Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

V Bruseli, 2. júna 2010

Komisia navrhuje zlepšiť dohľad EÚ nad ratingovými agentúrami a otvára diskusiu o spoločnej správe a riadení vo finančných inštitúciách

V rámci svojej práce zameranej na predchádzanie finančnej kríze v budúcnosti a na posilnenie finančného systému dnes Európska komisia začala zavádzať zmeny právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ratingových agentúr (RA) a otvorila verejnú konzultáciu o reforme spoločnej správy a riadenia vo finančných inštitúciách. Okrem toho, aby sa rýchlo napredovalo v doplnení reforiem, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečného a stabilného finančného systému v Európe, prijala všeobecnejšie oznámenie, v ktorom sa zaväzuje predložiť na prerokovanie zvyšné návrhy finančnej reformy v nasledujúcich šiestich až deviatich mesiacoch. Po diskusiách a v ideálnom prípade so silnou podporou zo strany hláv štátov a vlád na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady bude Komisia prezentovať všetky tieto návrhy spolu s najnovšou koncepciou fondu na riešenie krízovej situácie bánk (pozri IP/10/610) na samite G 20, ktorý sa bude konať 26. – 27. júna 2010 v Toronte. V prípade RA má Komisia dva hlavné ciele: zaistiť efektívny a centralizovaný dohľad na európskej úrovni a väčšiu transparentnosť o subjektoch, ktoré tieto ratingy požadujú, tak, aby mali všetky agentúry prístup k rovnakým informáciám. Tieto zmeny by mali viesť k zlepšeniu hospodárskej súťaže, zvýšeniu hospodárskej súťaže na trhu RA a k zlepšeniu ochrany investorov. V oblasti spoločnej správy a riadenia začala Komisia verejnú konzultáciu o viacerých záležitostiach vrátane toho, ako účinnejšie riadiť riziká vo finančných inštitúciách a ako posilniť práva akcionárov. Konečný termín na odpovede je 1. september 2010. Na doplnenie tohto balíka návrhov Komisia uverejnila aj dve správy o tom, ako členské štáty v praxi zaviedli dve odporúčania Komisie z roku 2009 (pozri IP/09/673 a IP/09/674) o politike odmeňovania v sektore finančných služieb a pre riaditeľov spoločností uvedených na zozname. V oboch prípadoch sa dosiahol pokrok, mnoho členských štátoch však ešte musí plne implementovať tieto odporúčania.

Predseda Komisia José Manuel Barroso vyhlásil: „Dnes Komisia začína záverečnú fázu dokončenia reformy EÚ v oblasti finančných služieb. Je to súčasť nášho rozsiahlejšieho programu stabilizácie, konsolidácie a znovuobnovenia udržateľného rastu európskeho hospodárstva.“

Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh a služby, uviedol: „Zmeny právnych predpisov o ratingových agentúrach budú znamenať lepší dohľad a väčšiu transparentnosť v tomto významnom sektore. Sú však len prvým krokom. Tento trh skúmame podrobnejšie. Pokiaľ ide o spoločnú správu a riadenie, som presvedčený, že skutočne predchádzanie kríze sa začína v spoločnostiach. Ak chceme predísť krízam v budúcnosti, musia sa zmeniť aj samotné finančné inštitúcie. Musíme zaistiť účinnejšie interné kontroly. Podporovať lepšie riadenie rizík. Posilniť úlohu dozorných orgánov. A existujúce pravidlá o solídnych politikách odmeňovania by sa mali rýchlo implementovať, aby pomohli obmedziť nadmerné riskovanie.“

Zlepšenie dohľadu EÚ nad ratingovými agentúrami

Keďže ratingové služby nie sú spojené s konkrétnym územím a ratingy, ktoré vydáva ratingová agentúra, môžu používať finančné inštitúcie v celej Európe, Komisia navrhuje na úrovni EÚ centralizovanejší systém pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Hlavy štátov a vlád vyzvali Komisiu, aby v júni 2009 predložila návrhy k tejto problematike.

V rámci navrhovaných zmien by sa mala novému európskemu orgánu pre dohľad - Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA, pozri IP/09/1347) – udeliť výhradná právomoc dohľadu nad ratingovými agentúrami zaregistrovanými v EÚ. Zahŕňalo by to aj európske dcérske spoločnosti takých známych RA ako sú napr. Fitch, Moody's a Standard & Poor's.

Mal by právomoc požadovať informácie, začať prešetrovanie a vykonávať kontroly na mieste. Emitenti štruktúrovaných finančných nástrojov, ako sú úverové inštitúcie, banky a investičné firmy, budú musieť tiež sprístupniť všetkým ostatným ratingovým agentúram, ktoré o to budú mať záujem, informácie, ktoré poskytujú svojej vlastnej ratingovej agentúre, aby im umožnili vydávať nevyžiadané ratingy.

Tieto zmeny znamenajú, že RA by pôsobili v omnoho jednoduchšom prostredí dohľadu, ako v existujúcich rôznorodých vnútroštátnych prostrediach a mali by ľahší prístup k informáciám, ktoré potrebujú. V dôsledku centralizovaného dohľadu všetkých RA a intenzívnejšej hospodárskej súťaže medzi RA na úrovni EÚ budú používatelia ratingov zároveň lepšie chránení.

Návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 1060/2009, sa teraz predloží na posúdenie Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu. Ak ho príjmu, nové právne predpisy by mali začať platiť počas roku 2011.

Kontext: Ratingové agentúry vydávajú stanoviská o úverovej dôveryhodnosti podnikov, vlád a sofistikovaných finančných produktov. Sú spoluzodpovedné za vznik finančnej krízy, pretože podcenili riziko, že emitenti niektorých komplikovanejších finančných nástrojov nemusia byť schopní splatiť svoje dlhy. Komisia zareagovala na potrebu obnoviť dôveru trhu a zvýšiť ochranu spotrebiteľov a navrhla nové právne predpisy na úrovni celej EÚ, ktorými sa zavádza spoločný režim regulácie pre vydávanie ratingov úverov. Podľa týchto právnych predpisov, ktoré budú plne uplatniteľné v decembri 2010 (pozri IP/09/629) by všetky RA, ktoré by chceli, aby sa ich úverové ratingy používali v EÚ, musia teraz požiadať o registráciu. Registrácia sa začína tento mesiac. Rieši sa aj riziko konfliktu záujmov, ktoré ohrozuje ratingy (napríklad RA nemôže zároveň ponúknuť poradenské služby). RA budú musieť byť transparentnejšie, keďže budú musieť odhaliť metodiku a interné modely a kľúčové odhady pre ratingy, ktoré používajú pri tvorbe svojich hodnotení. To by malo umožniť investorom dôslednejšie vykonávať hĺbkovú analýzu („due diligence“).

Reformovanie spoločnej správy a riadenia vo finančných inštitúciách

V reakcii na finančnú krízu sa Komisia zaviazala vo svojom oznámení z marca 2009 „Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe“, že zlepší spoločnú správu a riadenie vo finančných inštitúciách. Komisia chcela zaistiť, že sa budú viac zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a iných zainteresovaných strán, že podniky budú riadené udržateľnejším spôsobom a že z dlhodobého hľadiska sa zníži riziko bankrotu.

Prvým krokom Komisie je verejná konzultácia o zelenej knihe, v ktorej sa spresňujú možné spôsoby riešenia týchto otázok:

  • ako zlepšiť fungovanie a zloženie predstavenstva finančných inštitúcií tak, aby sa zvýšil dohľad nad vyšším manažmentom,

  • ako vytvoriť kultúru rizika na všetkých úrovniach finančnej inštitúcie s cieľom zaistiť, že sa zohľadnia dlhodobé záujmy obchodu,

  • ako podporiť zaangažovanie akcionárov, finančných dozorných orgánov a externých audítorov do záležitostí spoločnej správy a riadenia,

  • ako zmeniť politiky odmeňovania v podnikoch tak, aby to odrádzalo od podstupovania nadmerného rizika.

Konzultácia prebieha do 1. septembra 2010. Akékoľvek ďalšie legislatívne alebo nelegislatívne návrhy sa príjmu v priebehu roka 2011.

Kontext: Finančná kríza odhalila podstatné slabiny v spoločnej správe a riadení vo finančných inštitúciách: dohľad nad vedením a kontrola manažmentu neboli dostatočné, riadenie rizík bolo slabé, neprimerané štruktúry odmeňovania pre riaditeľov aj obchodníkov viedli k podstupovaniu nadmerného rizika a ku krátkodobému zmýšľaniu a akcionári nemali vo finančných inštitúciách, ktoré vlastnili, kontrolu nad podstupovaním rizika. Tieto slabé miesta zohrali v kríze svoju úlohu a včasné a účinné kontroly a rovnováha v systémoch správy a riadenia by pomohli pri predchádzaní iným krízam v budúcnosti.

Oznámenie o finančných službách 2010 - 2011 - „Regulovanie finančných služieb v záujme udržateľného rastu

Nedávne výkyvy na trhu potvrdili, že Komisia potrebuje rýchlo doplniť potrebné reformy, aby zaistila bezpečný a zdravý európsky finančný systém. Preto sa Komisia zaviazala, že predloží na prerokovanie zvyšné návrhy finančnej reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli odteraz do šiestich až deviatich mesiacov splniť naše záväzky z G 20. Kľúčové návrhy zahŕňajú:

  • Transparentnosť: v lete Komisia predloží návrhy na zlepšenie fungovania trhov s finančnými derivátmi. To bude dôležité pri zvyšovaní transparentnosti na trhu, ktorý je významný, avšak v súčasnosti veľmi nepriehľadný. Aby sa obnovila väčšia dôvera vo finančné trhy, Komisia navrhne vhodné opatrenia v oblasti predaja nakrátko a swapov na kreditné zlyhanie, vrátane „nekrytého predaja nakrátko“. Komisia predloží na prerokovanie aj zlepšenia týkajúce sa smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), aby sa posilnila transparentnosť trhu pred a po nákupe a aby sa viac derivátov dostalo do organizovaných obchodných miest.

  • Zodpovednosť: s cieľom ochrániť investorov a vkladateľov Komisia navrhne revíziu smernice o systémoch ochrany vkladov a smernice o systémoch náhrad pre investorov. Bude prezentovať aj legislatívne návrhy o balíkoch retailových investičných produktov na podporu záujmov spotrebiteľov v procese predaja. Smernica o zneužívaní trhu sa bude tak isto revidovať, aby sa jej pravidlá rozšírili aj na za hranice regulovaného trhu a aby sa do rozsahu jej pôsobnosti začlenili aj deriváty. Komisia navrhne zmeny a doplnenia k smernici o kapitálových požiadavkách (CRD IV), aby sa zlepšila kvalita a množstvo kapitálu v držbe bánk, zaviedli sa kapitálové rezervy a zaistilo sa budovanie kapitálu v dobrých časoch, ktorý sa dá čerpať v čase zlých ekonomických podmienok. Okrem toho, pokiaľ ide o vymožiteľnosť, sankcie vo finančnom sektore sú vo veľkej miere nezosúladené, čo vedie k rozdielnym postupom medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi. Ako prvé bude Komisia prezentovať Oznámenie o sankciách v sektore finančných služieb na podporu zjednotenia sankcií v celej škále činností dohľadu.

  • Predchádzanie kríze a manažment: Komisia uverejní akčný plán o krízovom manažmente, ktorý povedie k legislatívnym návrhom v oblasti predchádzania a riešenia otázky krachujúcich bánk. Bude pracovať aj na globálnom zblížení v podobe jednej sady vysokokvalitných medzinárodných účtovných štandardov.

Komisia bude nástojiť na tom, aby Európsky parlament a Rada rýchlo prijali tieto opatrenia, aby európski občania mohli opäť nadobudnúť plnú dôveru v zdravý finančný systém, ako jeden z pilierov rastu.

Viac informácií:

Ratingové agentúry:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Konzultácia o spoločnej správe a riadení:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Správy o Odporúčaniach pre odmeňovanie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Oznámenie o finančných službách 2010 - 2011 - „Regulovanie finančných služieb v záujme finančného rastu

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar