Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

Bryssel den 2 juni 2010

Miljö: Krav på skattesystem som avspeglar miljöpåverkan

Idag publicerar EU-kommissionen tillsammans med FN:s miljöprogram en ny viktig rapport som understryker nödvändigheten av ett totalt nytänkande i fråga om hur de stora ekonomierna använder våra knappa resurser. Rapporten innehåller ett antal vetenskapligt fastställda prioriteter för en global miljöinsats. Vidare klassificeras produkter, material, ekonomisk verksamhet och livsstilsberoende verksamheter enligt deras miljö- och resursmässiga inverkan. Bland de viktigaste slutsatserna är nyheten om att hälften av världens grödor idag utgörs av djurfoder och att om välståndet fördubblas kommer det otvivelaktigt att leda till att miljöbelastningen ökar med 60–80 %. Rapporten, som är på 149 sidor och sammanställts av den internationella panelen för hållbar resursförvaltning, visar att lagstiftare och beslutsfattare som vill skapa bästa möjliga miljöeffekter bör använda sig av skatter och andra incitament för att främja miljövänligare jordbruksmetoder och minska användningen av fossila bränslen.

Denna rapport understryker det brådskande behovet av att gå över till en resurseffektiv ekonomi, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor. Vi står inför en enorm uppgift som är av avgörande betydelse för vårt välstånd och vår livskvalitet i framtiden. Om vi verkligen vill ändra det sätt på vilket våra resurser används hör ändrade prissignaler genom skatter till de mest effektiva och ändamålsenliga metoderna.

”Vi kan skapa både hållbar ekonomisk tillväxt och miljömässigt välbefinnande, säger Angela Cropper, vice verkställande direktör för UNEP. Vi bör till att börja med satsa på de insatser som på effektivaste sätt leder till att människans skadliga inverkan på ekosystemen kan minskas. I detta avseende utgör rapporten ett tänkvärt diskussionsunderlag för beslutsfattare, och när det gäller allmänheten bekräftar den sådana råd som de flesta redan känner till: Ät mindre kött, släck ljuset, isolera bostäderna, skruva ned termostaten eller luftkonditioneringen, undvik att flyga och låt bilen stå så mycket som möjligt. Sådana åtgärder ger de största miljöeffekterna och är till största gagn för vår planet”.

De största syndabockarna

Rapporten ”Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials” är den senaste i en serie rapporter från den internationella panelen för hållbar resursförvaltning. Med hjälp av livscykelanalyser katalogiseras material och den energi som krävs för att framställa dem, förbrukning och bortskaffande. Vidare identifieras de processer, produkter och material som hör till de största miljöförstörarna i världen.

Längst upp på listan kommer jordbruksprodukter, framför allt produkter från djur eftersom djuren utfordras med mer än hälften av världens grödor. Även förbrukare av fossila bränslen hamnar i skottgluggen, i synnerhet elektriska och andra apparater, energislukande industrier, uppvärmning av bostäder och transporter. Plaster, järn, stål och aluminium hör till de material som under sin livscykel förorsakar de största belastningarna på miljön.

Panelen nämner följande miljöbelastningar som i första hand bör minskas: Klimatförändring, förändrat boende, kväve- och fosforföroreningar, överfiske, överexploatering av skogar och andra naturtillgångar, invasiva arter, otjänligt dricksvatten och dålig vattenrening, hushålls förbränning av fasta bränslen, blyexponering, luftföroreningar i tätbebyggelse och farlig exponering för partikelämnen på arbetsplatser.

Välståndets baksidor

I motsats till den allmänna uppfattningen att ökat välstånd leder till mindre fotavtryck på miljön ger panelen oroväckande nog ett stort antal exempel på att växande välstånd och människans miljöpåverkan går hand i hand.

Rapporten visar å enda sidan att människors ökade välstånd kan leda till relativt enkla processändringar och anordningar för kontroll av lokala källor till luft- och vattenföroreningar, men att växande välstånd å andra sidan resulterar i mer omfattande problem som energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. När det gäller koldioxidutsläppen medför en fördubbling av välståndet att miljöbelastningen ökar med 60–80 %, och denna siffra kan ibland vara ännu högre för tillväxtekonomierna”, sägs det i rapporten.

Bakgrund: Internationella panelen för hållbar resursförvaltning

Resurspanelen inrättades för att ge oberoende vetenskaplig insyn i användningen av naturtillgångarna och deras miljökonsekvenser i ett försök att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöförstöring. Den bygger på synpunkter från miljöexperter i hela världen. Panelen leds gemensamt av IUCN:s ordförande Ashok Khosla och professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, f.d. ordförande för den tyska förbundsdagens miljöutskott.

Nyttiga länkar:

Den fullständiga rapporten finns på http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar