Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Bruksela, 2 czerwca 2010 r.

Komisja proponuje ulepszony nadzór unijny nad agencjami ratingowymi i rozpoczyna dyskusję nad ładem korporacyjnym w instytucjach finansowych

W ramach prac mających na celu zapobieganie przyszłym kryzysom finansowym oraz wzmocnienie systemu finansowego Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj poprawki do unijnych przepisów regulujących pracę agencji ratingowych i rozpoczęła konsultację społeczną dotyczącą reformy ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych. Aby zagwarantować szybki postęp w zakończeniu koniecznych reform zapewniających bezpieczny i stabilny system finansowy w Europie, Komisja przyjęła ponadto komunikat o bardziej ogólnym charakterze, w którym zobowiązuje się przedstawić pozostałe wnioski dotyczące reformy finansowej w ciągu najbliższych 6–9 miesięcy. Po tym jak wnioski te zostaną omówione na nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej i otrzymają silne poparcie ze strony szefów państw i rządów, na które liczy Komisja, zostaną one przedstawione, wraz z ostatnimi koncepcjami dotyczącymi bankowych funduszy naprawczych (zob. IP/10/610), na szczycie G-20 w Toronto w dniach 26-27 czerwca 2010 r. Komisja stawia sobie dwa cele dotyczące agencji ratingowych: zapewnienie skutecznego i scentralizowanego nadzoru na szczeblu europejskim oraz stosowania większej przejrzystości przez podmioty występujące o ratingi, tak aby wszystkie agencje miały dostęp do tych samych informacji. Zmiany te doprowadziłyby do poprawy nadzoru, zwiększenia konkurencyjności na rynku agencji ratingowych oraz poprawiłyby ochronę inwestorów. Odnośnie do ładu korporacyjnego, Komisja rozpoczęła konsultację społeczną dotyczącą wielu kwestii, w tym skuteczniejszego zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych i wzmocnienia praw akcjonariuszy. Termin przesyłania odpowiedzi upływa 1 września 2010 r. W uzupełnieniu do tego pakietu wniosków Komisja opublikowała również dwa sprawozdania dotyczące sposobu realizacji przez państwa członkowskie dwóch zaleceń Komisji z 2009 r. (zob. IP/09/673 i IP/09/674) dotyczących polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych oraz systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym. W obu przypadkach poczyniono postępy, lecz wiele państw członkowskich musi wykonać w pełni zalecenia.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: Komisja podejmuje dziś ostatnią inicjatywę w celu doprowadzenia w ten sposób do końca procesu reform usług finansowych w UE. Jest to część szerszego programu mającego na celu stabilizację i konsolidację europejskiej gospodarki i przywrócenie jej zrównoważonego rozwoju.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier komentuje: Zmiany przepisów dotyczących agencji ratingowych będą oznaczać lepszy nadzór i większą przejrzystość w tym jakże ważnym sektorze. Lecz to dopiero pierwszy krok. Przyglądamy się temu rynkowi w dogłębny sposób. Jeśli chodzi o ład korporacyjny, jestem przekonany, że skuteczne zapobieganie kryzysowi rozpoczyna się już w samych przedsiębiorstwach. Jeśli mamy zapobiec przyszłym kryzysom, zmianie muszą ulec same instytucje finansowe. Musimy zapewnić skuteczniejsze kontrole wewnętrzne, promować lepsze zarządzanie ryzykiem, wzmocnić rolę władz nadzorujących. Już istniejące przepisy dotyczące rozsądnych polityk wynagrodzeń powinny zostać szybko wdrożone, aby przyczynić się do zahamowania podejmowania nadmiernego ryzyka.

Ulepszenie nadzoru unijnego nad agencjami ratingowymi

Usługi ratingowe nie są związane z żadnym szczególnym terytorium, a ratingi wystawiane przez agencje ratingowe mogą być używane przez instytucje finansowe w całej Europie. Komisja proponuje więc bardziej scentralizowany system nadzoru nad agencjami ratingowymi na szczeblu UE. Szefowie państw i rządów wezwali Komisję do przedstawienia wniosków w tej kwestii w czerwcu tego roku.

Zgodnie z proponowanymi zmianami nowy europejski organ nadzorczy - Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA, zob. IP/09/1347) będzie miał wyłączne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do agencji ratingowych zarejestrowanych w UE. Będą one obejmować również europejskie spółki zależne takich znanych agencji ratingowych jak Fitch, Moody's czy Standard & Poor's.

Organ ten będzie miał prawo do żądania informacji, wszczynania dochodzeń i wykonywania inspekcji na miejscu. Emitenci strukturyzowanych instrumentów finansowych, tacy jak instytucje kredytowe, banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne, również będą musieli udostępnić wszystkim zainteresowanym agencjom ratingowym informacje, które przekazują swoim własnym agencjom ratingowym, tak aby umożliwić im wystawienie niezamówionych ratingów kredytowych.

Zmiany te oznaczają, że agencje ratingowe funkcjonować będą w o wiele prostszym środowisku nadzorczym w porównaniu z dotychczasowymi środowiskami krajowymi i będą miały ułatwiony dostęp do potrzebnych informacji. W wyniku scentralizowanego nadzoru na szczeblu UE obejmującego wszystkie agencje ratingowe oraz większej konkurencji między agencjami użytkownicy ratingów kredytowych będą bardziej chronieni.

Wniosek Komisji, zmieniający rozporządzenie 1060/2009, zostanie teraz przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu. Jeśli zostanie przyjęty, nowe przepisy wejdą w życie w 2011 r.

Podstawowe informacje: Agencje ratingowe wystawiają opinie na temat wiarygodności przedsiębiorstw, rządów i złożonych produktów finansowych. Agencje te przyczyniły się do powstania kryzysu finansowego, zaniżając ryzyko niespłacenia długów przez emitentów niektórych bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych. W odpowiedzi na potrzebę przywrócenia zaufania rynku i zwiększenia ochrony inwestorów Komisja zaproponowała nowe przepisy dla całej UE. Wprowadzają one wspólne uregulowania prawne dotyczące wystawiania ratingów kredytowych. Na mocy tych przepisów, które będą miały pełne zastosowanie w grudniu 2010 r. (zob. IP/09/629), każda agencja ratingowa pragnąca, by wystawiane przez nią ratingi były wykorzystywane w UE, będzie musiała się zarejestrować. Rejestracje rozpoczynają się w tym miesiącu.

Zajęto się również kwestią ryzyka konfliktu interesów dotyczącego ratingów (np. agencja ratingowa nie może jednocześnie oferować usług konsultingowych): agencje będą musiały zwiększyć przejrzystość, gdyż będą miały obowiązek udostępniać metody i wewnętrzne modele oraz podstawowe założenia wykorzystywane przy wystawianiu ratingów. Powinno to umożliwić inwestorom lepsze wywiązywanie się z obowiązku dochowania należytej staranności.

Reforma ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych

W odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja zobowiązała się w marcu 2009 r., w komunikacie pt. „Realizacja europejskiego planu naprawy", do ulepszenia ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych. Komisja chciała zapewnić, w perspektywie długoterminowej, lepsze wzięcie pod uwagę interesów konsumentów i innych zainteresowanych stron, bardziej zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwami oraz redukcję ryzyka bankructwa. Komisja wykonuje pierwszy krok w tym kierunku, rozpoczynając konsultację społeczną w sprawie zielonej księgi, która szczegółowo przedstawia możliwości rozwiązania następujących kwestii:

  • jak ulepszyć funkcjonowanie i skład zarządów instytucji finansowych, tak aby zwiększyć ich nadzór nad osobami zarządzającymi wyższego szczebla;

  • jak ustanowić odpowiednie podejście do ryzyka na każdym szczeblu instytucji finansowej, aby zagwarantować wzięcie pod uwagę interesów przedsiębiorstw w perspektywie długoterminowej;

  • jak zwiększyć zaangażowanie akcjonariuszy, organów nadzoru finansowego i zewnętrznych audytorów w kwestie ładu korporacyjnego;

  • jak zmienić politykę wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, aby zniechęcić do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Konsultacje potrwają do dnia 1 września 2010 r. Przyszłe wnioski legislacyjne lub nielegislacyjne zostaną ewentualnie przyjęte w 2011 r.

Podstawowe informacje: Kryzys finansowy wykazał poważne słabości ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych: niewystarczający nadzór ze strony organów spółki oraz niewystarczająca kontrola sprawowana przez kierownictwo; słabe zarządzanie ryzykiem; nieadekwatne struktury wynagrodzeń zarówno dyrektorów, jak i pracowników dokonujących transakcji handlowych, które doprowadziły do nadmiernego podejmowania ryzyka i przyjmowania wyłącznie krótkoterminowej perspektywy; akcjonariusze, którzy nie wykonywali swoich praw do kontroli ryzyka podejmowanego w instytucjach finansowych, których akcje posiadali. Słabości te odegrały dużą rolę w kryzysie – skuteczne i przeprowadzane na czas systemy kontroli będą mogły w przyszłości pomóc zapobiec kryzysowi.

Komunikat dotyczący regulacji usług finansowych w latach 2010-2011 w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu

Ostatnie zawirowania rynkowe utwierdziły Komisję w przekonaniu o potrzebie szybkiego zakończenia koniecznych reform, aby zapewnić bezpieczny i solidny system finansowy w Europie. Komisja zobowiązała się więc przedstawić pozostałe wnioski dotyczące reformy finansowej, konieczne do pełnej realizacji zobowiązań G-20, w ciągu najbliższych 6–9 miesięcy.

Wśród głównych wniosków znalazły się:

  • Przejrzystość: Komisja przedstawi latem wnioski mające na celu ulepszenie funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych. Będzie to miało istotne znaczenie dla zapewnienia większej przejrzystości tych ważnych, lecz obecnie bardzo mało przejrzystych, rynków. Aby kontynuować przywracanie zaufania rynków finansowych, Komisja zaproponuje odpowiednie działania dotyczące krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego, łącznie z „krótką sprzedażą bez pokrycia”. Komisja przedłoży również propozycje udoskonalające dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), aby wzmocnić przed- i potransakcyjną przejrzystość rynku i wprowadzić większą liczbę instrumentów pochodnych do zorganizowanych systemów obrotu.

  • Odpowiedzialność: Aby chronić inwestorów i deponentów, Komisja wyjdzie z wnioskiem o przegląd dyrektywy w sprawie gwarancji systemów depozytów oraz dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów. Przedstawione zostaną również wnioski ustawodawcze dotyczące detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, aby zwiększyć zainteresowanie konsumentów procesem sprzedaży. Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku również zostanie poddana przeglądowi, aby przepisy jej wychodziły poza rynki regulowane i obejmowały instrumenty pochodne. Komisja przedstawi poprawki do dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV), aby ulepszyć jakość i ilość kapitału w posiadaniu banków, wprowadzić bufory kapitałowe i zapewnić gromadzenie kapitału w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, który mógłby następnie zostać wykorzystany w czasie gorszej koniunktury. Ponadto, jeśli chodzi o egzekwowanie, sankcje w sektorze finansowym są w znacznej mierze niezharmonizowane, co prowadzi do rozbieżnych praktyk wśród krajowych organów nadzorczych. Komisja przedstawi w pierwszej kolejności komunikat o sankcjach w sektorze usług finansowych, mający propagować spójność sankcji w ramach całego zakresu działań nadzorczych.

  • Zapobieganie kryzysowi i zarządzanie w sytuacji kryzysowej: Komisja opublikuje plan działania dotyczący zarządzania w sytuacji kryzysowej, prowadzący do wniosków ustawodawczych dotyczących zapobiegania bankructwom banków i postępowań naprawczych wobec upadających banków. Komisja będzie również pracować nad wypracowaniem jednego zestawu wysokiej jakości międzynarodowych standardów rachunkowości prowadzących do spójności w skali globalnej.

Komisja będzie naciskać na szybkie przyjęcie tych środków, zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę, tak aby Europejczycy mogli odzyskać pełną wiarę w solidność systemu finansowego jako jednego z filarów wzrostu.

Dodatkowe informacje

Agencje ratingowe:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Konsultacja na temat ładu korporacyjnego:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Sprawozdania na temat zaleceń dotyczących wynagrodzeń:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Komunikat Komisji dotyczący regulacji usług finansowych w latach 2010-2011 w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar