Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

Bruxelles, den 2. juni 2010

Miljø: Krav om skatte- og afgiftsordninger, der afspejler miljøvirkningerne

Sammen med FN's miljøprogram (UNEP) fremlagde Europa-Kommssionen i dag en vigtig ny rapport, hvori der sættes fokus på behovet for en radikal ændring i den måde, hvorpå de største økonomier anvender knappe ressourcer. Rapporten indeholder en række videnskabeligt baserede prioriteter for en global miljøindsats og præsenterer en klassifikation af produkter, materialer og økonomiske og livsstilsbetingede aktiviteter efter deres miljø- og ressourcemæssige virkninger. Blandt de vigtigste konklusioner er nyheden om, at mere end halvdelen af verdens samlede fødevareafgrøder nu anvendes som foder til dyr, og at en fordobling af velstanden typisk resulterer i en forøgelse af miljøbelastningen med 60 til 80 procent. Den 149 sider lange rapport, som er udarbejdet af International Panel for Sustainable Resource Management (Det Internationale Panel for Ressourceforvaltning), viser, at lovgivere og politikere, som stræber efter at gøre mest muligt for Jordens velbefindende, bør benytte skatter, afgifter og andre incitamenter til at tilskynde til mere miljøvenlige landbrugsmetoder og reducere brugen af fossile brændstoffer.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte i forbindelse hermed: "Denne rapport påpeger, hvor meget det haster med at skifte til en ressourceeffektiv økonomi. Der er tale om en kæmpestor opgave, men den er af afgørende betydning for vor fremtidige velstand og livskvalitet. Hvis vi virkelig ønsker at ændre den måde, hvorpå vi anvender ressourcerne, er en ændring af prissignalerne gennem beskatningen en af de mest effektive og virkningsfulde metoder."

"Vi kan opnå både bæredygtig økonomisk vækst og miljømæssig velfærd", sagde Angela Cropper, som er vicedirektør for UNEP. "Det begynder med, at der skal lægges vægt på de bestræbelser, der tjener mest til at reducere menneskets skadelige indflydelse på økosystemerne. I så henseende yder denne rapport et vigtigt bidrag til politikernes overvejelser. Og for så vidt angår enkeltpersoner, forstærker den de allerede kendte råd: Spar på bøfferne, sluk lyset, isolér boligen, skru ned for termostaten eller luftkonditioneringen, undgå flyrejser og lad bilen stå mest muligt. Sådanne foranstaltninger giver mest smæk for skillingen i miljømæssig henseende og gør den største forskel for Moder Jord."

De største syndere

Rapporten "Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials" er den seneste i en serie fra International Panel for Sustainable Resource Management. Ved hjælp af livscyklusanalyser katalogiserer den de materialer og den energi, der kræves til produktion, forbrug og bortskaffelse, og den identificerer de processer, produkter og materialer, der er mest ansvarlige for miljøskader rundt om i verden. Øverst på listen står landbrugsprodukter, især produkter fra dyr, idet dyr fodres med mere end halvdelen af verdens samlede afgrøder. Brugere af fossile brændstoffer er også i skudlinjen, særlig elværker og andre energiintensive industrier, boligopvarmning og transport. Plast, jern, stål og aluminium er blandt de materialer, der har den største påvirkning igennem hele deres livscyklus.

Panelet anfører følgende miljøbelastninger som områder, hvor der først og fremmest bør ske en reduktion: klimaændringer, habitatændringer, kvælstof- og fosforforurening, overudnyttelse af fiskeri, skove og andre ressourcer, invasive arter, farligt drikkevand og utilstrækkelige sanitære forhold, husholdningernes forbrænding af faste brændstoffer, blyeksponering, luftforurening i byer og erhvervsmæssig partikeleksponering.

Overflod – og risiciene i forbindelse hermed

I modsætning til den almindelige opfattelse, at større velstand afsætter et mindre miljømæssigt fodspor, må det med bekymring konstateres, at panelet fremlægger en lang række eksempler på, at velstand og menneskelig miljøpåvirkning vokser parallelt med hinanden.

Rapporten viser, at mens større velstand kan føre til forholdsvis enkle procesændringer og anordninger til kontrol af lokale kilder til luft- og vandforurening, resulterer stigende velstand også i en vækst i mere omfattende problemer såsom energianvendelse og drivhusgasemissioner. Hvad angår CO2, hedder det i rapporten, at en fordobling af velstanden typisk resulterer i en forøgelse af miljøbelastningen med 60 til 80 procent, og i vækstøkonomierne er dette tal ofte endnu større.

Baggrund: International Panel for Sustainable Resource Management

I et forsøg på at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse nedsattes ressourcepanelet med det formål at give uafhængig videnskabelig indsigt i brugen af naturressourcer og disses miljømæssige virkninger. Panelet støtter sig til udtalelser fra miljøeksperter over hele verden. Formandskabet for panelet varetages i fællesskab af IUCN's formand Ashok Khosla og professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, tidligere formand for Forbundsdagens miljøudvalg.

Nyttige links:

Den fuldstændige rapport findes på følgende adresse: http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar