Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

V Bruselu dne 2. června 2010

Změna klimatu: Komisařka Hedegaardová uvítala, že již pátý rok po sobě byly sníženy emise skleníkových plynů v EU

Evropská agentura pro životní prostředí dnes zveřejnila nejnovější bilanci emisí skleníkových plynů v EU, ze které vyplývá, že míra emisí v roce 2008 – prvním roce prvního kontrolního období Kjótského protokolu – opět významně poklesla. Komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová tuto zprávu uvítala. Ke snížení došlo již pátým rokem po sobě. Z bilance emisí za rok 2008, tj. poslední rok, za který jsou k dispozici kompletní údaje, vyplývá, že emise ve státech EU-15 se oproti roku 2007 snížily o 1,9 %, zatímco ekonomika vzrostla o 0,6 %. Emise ve státech EU-15 se tak snížily o 6,9 % pod výchozí úroveň (ve většině případů to byl rok 1990). To znamená, že státy EU-15 se přiblížily k dosažení cíle Kjótského protokolu, kterým je snížit v kontrolním období 2008 až 2012 emise v průměru o 8 % pod úroveň základního roku. Emise v EU-27 se v průběhu roku snížily o 2 %, což je 11,3 % pod úrovní roku 1990.

Komisařka Hedegaardová prohlásila: „Jednání o globální dohodě o klimatu pro období po roce 2012 pokračují a je nesmírně důležité ukázat, že Evropa je schopná splnit své závazky v rámci Kjótského protokolu. Významná snížení emisí, kterých jsme za posledních pět let dosáhli, jasně dokazují prospěšnost závazných cílů. Rok 2008 byl však pouze prvním rokem prvního kontrolního období Kjótského protokolu a všechny členské státy musí i nadále pokračovat ve svém úsilí a zajistit, že splní své cíle na období 2008 až 2012.“

Komisařka dále dodala: „Ke snížení v roce 2008 došlo nejen v důsledku finanční krize, ale i díky četným ambiciózním politikám, které EU a její členské státy za uplynulá léta prováděly a jejichž důsledky jsou stále zřejmější. Náš závazek snížit emise v EU do roku 2020 alespoň o 20 % ve srovnání s úrovní v roce 1990 a do roku 2050 o 80 až 95 % znamená, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku musí a bude pokračovat.“

Klesající emise navzdory růstu ekonomiky

Emise v EU-15 v letech 2007 a 2008 poklesly o 1,9 %, zatímco ekonomika ve stejném období vzrostla o 0,6%, a EU tak opět dokázala, že hospodářský růst a rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky se navzájem nevylučují.

V porovnání s rokem 2007 emise v EU-27 poklesly o 2 %. Dostaly se tak 11,3 % pod úroveň roku 1990 a 14,3 % pod úroveň základního roku (v některých členských státech je jako základní rok stanoven rok jiný než 1990).

Cíl pro emise ze států EU-27 v rámci Kjótského protokolu neexistuje, protože v dané době nebyly státy EU-12 členy EU. Všechny státy EU-12 však mají individuální závazky v rámci Kjóta, a to snížit emise o 6 až 8 % pod úroveň základního roku. Výjimkou jsou Kypr a Malta, které nemají stanoven žádný limit.

Ověřené emise ze všech zařízení v systému EU pro obchodování s emisemi dosáhly v roce 2008 celkem 2,12 miliardy tun ekvivalentu CO2, což představuje zhruba 43 % celkových emisí v EU. Emise v rámci systému pro obchodování s emisemi byly v roce 2008 o 3,06 % nižší než v roce 2007. (Emise v rámci systému pro obchodování s emisemi v roce 2009 dále poklesly o 11,6 % - viz IP/10/576).

Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Další informace:

Odkaz na Evropskou agenturu pro životní prostředí: www.eea.europa.eu

Tabulka v příloze

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar