Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

Bryssel 2. kesäkuuta 2010

Ympäristö: verotusjärjestelmissä tulisi ottaa huomioon ympäristövaikutukset

Euroopan komissio esitteli tänään yhdessä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa tuoreen raportin, jossa tuodaan esiin tarve muuttaa radikaalisti sitä tapaa, miten suuret taloudet käyttävät niukkoja luonnonvaroja. Raportissa esitetään tieteellisesti perustellut prioriteetit maailman ympäristötoimille ja luokitellaan tuotteet, materiaalit sekä taloudelliset ja elämäntyyliin liittyvät toiminnot sen mukaan, miten ne vaikuttavat ympäristöön ja luonnonvaroihin. Raportin merkittävimpiä tuloksia on se, että yli puolet maailman kaikista ravintokasveista syötetään eläimille ja että varakkuuden kaksinkertaistuminen lisää yleensä ympäristöpaineita 60–80 prosentilla. Tämä 149-sivuinen luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainvälisen paneelin laatima raportti osoittaa, että pyrkiessään huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla maapallon hyvinvoinnista lainsäätäjien ja poliittisten päättäjien olisi käytettävä verotusta ja muita kannustimia edistämään ympäristöä säästäviä maatalouden käytäntöjä ja vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: ”Tämä raportti osoittaa selvästi, että on kiireellisesti siirryttävä resurssitehokkaaseen talouteen. Tehtävä on valtava, mutta se on elintärkeä tulevan hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Jos todella haluamme muuttaa tapaa, jolla käytämme luonnonvarojamme, hintasignaalien muuttaminen verotuksen kautta on yksi tehokkaimmista lähestymistavoista."

"Voimme saavuttaa sekä kestävän taloudellisen kasvun että ympäristön hyvinvoinnin,” totesi Angela Cropper, UNEPin varapääjohtaja. ”Tämä alkaa siitä, että suositaan niitä toimia, joista on eniten hyötyä pyrittäessä vähentämään ihmiskunnan toimista ekosysteemeille aiheutuvia haittoja. Raportilla vaikutetaan siis merkittävällä tavalla poliittiseen päätöstentekoon. Yksittäisiä ihmisiä varten raportissa vahvistetaan jo tuttuja neuvoja: Vähennä lihansyöntiä, sammuta valot, eristä kotisi, vähennä lämmitystä tai ilmastointia, vältä lentämistä ja käytä autoa niin vähän kuin mahdollista. Nämä ovat niitä toimia, joilla saadaan suurta hyötyä pienellä vaivalla."

Merkittävimmät haittojen aiheuttajat

"Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials" on tuorein raportti luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevän kansainvälisen paneelin (the International Panel for Sustainable Resource Management) raporttisarjassa. Raportissa käytetään elinkaarianalyysiä, luokitellaan tuotettavat, kulutettavat ja hävitettävä materiaalit ja energiamuodot sekä identifioidaan prosessit, tuotteet ja materiaalit, joista aiheutuu eniten haittoja ympäristölle eri puolilla maailmaa. Luettelon yläpäässä ovat maataloustuotteet, erityisesti eläinperäiset tuotteet. Eläimille syötetään yli puolet maailman kaikista viljelykasveista. Osansa saa myös fossiilisten polttoaineiden käyttö erityisesti sähköntuotannossa ja muilla energiaintensiivisillä toimialoilla, kotitalouksien lämmityksessä ja liikenteessä. Materiaaleja, joilla on niiden elinkaaren aikana suurimmat vaikutukset, ovat muovi, rauta, teräs ja alumiini.

Paneelin mielestä ympäristövaikutusten vähentämisen yhteydessä olisi keskityttävä seuraaviin ilmiöihin: Ilmastonmuutos, elinympäristöjen muutos, typpi- ja fosforipäästöt, kalavarojen, metsien ja muiden luonnonvarojen liikakäyttö, haitalliset vieraslajit, epäpuhdas juomavesi ja puutteelliset hygieniaolosuhteet, kiinteiden polttoaineiden poltto kotitalouksissa, altistuminen lyijylle, ilman epäpuhtaudet taajamissa ja työperäinen altistuminen hiukkasille.

Vaurauden haittapuolet

Paneelilla on runsaasti näyttöä siitä, että ihmisten varaus ja heidän vaikutuksensa ympäristöön ovat sidoksissa toisiinsa. Tämä on huolestuttavaa ja vastoin yleistä oletusta, jonka mukaan varakkuus vähentää ekologista jalanjälkeä.

Raportti osoittaa, että vaikka suurempi varakkuus voi johtaa suhteellisen yksinkertaisiin prosessien muutoksiin ja laitteisiin, joilla rajoitetaan ilman ja veden perinteisten epäpuhtauksien paikallisia lähteitä, lisääntynyt vauraus lisää myös laaja-alaisia ongelmia, kuten energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilidioksidin osalta raportissa todetaan, että varakkuuden kaksinkertaistuminen lisää yleensä ympäristöpaineita 60–80 prosentilla ja nousevan talouden maissa jopa tätä enemmän.

Taustaa: Luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli

Luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli perustettiin, jotta saataisiin riippumatonta tieteellistä tietoa luonnonvarojen käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista. Tarkoituksena on purkaa talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välinen yhteys. Paneeli hyödyntää eri puolilla maailmaa toimivien ympäristöasiantuntijoiden lausuntoja. Paneelia johtavat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) presidentti Ashok Khosla ja professori Ernst Ulrich von Weizsäcker, entinen Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.

Hyödyllisiä linkkejä:

Koko raportti saatavilla osoitteessa:

http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar