Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

Brusel, 2. júna 2010

Životné prostredie: Požiadavky, aby daňové systémy zohľadňovali dopad na životné prostredie

Európska komisia dnes spolu s Programom OSN pre životné prostredie vydala novú významnú správu, ktorá zdôrazňuje potrebu radikálnych zmien v spôsobe využívania nedostatkových zdrojov hlavnými ekonomikami sveta. Správa obsahuje vedecky podložené priority pre ochranu životného prostredia na celom svete a klasifikuje výrobky, materiál, ako aj ekonomické činnosti a činnosti životného štýlu podľa ich vplyvu na životné prostredie a zdroje. Medzi hlavné zistenia patrí správa, že viac než polovicou všetkých potravinových plodín sveta sa dnes kŕmia zvieratá a že zdvojnásobenie bohatstva vedie zvyčajne k zvýšeniu tlaku na životné prostredie o 60 až 80 %. V 149 stranovej správe zostavenej Medzinárodným panelom pre udržateľné riadenie zdrojov sa uvádza, že zákonodarcovia a politickí činitelia, ktorí chcú mať najväčší vplyv na blahobyt Zeme, by mali použiť dane a iné stimuly na podporu ekologickejších poľnohospodárskych postupov a zníženie využívania fosílnych palív.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Táto správa objasňuje naliehavú potrebu zmeny na ekonomiku efektívneho využívania zdrojov. Je to obrovská úloha, ale bude životne dôležitá pre budúcu prosperitu a kvalitu života. Ak chceme skutočne zmeniť spôsob, akým využívame zdroje, jedným z najúčinnejších a najefektívnejších prístupov je zmena cenových signálov pomocou zdanenia.“

„Môžeme dosiahnuť aj udržateľný ekonomický rast aj environmentálny blahobyt,“ povedala Angela Cropper, zástupkyňa výkonného riaditeľa Programu OSN pre životné prostredie. „Všetko sa začína kladením dôrazu na tie snahy, ktoré prinášajú najväčší úžitok pri znižovaní poškodenia ekosystémov, ktoré spôsobilo ľudstvo. V tomto ohľade je táto správa pre politickí činitelia dôležitým podnetom na zamyslenie. A pre jednotlivcov zdôrazňuje známe posolstvo: Položte nôž na steak, vypnite svetlá, zaizolujte domy, znížte teplotu na termostate alebo klimatizácii, vyhnite sa cestovaniu lietadlom a čo najmenej jazdite autom – takéto konanie predstavuje najviac environmentálnej „muziky za málo peňazí“ a znamenajú najväčší rozdiel pre matku Zem.“

Hlavní páchatelia

Správa „Environmentálne vplyvy spotreby a výroby: Hlavné výrobky a materiály“ je posledná zo série správ vypracovanej Medzinárodným panelom pre udržateľné riadenie zdrojov. Pomocou analýzy životného cyklu katalogizuje materiály a energiu potrebné na výrobu, spotrebu a likvidáciu a identifikuje procesy, produkty a materiály, ktoré sú najviac zodpovedné za poškodenie životného prostredia na zemeguli. Na vrchole zoznamu sú poľnohospodárske výrobky, najmä výrobky zo zvierat, ktoré sú kŕmené viac ako polovicou celosvetovej zásoby plodín.

Na muške sú aj fosílne palivá, najmä elektrické a iné nástroje, energeticky náročné priemyselné odvetvia, vykurovanie domácností a doprava. Medzi materiály s najväčším vplyvom počas celého životného cyklu patria plasty, železo, oceľ a hliník.

Panel uvádza, že prednostne treba znížiť tieto tlaky na životné prostredie: zmena klímy, zmena biotopu, znečistenie dusíkom a fosforom, nadmerné využívanie rybolovu, lesov a iných zdrojov, invazívne druhy, nebezpečná pitná voda a kanalizácia, domáce spaľovanie tuhých palív, vystavenie vplyvu olova, znečistenie mestského vzduchu a vystavenie vplyvu časticiam látok na pracovisku.

Úskalia blahobytu

Znepokojujúcim faktom je, že panel podáva rad dôkazov, ktoré ukazujú, že prosperita a vplyv ľudstva na životné prostredie rastú ruka v ruke, na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že väčšie bohatstvo vedie k menšiemu vplyvu na životné prostredie.

Správa uvádza, že aj keď väčší blahobyt môže viesť k relatívne jednoduchým zmenám procesov a prístrojov pre riadenie lokálnych zdrojov konvenčného znečistenia vzduchu a vody, rastúce sa bohatstvo má takisto za následok nárast problémov vo väčšom meradle ako použitie energie a emisie skleníkových plynov. Čo sa týka CO2, „zdvojnásobenie bohatstva zvyčajne vedie k nárastu tlaku na životné prostredie o 60 až 80 % a v rozvojových ekonomikách je to niekedy ešte viac,“ tvrdí správa.

Kontext: Medzinárodný panel pre udržateľné riadenie zdrojov

Panel na riadenie zdrojov bol založený na poskytovanie nezávislého vedeckého pohľadu na použitie prírodných zdrojov a ich vplyvu na životné prostredie v snahe oddeliť ekonomický rast od poškodzovania životného prostredia. Opiera sa o názory environmentálnych expertov z celého sveta. Panelu spolupredsedajú predseda IUCN Ashok Khosla a profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker, bývalý predseda výboru pre životné prostredie nemeckého spolkového snemu.

Užitočné internetové adresy:

Úplné znenie správy možno nájsť na tejto internetovej stránke: http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar