Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Bryssel den 2 juni 2010

Kommissionen föreslår förbättrad EU-tillsyn över kreditvärderingsinstitut och inleder diskussioner om bolagsstyrning i finansinstitut

Som ett led i arbetet med att förhindra en framtida finanskris och stärka det finansiella systemet har EU-kommissionen i dag lagt fram förslag till ändringar av EU-reglerna om kreditvärderingsinstitut samt inlett ett offentligt samråd om en reformering av bolagsstyrning i finansinstitut. För att snabbt komma vidare i arbetet med de nödvändiga reformerna i syfte att säkerställa ett säkert och stabilt finansiellt system i Europa har kommissionen antagit ett mer allmänt meddelande där den åtar sig att lägga fram de återstående reformförslagen för finanssektorn under de kommande sex till nio månaderna. Efter diskussion och förhoppningsvis ett starkt stöd från alla stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets nästa möte kommer kommissionen att lägga fram dessa förslag – tillsammans med sina aktuella planer för bankavvecklingsfonder (se IP/10/610) – vid G-20-toppmötet i Toronto den 26–27 juni 2010. När det gäller kreditvärderingsinstitut har kommissionen två huvudmål: att säkra en effektiv och centraliserad tillsyn på EU-nivå och ökad transparens i fråga om de enheter som efterfrågar värderingarna så att alla kreditvärderingsinstitut har tillgång till samma information. Dessa förändringar skulle förbättra tillsynen, öka konkurrensen på kreditvärderingsmarknaden och förbättra investerarskyddet. När det gäller bolagsstyrning har kommissionen inlett ett offentligt samråd kring en rad frågor, bl.a. hur risker kan hanteras effektivare i finansinstitut och hur aktieägarna kan få större inflytande. Svaren ska vara inne senast den 1 september 2010. Som komplement till detta förslagspaket har kommissionen även publicerat två rapporter om hur EU-länderna har genomfört kommissionens båda rekommendationer från 2009 (se IP/09/673 och IP/09/674) om ersättningar inom finanstjänstesektorn och till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag. I bägge fall har framsteg gjorts, men ett avsevärt antal EU-länder har ännu inte genomfört rekommendationerna fullt ut.

– I dag inleder kommissionen slutspurten för att genomföra EU:s reform inom finanssektorn, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Detta ingår i en större agenda för att stabilisera, stärka och återupprätta en hållbar tillväxt inom den europeiska ekonomin.

– Förändringarna av reglerna om kreditvärderingsinstitut kommer att innebära en bättre tillsyn och ökad transparens inom denna betydelsefulla sektor, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden och tjänster. Men det här är bara ett första steg. Vi håller på att titta närmare på den här marknaden. När det gäller bolagsstyrning är jag övertygad om att det verkliga krisförebyggande arbetet startar inom företagen. Om vi ska kunna förhindra framtida kriser måste finansinstituten själva förändras. Vi måste säkerställa effektivare interna kontroller. Främja bättre riskhantering. Stärka tillsynsmyndigheternas roll. Och de gällande reglerna för sunda ersättningar bör genomföras snabbt för att förhindra överdrivet risktagande.

Förbättrad EU-tillsyn över kreditvärderingsinstitut

Eftersom kreditvärderingstjänster inte är knutna till något särskilt land eller område och kreditbetyg som utfärdats av ett kreditvärderingsinstitut kan användas av finansinstitut i hela Europa, föreslår kommissionen ett mer centraliserat system för tillsynen över kreditvärderingsinstitut på EU-nivå. Stats- och regeringscheferna hade uppmanat kommissionen att lägga fram förslag om detta i juni 2009.

De föreslagna förändringarna innebär att den nya europeiska tillsynsmyndigheten – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (se IP/09/1347) – får exklusiv befogenhet att utöva tillsyn över kreditvärderingsinstitut som är registrerade i EU. Detta inbegriper även europeiska dotterbolag till välkända kreditvärderingsinstitut som Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

Det får befogenhet att begära in upplysningar, inleda utredningar och genomföra kontroller på plats. Emittenter av strukturerade finansiella instrument som kreditinstitut, banker och värdepappersföretag kommer också att behöva ge alla andra intresserade kreditvärderingsinstitut tillgång till de uppgifter som de lämnar till sina egna kreditvärderingsinstitut, så att dessa på eget initiativ kan utfärda kreditbetyg.

Dessa förändringar innebär att kreditvärderingsinstituten bedriver sin verksamhet under en mycket enklare tillsynsram än vad som nu är fallet med varierande nationell tillsyn, och att det blir lättare för dem att få tillgång till den information de behöver. Användarna av kreditbetyg får också ett bättre skydd genom den centraliserade EU-tillsynen över alla kreditvärderingsinstitut och en ökad konkurrens mellan instituten.

Kommissionens förslag utgör en ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 och överlämnas nu till EU:s ministerråd och Europaparlamentet för behandling. Om förslaget antas väntas de nya reglerna träda i kraft under 2011.

Bakgrund: Kreditvärderingsinstitut bedömer kreditvärdigheten när det gäller företag, regeringar och sofistikerade finansiella produkter. De bidrog till finanskrisen genom att underskatta risken att emittenterna av vissa mer komplicerade finansiella instrument inte skulle kunna betala tillbaka sina skulder. Eftersom det var nödvändigt att återupprätta förtroendet för marknaden och öka skyddet för investerare lade kommissionen fram förslag till nya EU-regler om ett gemensamt regleringssystem för utfärdande av kreditbetyg. Dessa regler börjar gälla i december 2010 (se IP/09/629) och innebär att kreditvärderingsinstitut som vill att deras kreditbetyg ska tillämpas i EU nu måste ansöka om att bli registrerade. Registreringen börjar denna månad. Problemen med intressekonflikter som påverkar kreditbetygen behandlas också (ett kreditvärderingsinstitut kan t.ex. inte dessutom erbjuda rådgivning). Kreditvärderingsinstitut kommer att behöva bli mer öppna för insyn, eftersom de måste uppge vilka metoder, interna modeller och centrala antaganden för värderingarna de har använt sig av när det ger sina kreditbetyg. Detta bör göra det lättare för investerare att utföra en noggrann riskbedömning.

Reform av bolagsstyrningen i finansinstitut

Som en reaktion på finanskrisen framförde kommissionen i sitt meddelande "Främja återhämtning i Europa" i mars 2009 att man kommer att arbeta för att förbättra bolagsstyrningen i finansinstitut. Kommissionen ville se till att större hänsyn tas till konsumenternas och andra berörda parters intressen, att företagen leds utifrån mer långsiktiga perspektiv och att riskerna för konkurs minskas på längre sikt. Som ett första steg inleder kommissionen nu ett offentligt samråd om en grönbok med en närmare beskrivning av hur följande problemställningar kan lösas:

  • Hur funktion och sammansättning av finansinstituts styrelser kan förbättras i syfte att stärka deras övervakning av företagsledningen.

  • Hur en riskkultur kan skapas på alla nivåer i ett finansinstitut i syfte att garantera att företagets långsiktiga intressen beaktas.

  • Hur aktieägare, finansiella tillsynsmyndigheter och externa revisorer kan få större inflytande i frågor som rör bolagsstyrning.

  • Hur riktlinjerna för ersättningar kan ändras i företagen för att förhindra överdrivet risktagande.

Samrådet pågår till den 1 september 2010. Eventuella framtida lagförslag och andra förslag kommer att antas under 2011.

Bakgrund: Finanskrisen avslöjade väsentliga brister när det gäller bolagsstyrningen i finansinstitut: styrelsens övervakning och kontroll av ledningen var otillräcklig, riskhanteringen var bristfällig, otillfredsställande strukturer för ersättningar till både företagsledning och handlare ledde till överdrivet risktagande och kortsiktighet, och aktieägarna utövade ingen kontroll över risktagandet i de finansinstitut som de ägde. Dessa brister spelade en roll i krisen, och effektiva kontroll- och balanseringsmekanismer i tid i bolagsstyrningssystemen skulle bidra till att förhindra framtida kriser.

Meddelande om finansiella tjänster 2010–2011 – Reglering av finansiella tjänster för en hållbar utveckling

Den turbulens som vi har sett på marknaden under senare tid har bekräftat att kommissionen måste handla snabbt för att genomföra de reformer som krävs för att säkerställa ett säkert och stabilt finansiellt system i Europa. Kommissionen har därför åtagit sig att lägga fram de återstående förslagen till finansiella reformer som krävs för att fullt ut genomföra våra G20-åtaganden under de närmaste sex till nio månaderna. Viktiga förslag är:

  • Transparens: kommissionen kommer att under sommaren lägga fram förslag för att förbättra derivatmarknadernas funktion. Detta kommer att vara av avgörande betydelse för att öka insynen på en marknad som är viktig men för närvarande mycket ogenomsynlig. För att återställa ytterligare förtroende på finansmarknaderna kommer kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder avseende blankning och kreditsvappar inklusive s.k. naken blankning. Kommissionen kommer också att lägga fram förslag till förbättringar av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) för att öka överblickbarheten före och efter transaktioner och få mer derivatinstrument att handlas på organiserade handelsplatser.

  • Ansvar: För att skydda investerare och insättare kommer kommissionen att föreslå att direktivet om system för garanti av insättningar och direktivet om system för ersättning till investerare revideras. Lagförslag om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare kommer att läggas fram för att främja konsumenternas intressen i försäljningsprocessen. Även direktivet om marknadsmissbruk kommer att revideras så att reglerna i direktivet inte bara gäller reglerade marknader och derivat omfattas av tillämpningsområdet. Kommissionen kommer att lägga fram förslag till ändringar av kapitalkravsdirektivet för att öka kvantiteten och kvaliteten på bankernas kapital, införa kapitalbuffertar och se till att man bygger upp kapital i goda tider som man sedan kan ta av om ekonomin vänder. När det gäller tillsynsåtgärder är påföljderna i finanssektorn till stora delar inte harmoniserade, vilket leder till att de nationella tillsynsmyndigheterna går till väga på olika sätt. Som ett första steg kommer kommissionen att lägga fram ett meddelande om påföljder i finanssektorn för att främja en inbördes anpassning av påföljderna inom hela tillsynsverksamheten.

  • Krisförebyggande och krishantering: Kommissionen kommer att offentliggöra en åtgärdsplan om krishantering som ska leda till lagförslag för förebyggande arbete respektive avveckling av banker som är på väg mot konkurs. Kommissionen kommer också att arbeta för att man internationellt enas om en uppsättning högkvalitativa redovisningsstandarder.

Kommissionen kommer att trycka på för att dessa åtgärder snabbt ska antas av både Europaparlamentet och rådet, så att fullt förtroende återställs för ett stabilt finansiellt system i Europa som en grund för tillväxt.

Mer information om

Kreditvärderingsinstitut:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Samråd om bolagsstyrning:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Rapporter om rekommendationerna om ersättningar:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Kommissionens meddelande om finansiella tjänster 2010–2011 – Reglering av finansiella tjänster för en hållbar tillväxt:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar