Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

V Bruselu dne 2. června 2010

Životní prostředí: daňové systémy by měly odrážet dopad na životní prostředí

Evropská komise dnes spolu s Programem OSN pro životní prostředí vydala novou důležitou zprávu, v níž zdůrazňuje potřebu radikální změny ve způsobu, jakým velké ekonomiky využívají nedostatkové zdroje. Zpráva uvádí vědecky podložené priority světového úsilí zaměřeného na životní prostředí, přičemž výrobky, materiály a činnosti související s hospodářstvím a s životním stylem klasifikuje podle jejich dopadu na životní prostředí a zdroje. Mezi hlavní závěry patří zjištění, že více než polovina všech potravinářských plodin na světě se v současnosti používá jako krmivo pro zvířata a že zdvojnásobení bohatství vede obvykle ke zvýšení tlaku na životní prostředí o 60 až 80 %. Ve 149stránkové zprávě sestavené Mezinárodní skupinou pro udržitelné řízení zdrojů se uvádí, že zákonodárci a tvůrci politik, kteří se chtějí co nejvíce zasloužit o dobré životní podmínky na Zemi, by měli používat daně a další stimuly na podporu ekologičtějších zemědělských praktik a na snížení používání fosilních paliv.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Tato zpráva zdůrazňuje naléhavou potřebu přechodu na hospodářství využívající zdroje efektivním způsobem. Je to nesmírně těžký úkol, který je však pro naši budoucí prosperitu a kvalitu života nezbytný. Chceme-li skutečně změnit způsob, jakým využíváme zdroje, je změna cenových signálů prostřednictvím zdanění jedním z nejúčinnějších a nejefektivnějších přístupů.“

„Můžeme dosáhnout obojího: udržitelného hospodářského růstu i dobrého stavu životního prostředí,“ řekla zástupkyně výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí, paní Angela Cropper. „Je třeba začít zdůrazněním snah, které nejvíce přispějí ke snížení škodlivého vlivu lidstva na ekosystémy. V tomto ohledu je zveřejněná zpráva pro tvůrce politik důležitým podnětem k tomu, aby se zamysleli. Pro jednotlivce pak zdůrazňuje známé poučení: odložte steakové nože, zhasněte světla, zaizolujte domy, stáhněte termostat nebo klimatizaci, vyhýbejte se cestování letadlem a auto nechávejte raději na parkovišti – tyto činnosti se z hlediska životního prostředí nejvíce vyplatí a mají největší přínos pro Matku Zemi.“

Hlavní pachatelé

Zpráva „Dopady spotřeby a výroby na životní prostředí: prioritní výrobky a materiály“ je poslední z řady zpráv vypracovaných Mezinárodní skupinou pro udržitelné řízení zdrojů. S využitím analýzy životního cyklu třídí materiály a energii potřebné pro výrobu, spotřebu a likvidaci a identifikuje postupy, výrobky a materiály, které mají největší vliv na poškozování životního prostředí na zeměkouli. Na předních místech seznamu jsou zemědělské výrobky, zejména živočišné, neboť na krmení zvířat se spotřebovává více než polovina všech potravinářských plodin. Kritika se zaměřuje rovněž na uživatele fosilních paliv, zejména na elektrická a jiná zařízení a na energeticky náročný průmysl, vytápění domácností a přepravu. Mezi materiály s největším dopadem během jejich životního cyklu jsou plasty, železo, ocel a hliník.

Skupina uvádí následující zátěžové faktory pro životní prostředí, které je třeba co nejrychleji omezit: změna klimatu, změna stanoviště, znečištění dusíkem a fosforem, nadměrné využívání rybolovných populací, lesů a dalších zdrojů, invazivní druhy, nevyhovující kvalita pitné vody a hygienických podmínek, domácí spalování tuhých paliv, vystavení olovu, znečištění vzduchu ve městech a expozice znečišťujícím částicím na pracovišti.

Úskalí blahobytu

Znepokojujícím faktem je, že skupina podává řadu důkazů o tom, že prosperita a vliv lidstva na životní prostředí narůstají ruku v ruce, narozdíl od všeobecného přesvědčení, že větší bohatství vede k menší ekologické stopě.

Zpráva naznačuje, že zatímco větší blahobyt může vést k relativně jednoduchým změnám procesů a přístrojů pro řízení místních zdrojů konvenčního znečištění ovzduší a vody, narůstající bohatství má rovněž za následek nárůst problémů v širším měřítku, jako je například využívání energie a emise skleníkových plynů. Pokud jde o CO2, zpráva uvádí, že „zdvojnásobení bohatství obyčejně vede k nárůstu tlaku na životní prostředí o 60 až 80 %, přičemž v rozvojových ekonomikách je tento tlak někdy i vyšší.“

Souvislosti: Mezinárodní skupina pro udržitelné řízení zdrojů

Skupina pro řízení zdrojů byla založena za účelem poskytování nezávislého vědeckého pohledu na využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na životní prostředí ve snaze oddělit hospodářský růst od poškozování životního prostředí. Opírá se o názory odborníků na životní prostředí z celého světa. Skupině spolupředsedají předseda IUCN Ashok Khosla a profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker, bývalý předseda výboru pro životní prostředí německého Spolkového sněmu.

Užitečné odkazy:

Úplné znění zprávy je k dispozici na adrese:

http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar