i Kyoto-forpligtelsesperioden, og alle medlemsstaterne bliver nødt til at fortsætte deres bestræbelser for at sikre, at de opfylder deres mål for 2008-2012."

Hun tilføjede: "Reduktionerne i 2008 skyldtes ikke blot finanskrisen, men var også resultatet af de mange ambitiøse strategier, som EU og dets medlemsstater har iværksat i årenes løb, og hvis virkninger begynder at slå stadig tydeligere igennem. Vores tilsagn om at ville reducere EU's samlede emissioner med mindst 20 % frem til 2020 sammenholdt med 1990-niveauet og med 80-95 % frem til 2050 indebærer, at omstillingen til kulstoffattig økonomi må og skal fortsætte."

Faldende emissioner trods økonomisk vækst

Med et fald på 1,9 % i EU-15's emissioner fra 2007 til 2008 og en økonomi, der voksede med 0,6 %, har EU igen vist, at økonomisk vækst og lav kulstofudledning kan gå hånd i hånd.

EU 27-emissionerne faldt med 2 % i forhold til 2007. De lå således 11,3 % under niveauet i 1990 og 14,3 % under niveauet i basisåret, der for nogle af medlemsstaterne er et andet år end 1990.

Der findes ikke noget emissionsmål for EU-27 under Kyotoprotokollen, eftersom EU-12-landene endnu ikke var medlemmer af EU på det tidspunkt, hvor protokollen blev indgået. Samtlige EU-12-lande har imidlertid afgivet individuelle Kyototilsagn om at reducere deres emissioner til 6 % eller 8 % under niveauet i basisåret, dog med undtagelse af Malta og Cypern, der ikke har nogen mål.

De verificerede emissioner fra alle anlæg omfattet af EU's emissionshandelssystem (ETS) var i 2008 på i alt 2,12 mia. t CO2-ækvivalenter svarende til ca. 43 % af EU's samlede emissioner. I 2008 var ETS-emissionerne 3,06 % lavere end i 2007. (ETS-emissionerne faldt med yderligere 11,6 % i 2009 - jf. IP/10/576).

Oplysningerne er blevet indsamlet af Det Europæiske Miljøagentur og forelagt De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

Yderligere oplysninger:

Link til Det Europæiske Miljøagentur: www.eea.europa.eu

Tabel i bilag

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar