Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Brussel, 2 juni 2010

Commissie stelt verbeterd EU-toezicht op ratingbureaus voor en geeft startschot voor debat over corporate governance in financiële instellingen

Als onderdeel van haar werkzaamheden voor het voorkomen van een nieuwe financiële crisis en de versterking van het financiële stelsel heeft de Europese Commissie vandaag wijzigingen voorgesteld van de EU-regels over ratingbureaus (RB's) en het startschot gegeven voor een publieksraadpleging over de hervorming van corporate governance in financiële instellingen. Bovendien heeft de Commissie, om snel vorderingen te maken met de voltooiing van de noodzakelijke hervormingen voor het garanderen van een veilig en stabiel financieel stelsel in Europa, een meer algemene mededeling aangenomen waarin zij toezegt in de komende zes à negen maanden de resterende financiële hervormingsvoorstellen op tafel te zullen leggen. Na de discussie en de hopelijk krachtige steun van alle staatshoofden en regeringsleiders tijdens de komende Europese Raad zal de Commissie al deze voorstellen – samen met haar recente ideeën over resolutiefondsen voor banken (zie IP/10/610 ) – op de G-20 Top in Toronto op 26-27 juni 2010 presenteren. Wat de RB's betreft streeft de Commissie vooral twee doelstellingen na: zorgen voor efficiënt en gecentraliseerd toezicht op Europees niveau en verhoogde transparantie bij de entiteiten die een rating aanvragen, zodat alle bureaus toegang hebben tot dezelfde informatie. Door deze veranderingen zou het toezicht verbeteren, de concurrentie op de RB-markt toenemen en de bescherming van de belegger erop vooruit gaan. Op het punt van corporate governance heeft de Commissie het startschot gegeven voor een publieksraadpleging over een aantal kwesties waaronder effectievere risicobeheersing bij financiële instellingen en versterking van de rechten van de aandeelhouders. Er worden tot 1 september 2010 reacties ingewacht. Ter aanvulling van dit pakket voorstellen heeft de Commissie ook twee verslagen gepubliceerd over de manier waarop de lidstaten de twee aanbevelingen van de Commissie van 2009 (zie IP/09/673 en IP/09/674) over het beloningsbeleid in de financiële sector en over de bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in praktijk hebben gebracht. In beide gevallen is vooruitgang geboekt, maar een groot aantal lidstaten heeft de aanbevelingen nog niet volledig uitgevoerd.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei hierover: "Vandaag geeft de Commissie het laatste zetje om de hervorming van de financiële diensten van de EU af te ronden. Dit is onderdeel van onze bredere agenda om de duurzame groei van de Europese economie te stabiliseren, te consolideren en te herstellen.

Michel Barnier, commissaris Interne markt en diensten, zei hierover: "De wijzigingen van de regels voor ratingbureaus betekenen beter toezicht en verhoogde transparantie in deze cruciale sector. Maar dit is niet meer dan een eerste stap. Wij bekijken deze markt meer in detail. Wat corporate governance betreft ben ik ervan overtuigd dat echte crisispreventie binnen de bedrijven moet beginnen. Om nieuwe crises te kunnen voorkomen, moeten de financiële instellingen zelf veranderen. Wij dienen voor effectievere interne controles te zorgen, betere risicobeheersing te bevorderen, de rol van de toezichthoudende autoriteiten te versterken en de bestaande regels voor een gezond beloningsbeleid snel uit te voeren om het nemen van buitensporig hoge risico's aan banden te helpen leggen."

Verbetering van het EU-toezicht op ratingbureaus

Aangezien ratingdiensten niet aan een grondgebied gebonden zijn en de door een RB afgegeven ratings door financiële instellingen in heel Europa kunnen worden gebruikt, stelt de Commissie nu een gecentraliseerder stelsel voor toezicht op de ratingbureaus op EU-niveau voor. In juni 2009 hadden de staatshoofden en regeringsleiders de Commissie opgeroepen met voorstellen hierover te komen.

Ingevolge de voorgestelde wijzigingen zouden aan de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit – de Europese Autoriteit voor effecten en markten (de EAEM, zie IP/09/1347) – exclusieve toezichtbevoegdheden voor de in de EU geregistreerde RB's, waaronder ook Europese dochters van welbekende RB's als Fitch, Moody's en Standard & Poor's, worden toegekend. Daaronder zouden ook de Europese dochters van welbekende RB's als Fitch, Moody's en Standard & Poor's vallen.

De autoriteit zou bevoegd zijn informatie op te vragen, onderzoeken in te stellen en inspecties ter plaatse uit te voeren. Instellingen die gestructureerde financieringsinstrumenten uitgeven zoals kredietinstellingen, banken en beleggingsondernemingen zullen alle andere belanghebben RB's ook toegang moeten verlenen tot de informatie die zij aan hun eigen RB verstrekken om hen in staat te stellen ongevraagde ratings af te geven.

Deze wijzigingen houden in dat RB's in een veel eenvoudigere toezichtomgeving dan de verschillende bestaande nationale omgevingen zouden opereren en gemakkelijker toegang zouden hebben tot de informatie die zij nodig hebben. Ook zouden gebruikers van ratings door gecentraliseerd EU-toezicht op alle RB's en verhoogde concurrentie tussen RB's beter beschermd zijn.

Het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening 1060/2009 gaat nu voor behandeling naar de EU-Ministerraad en het Europees Parlement. Als het wordt aangenomen, zullen de nieuwe regels naar verwachting in de loop van 2010 ingaan.

Achtergrond: RB's brengen adviezen uit over de kredietwaardigheid van bedrijven, overheden en geavanceerde financiële producten. Zij hebben tot de financiële crisis bijgedragen door het onderschatten van het risico dat de instellingen die bepaalde ingewikkeldere financiële instrumenten uitgeven hun schulden niet zouden kunnen terugbetalen. Omdat het vertrouwen van de markt moet worden hersteld en de bescherming van de beleggers verbeterd, heeft de Commissie nieuwe EU-voorschriften voorgesteld die een gemeenschappelijk regelgevingskader voor de afgifte van ratings instellen. Volgens deze voorschriften, die volledig van toepassing worden in december 2010 (zie IP/09/629), dienen alle RB's die hun ratings in de EU gebruikt willen zien een aanvraag tot registratie in te dienen. De registraties gaan deze maand van start. Ook de risico's op belangenconflicten in verband met ratings worden aangepakt (zo kan een RB niet ook consultancydiensten aanbieden). RB's zullen transparanter moeten worden omdat zij informatie zullen moeten verstrekken over de methoden en de interne modellen en basisaannames die zij bij de opstelling van hun ratings hanteren. Een en ander zou beleggers in staat moeten stellen "hun huiswerk beter te maken".

Hervorming van de corporate governance in financiële instellingen

Als reactie op de financiële crisis heeft de Commissie in haar mededeling van maart 2009 "Op weg naar Europees herstel" toegezegd de corporate governance in financiële instellingen te verbeteren. De Commissie wilde ervoor zorgen dat met de belangen van de consument en andere belanghebbenden beter rekening wordt gehouden, bedrijven op een meer duurzame manier worden beheerd en faillissementsrisico's op langere termijn afnemen. Als eerste stap start de Commissie nu een publieksraadpleging over een groenboek met denksporen voor het aanpakken van de volgende kwesties:

  • hoe kan de werking en de samenstelling van de raden van bestuur van financiële instellingen worden verbeterd om hun toezicht op de directie te versterken;

  • hoe kan op alle niveaus van een financiële instelling een risicocultuur worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat met de langetermijnbelangen van de onderneming rekening wordt gehouden;

  • hoe kan de rol van de aandeelhouders, financiële toezichthouders en externe auditors in corporate governance-aangelegenheden worden versterkt;

  • hoe kan het beloningsbeleid in ondernemingen worden gewijzigd om het nemen van buitensporig hoge risico's te ontmoedigen.

De raadpleging loopt tot 1 september 2010. Alle toekomstige wetgevings- of niet-wetgevingsvoorstellen zullen in de loop van 2011 worden vastgesteld.

Achtergrond: De financiële crisis heeft belangrijke zwakke punten in de corporate governance in financiële instellingen aan het licht gebracht: toezicht en controle door de raad van bestuur op de directie was ontoereikend, risicobeheersing was zwak, inadequate beloningsstructuren voor zowel bestuurders als handelaren hebben tot het nemen van buitensporig hoge risico's en kortetermijndenken geleid en aandeelhouders hebben geen controle uitgeoefend op de risico's die werden genomen in de financiële instellingen waarvan zij eigenaar waren. Deze zwakke punten hebben een rol gespeeld in de crisis, en tijdige en effectieve checks-and-balances in de bestuurssystemen zouden dan ook tot het voorkomen van nieuwe crises bijdragen.

Mededeling over financiële diensten 2010-2011 – "Reguleren van financiële diensten ter bevordering van duurzame groei"

De recente marktturbulentie heeft bevestigd dat de Commissie haast moet maken met de voltooiing van de noodzakelijke hervormingen om een veilig en gezond Europees financieel stelsel te waarborgen. Daarom heeft de Commissie zich ertoe verbonden in de komende zes à negen maanden de resterende financiële hervormingsvoorstellen op tafel te leggen die nodig zijn om volledig uitvoering te gegeven aan onze G20-toezeggingen. De belangrijkste voorstellen hebben betrekking op:

  • Transparantie: de Commissie zal in de zomer met voorstellen komen om de werking van de derivatenmarkten te verbeteren. Die voorstellen zullen een grote rol spelen in het verbeteren van de transparantie op een markt die belangrijk, maar momenteel zeer ondoorzichtig is. Om het vertrouwen in de financiële markten verder te herstellen, zal de Commissie passende maatregelen inzake short selling en credit default swaps, inclusief "naked short selling" (ongedekt shorten van effecten) voorstellen. De Commissie zal ook verbeteringen van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) op tafel leggen om de markttransparantie vóór en na de handel te verbeteren en ervoor te zorgen dat de derivatenhandel meer via georganiseerde handelsplatforms plaatsvindt.

  • Verantwoordelijkheid: om de beleggers en depositohouders te beschermen, zal de Commissie een herziening van de richtlijn depositogarantiestelsels en de richtlijn beleggerscompensatiestelsels voorstellen. Ook zullen wetgevingsvoorstellen over pakketproducten voor retailbeleggingen worden ingediend om de belangen van de consumenten bij het verkoopproces te bevorderen. Ook de richtlijn marktmisbruik zal worden herzien om de voorschriften ervan tot niet-gereglementeerde markten en het toepassingsgebied ervan tot derivaten uit te breiden. De Commissie zal met wijzigingen van de richtlijn kapitaalvereisten (RKV IV) komen om de kwaliteit en kwantiteit van het door banken aangehouden kapitaal te verbeteren, kapitaalbuffers in te voeren en ervoor te zorgen dat in goede tijden kapitaal wordt opgebouwd waarop in slechtere economische tijden kan worden teruggevallen. Verder is er wat de handhaving betreft sprake van een groot gebrek aan harmonisatie van de sancties in de financiële sector, wat ertoe leidt dat nationale toezichthouders uiteenlopende methoden hanteren. Als eerste stap zal de Commissie een mededeling over sancties in de sector financiële diensten presenteren om de convergentie van sancties bij de verschillende toezichtactiviteiten te bevorderen.

  • Crisispreventie en -beheersing: de Commissie zal een actieplan over crisisbeheersing publiceren dat tot wetgevingsvoorstellen voor preventie en resolutie van failliet gaande banken zal leiden. Ook zal de Commissie zich inzetten voor de mondiale eensgezindheid over één pakket internationale boekhoudstandaarden van hoge kwaliteit.

De Commissie zal aandringen op een spoedige aanneming van deze maatregelen door zowel het Europees Parlement als de Raad, zodat de Europeanen weer het volste vertrouwen krijgen in de gezondheid van het financiële stelsel als een van de pijlers voor groei.

Nadere informatie

Ratingbureaus:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Raadpleging corporate governance:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Verslagen over de aanbevelingen over het beloningsbeleid:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Mededeling van de Commissie over financiële diensten 2010-2011 – Reguleren van financiële diensten ter bevordering van duurzame groei"

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar