Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Брюксел, 2 Юни 2010

Изменение на климата: Комисар Хедегор приветства постигнатото намаление на емисиите на парникови газове в ЕС за пета поредна година

Европейската агенция за околната среда днес публикува последната инвентаризация на емисиите на парникови газове на ЕС, която показва поредното значително намаление на емисиите през 2008 г. — първата година от първия период на поети задължения съгласно Протокола от Киото Европейският комисар за околната среда Кони Хедегор приветства новината. Спадът бележи петото последователно намаление на годишна база. Инвентаризацията на емисиите за 2008 г. — последната година, за която са налице пълни данни, показва, че емисиите в страните от ЕС-15 са намалели с 1,9 % в сравнение с равнищата от 2007 г., като в същото време икономиката има ръст от 0,6 %. С това намаление емисиите в страните от ЕС-15 достигат до стойност, по-ниска с 6,9 % в сравнение с равнищата от базовата година (която за повечето страни е 1990 г.) Така страните от ЕС-15 се доближават още повече до изпълнението на своята цел съгласно Протокола от Киото — да намалят емисиите си през периода на поети задължения 2008—2012 г. средно с 8 % в сравнение с базовата година. Емисиите на страните от ЕС-27 са намалели с 2 % през разглежданата година и са с 11,3 % по-ниски в сравнение с равнищата от 1990 г.

Комисар Хедегор заяви: „Като се има предвид, че преговорите за глобално споразумение в областта на климата за периода след 2012 г. продължават, от изключителна важност е Европа да покаже, че може да изпълнява своите задължения по Протокола от Киото. Значителното намаление на емисиите, което постигнахме в изминалите пет години, демонстрира ясно ползата от обвързващите цели. 2008 г. обаче беше едва първата година от периода на поети задължения по Киото и всички държави-членки трябва да продължат да полагат усилия, за да са сигурни, че ще изпълнят целите си за периода 2008—2012 г.“

Комисарят добави: „Намалението на емисиите през 2008 г. се дължи не само на финансовата криза, но и на ефекта от многото амбициозни политики, прилагани години наред от ЕС и държавите-членки, резултатите от които стават все по-забележими. Нашият ангажимент да намалим емисиите в ЕС с поне 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и с 80-95 % до 2050 г. означава, че преходът към нисковъглеродна икономика трябва да продължи и ще продължи.“

Низходяща тенденция на емисиите въпреки икономическия растеж

Със спада на емисиите в страните от ЕС-15 с 1,9 % между 2007 и 2008 г., придружен от ръст на икономиката с 0,6 %, ЕС показа още веднъж, че икономическият растеж и развитието с ниска въглеродна интензивност могат да вървят ръка за ръка.

Емисиите на страните от ЕС-27 намаляха с 2 % в сравнение с равнищата от 2007 г. Следователно те са с 11,3 % по-ниски в сравнение със стойностите от 1990 г. и с 14,3 % по-ниски в сравнение със стойностите от базовата година (която за някои държави-членки се различава от 1990 г.)

Съгласно Протокола от Киото не съществува цел общо за страните от ЕС-27, тъй като страните от ЕС-12 не са били още държави-членки в момента на сключването на Протокола. Но, от друга страна, всички страни от ЕС-12 имат индивидуални задължения по Киото да намалят емисиите със 6 % или 8 % спрямо стойностите от базовата година, с изключение на Кипър и Малта, които нямат такива цели.

Проверените емисии от всички инсталации, обхванати от Схемата за търговия с емисии на ЕС през 2008 г., възлизат на 2,12 милиарда тона CO2-еквивалент, което представлява 43 % от общите емисии в ЕС. През 2008 г. обхванатите от СТЕ емисии бяха с 3,06 % по-ниски от равнищата за 2007 г. (През 2009 г. обхванатите от СТЕ емисии отбелязаха допълнителен спад от 11,6 % — вж. IP/10/576).

Данните бяха съставени от Европейската агенция за околната среда и бяха подадени в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКОНИК).

За повече информация:

Адрес на уебсайта на Европейската агенция за околната среда: www.eea.europa.eu

Таблицата в приложението

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar