Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

2010 m. birželio 2 d., Briuselis

Komisija siūlo gerinti ES vykdomą kredito reitingų agentūrų priežiūrą ir pradeda diskusijas apie finansų įstaigų valdymą

Siekdama ateityje užkirsti kelią finansų krizėms ir sustiprinti finansų sistemą, šiandien Europos Komisija pateikė ES kredito reitingų agentūrų taisyklių pakeitimus ir pradėjo viešas konsultacijas dėl finansų įstaigų valdymo reformavimo. Be to, siekdama, kad saugiai ir stabiliai finansų sistemai Europoje užtikrinti reikalingos reformos būtų greitai užbaigtos, Komisija priėmė bendresnio pobūdžio komunikatą, kuriame įsipareigojo per ateinančius 6–9 mėnesius pateikti likusius su finansų reforma susijusius pasiūlymus. Po diskusijų būsimame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriame tikimasi tvirto visų valstybių ir vyriausybių vadovų pritarimo, Komisija 2010 m. birželio 26–27 d. Toronte vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikime šiuos pasiūlymus pateiks kartu su naujausiais planais kurti bankų problemų sprendimo fondus (žr. IP/10/610). Dėl kredito reitingų agentūrų Komisija siekia dviejų tikslų: užtikrinti veiksmingą ir centralizuotą Europos lygmens priežiūrą, taip pat didesnį pageidaujančių turėti nustatytus reitingus subjektų skaidrumą, kad ta pačia informacija galėtų naudotis visos agentūros. Dėl šių pokyčių pagerėtų priežiūra, padidėtų konkurencija kredito reitingų agentūrų rinkoje ir pagerėtų investuotojų apsauga. Dėl įmonių valdymo Komisija pradėjo viešas konsultacijas keliais klausimais: kaip veiksmingiau valdyti riziką finansų įstaigose, kaip suteikti galių akcininkams ir kt. Atsakymų pateikimo terminas – 2010 m. rugsėjo 1 d. Siekdama papildyti šį pasiūlymų rinkinį Komisija dar paskelbė dvi ataskaitas apie tai, kaip valstybės narės praktiškai įgyvendino dvi Komisijos 2009 m. pateiktas rekomendacijas (žr. IP/09/673 ir IP/09/674) dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos ir dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos. Abiem atvejais padaryta pažanga, bet nemažai valstybių narių rekomendacijų iki galo dar nėra įgyvendinusios.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiandien Komisija, siekdama užbaigti ES finansinių paslaugų sektoriaus reformą, žengia paskutinį žingsnį. Jis – platesnės darbotvarkės, kuria siekiama stabilizuoti, konsoliduoti ir atkurti tvarų Europos ekonomikos augimą, dalis.“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Kredito reitingų agentūrų taisyklių pakeitimai reikš geresnę priežiūrą ir didesnį skaidrumą šiame itin svarbiame sektoriuje. Tačiau jie tėra pirmas žingsnis. Mes šią rinką analizuojame nuodugniau. Dėl įmonių valdymo esu įsitikinęs, kad tikroji krizių prevencija prasideda pačiose įmonėse. Norint ateityje išvengti krizių reikia, kad keistųsi pačios finansų įstaigos. Turime užtikrinti veiksmingesnę vidaus kontrolę. Skatinti geriau valdyti riziką. Stiprinti priežiūros institucijų vaidmenį. Taip pat reikėtų greitai įgyvendinti dabartines patikimos atlyginimų nustatymo politikos taisykles, siekiant padėti riboti pernelyg rizikingą veiklą.“

Kredito reitingų agentūrų ES lygmens priežiūros gerinimas

Kadangi reitingų paslaugos nėra susijusios su konkrečia teritorija ir kredito reitingų agentūrų suteikiamais reitingais gali naudotis finansų įstaigos visoje Europoje, Komisija siūlo labiau centralizuotą ES lygmens kredito reitingų agentūrų priežiūros sistemą. 2009 m. birželio mėn. valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Komisiją pateikti su tuo susijusių pasiūlymų.

Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus, už ES registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūrą išimtinai būtų atsakinga Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA, žr. IP/09/1347). Priežiūra būtų taikoma ir gerai žinomų kredito reitingų agentūrų, kaip antai Fitch, Moody's ir Standard & Poor's, Europoje įsikūrusiems padaliniams.

Ji turėtų įgaliojimus prašyti informacijos, pradėti tyrimus ir tikrinti vietoje. Struktūrizuotų finansinių priemonių emitentai, kaip antai kredito įstaigos, bankai ir investicinės įmonės, taip pat turės sudaryti galimybę visoms kitoms suinteresuotosioms kredito reitingų agentūroms gauti informaciją, kurią jie pateikia savo kredito reitingų agentūrai, kad kitos agentūros galėtų pateikti neužsakytų reitingų.

Šie pokyčiai reiškia, kad kredito reitingų agentūros veiktų gerokai paprastesnėmis priežiūros sąlygomis, palyginti su dabartine padėtimi, kai nacionalinės sąlygos skiriasi, ir galėtų lengviau gauti joms reikalingą informaciją. Esant centralizuotai visų kredito reitingų agentūrų ES lygmens priežiūrai ir didesnei kredito reitingų agentūrų konkurencijai, taip pat būtų geriau apsaugoti reitingų naudotojai.

Komisijos pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1060/2009, dabar bus perduotas svarstyti ES Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui. Jį priėmus, naujosios taisyklės turėtų įsigalioti 2011 m.

Pagrindiniai faktai. Kredito reitingų agentūros teikia nuomones apie įmonių, vyriausybių ir sudėtingų finansinių produktų kreditingumą. Jos prisidėjo prie finansų krizės nepakankamai įvertinusios riziką, kad kai kurių sudėtingesnių finansinių priemonių emitentai gali negrąžinti skolų. Atsižvelgdama į tai, kad reikia atkurti rinkos pasitikėjimą ir didinti investuotojų apsaugą, Komisija pateikė naujas ES masto taisykles, kuriomis nustatoma bendra kredito reitingų suteikimo reguliavimo tvarka. Pagal šias taisykles – jos bus pradėtos visapusiškai taikyti 2010 m. gruodžio mėn. (žr. IP/09/629) – dabar visos kredito reitingų agentūros, norinčios, kad jų kredito reitingai būtų naudojami ES, turi kreiptis dėl registracijos. Registracija prasideda šį mėnesį. Taip pat atsižvelgta į interesų konfliktų, turinčių poveikio reitingams, riziką (pvz., kredito reitingų agentūra negali kartu teikti konsultavimo paslaugų). Kredito reitingų agentūros turės būti skaidresnės, nes joms reikės atskleisti jų nustatomus reitingus pagrindžiančią metodiką, vidaus modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas. Taip investuotojams būtų sudaryta galimybė patiems geriau atlikti išsamų patikrinimą.

Finansų įstaigų valdymo reformavimas

Reaguodama į finansų krizę, 2009 m. kovo mėn. pranešime „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija įsipareigojo gerinti finansų įstaigų valdymą. Komisija norėjo užtikrinti, kad būtų geriau atsižvelgiama į vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus, kad būtų tvariau valdomos įmonės ir kad ilgainiui būtų sumažinta bankroto rizika. Todėl visų pirma Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Žaliosios knygos, kurioje pateikiamos toliau išvardytų klausimų sprendimo galimybės:

  • kaip gerinti finansų įstaigų valdybų veiklą ir sudėtį siekiant sugriežtinti jų vyresniosios vadovybės priežiūrą;

  • kaip visuose finansų įstaigos lygmenyse sukurti tokią rizikos kultūrą, kad būtų užtikrinta, kad bus atsižvelgiama į ilgalaikius veiklos interesus;

  • kaip didinti akcininkų, finansų priežiūros institucijų ir išorės auditorių dalyvavimą valdant įmones;

  • kaip keisti atlyginimų nustatymo politiką įmonėse, kad nebūtų skatinama pernelyg rizikuoti.

Konsultacijos vyks iki 2010 m. rugsėjo 1 d. Bet kokie būsimi teisės ir ne teisės aktų pasiūlymai bus priimti 2011 m.

Pagrindiniai faktai: Finansų krizė atskleidė finansų įstaigų valdymo trūkumus: nepakankama valdybos vykdoma vadovų priežiūra ir kontrolė; prastai valdoma rizika; dėl netinkamų direktorių ir biržos prekybininkų atlyginimų struktūrų buvo pernelyg daug rizikuojama ir orientuojamasi į trumpalaikius rezultatus; akcininkai nepakankamai kontroliavo jiems priklausančių finansų įstaigų rizikingą veiklą. Šie trūkumai turėjo įtakos krizei, o laiku atliekamas veiksmingas įmonių valdymo sistemų tikrinimas ir galių pusiausvyros šiose sistemose užtikrinimas padėtų ateityje išvengti krizių.

Komunikatas dėl finansinių paslaugų 2010–2011 m. Finansinių paslaugų reguliavimas siekiant užtikrinti tvarų augimą

Pastarojo meto rinkų neramumai patvirtino, kad Komisija turi imtis skubių baigiamųjų reformų, būtinų saugiai ir patikimai Europos finansų sistemai užtikrinti, veiksmų. Todėl Komisija įsipareigojo per ateinančius 6–9 mėnesius pateikti likusius su finansų reforma susijusius pasiūlymus, siekdama visapusiškai įvykdyti Didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose prisiimtus įsipareigojimus. Pagrindiniai pasiūlymai:

  • Skaidrumas. Komisija vasarą pateiks pasiūlymų, kaip gerinti išvestinių finansinių priemonių rinkų veikimą. Tai padės padidinti skaidrumą labai svarbioje rinkoje, kuriai šio skaidrumo šiuo metu labai trūksta. Siekdama atkurti didesnį pasitikėjimą finansų rinkose, Komisija pasiūlys tinkamų priemonių, susijusių su skolintų vertybinių popierių prekyba ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais. Komisija taip pat pateiks Finansinių priemonių rinkų direktyvos patobulinimų, kuriais siekiama didesnio skaidrumo rinkoje prieš pardavimą ir po jo, taip pat daugiau išvestinių finansinių priemonių organizuotos prekybos vietose.

  • Atsakomybė. Siekdama apsaugoti investuotojus ir indėlininkus, Komisija siūlys persvarstyti Indėlių garantijų sistemų direktyvą ir Investuotojų kompensavimo sistemų direktyvą. Be to, siekiant skatinti vartotojų domėjimąsi prekyba, bus pateikta su mažmeninių investicinių produktų paketais susijusių teisės aktų pasiūlymų. Taip pat bus persvarstyta Piktnaudžiavimo rinka direktyva, kad joje nustatytos taisyklės būtų taikomos ir nereguliuojamose rinkose ir kad ji būtų pradėta taikyti išvestinėms finansinėms priemonėms. Komisija pateiks Direktyvos dėl kapitalo poreikio pakeitimų, siekdama gerinti bankų turimo kapitalo kokybę ir kiekį, nustatyti kapitalo rezervus ir užtikrinti, kad ekonomikos augimo laikotarpiu būtų kaupiamas kapitalas, kuriuo būtų galima pasinaudoti ekonominėms sąlygoms pablogėjus. Be to, kalbant apie taisyklių vykdymo užtikrinimą, finansų sektoriuje sankcijos iš esmės nėra suderintos, dėl to skiriasi nacionalinių priežiūros institucijų darbo praktika. Pirmiausia, siekdama skatinti su visa priežiūros veikla sietinų sankcijų vienodinimą, Komisija pateiks Komunikatą dėl sankcijų finansinių paslaugų sektoriuje.

  • Krizių prevencija ir valdymas. Komisija paskelbs krizių valdymo veiksmų planą, kurio pagrindu bus priimti teisės aktų pasiūlymai, susiję su bankų bankrotų prevencija ir bankrutuojančių bankų skaidymu. Komisija taip pat sieks bendro pasauliniu mastu suvienodintų aukštos kokybės tarptautinių apskaitos standartų rinkinio.

Komisija sieks, kad Europos Parlamentas ir Taryba šias priemones kuo skubiau priimtų ir kad Europos piliečiai galėtų vėl visiškai pasitikėti finansų sistemos, kaip vienu iš ekonomikos augimo ramsčių, patikimumu.

Daugiau informacijos

Kredito reitingų agentūros

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Konsultacijos dėl finansų įstaigų valdymo

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Atlyginimų nustatymo rekomendacijų ataskaitos

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Komisijos komunikatas dėl finansinių paslaugų 2010–2011 m. „Finansinių paslaugų reguliavimas siekiant užtikrinti tvarų augimą“

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar