Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Bryssel 2. kesäkuuta 2010

Euroopan komissio ehdottaa luottoluokituslaitosten EU-valvonnan tehostamista ja pyytää mielipiteitä rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä

Euroopan komissio on ehdottanut tänään muutoksia luottoluokituslaitoksia koskeviin EU-sääntöihin ja käynnistänyt julkisen kuulemisen rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistamisesta. Nämä ehdotukset kuuluvat toimenpiteisiin, joilla komissio pyrkii torjumaan mahdollisia tulevia rahoituskriisejä ja vahvistamaan rahoitusjärjestelmää. Jotta komissio voi saattaa tarvittavat uudistukset nopeasti päätökseen turvallisen ja vakaan eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän varmistamiseksi, se on antanut myös samaa aihetta yleisemmin käsittelevän tiedonannon, jossa se sitoutuu antamaan loput rahoituspalvelu-uudistusehdotukset seuraavien 6–9 kuukauden aikana. Sen jälkeen, kun näistä asioista on keskusteltu tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa kaikkien EU-maiden päämiesten toivotaan antavan niille vahvan tukensa, komissio esittää nämä ehdotukset – yhdessä hiljattain esittämänsä pankkien kriisinratkaisu­rahastoja koskevan ehdotuksensa kanssa (ks. IP/10/610) – Torontossa 26. ja 27. kesäkuuta 2010 pidettävässä G‑20-ryhmän kokouksessa. Luottoluokituslaitosten osalta komissiolla on kaksi päätavoitetta: ensiksikin se haluaa varmistaa, että luokituslaitoksia valvotaan tehokkaasti ja keskitetysti EU:n tasolla, ja toiseksi se haluaa lisätä luottoluokituksia pyytäviä yhteisöjä koskevien tietojen avoimuutta siten, että ne ovat kaikkien luokituslaitosten saatavilla. Muutokset tehostaisivat valvontaa, lisäisivät kilpailua luottoluokitusmarkkinoilla ja parantaisivat sijoittajansuojaa. Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien osalta komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, jossa pyydetään näkemyksiä useista asioista, kuten siitä, kuinka rahoituslaitosten riskejä tulisi hallita tehokkaammin ja kuinka voidaan lisätä osakkeenomistajien vaikutusvaltaa. Vastausten määräaika on 1. syyskuuta 2010. Komissio on täydentänyt tätä ehdotuspakettia julkaisemalla kaksi raporttia, joissa tarkastellaan, kuinka jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön kaksi komission vuonna 2009 antamaa suositusta rahoituspalvelualan henkilöstön ja pörssiyhtiöiden johtajien palkka- ja palkkiokäytännöistä (ks. IP/09/673 and IP/09/674). Molemmissa tapauksissa on tapahtunut edistymistä, mutta suositusten täysimääräinen täytäntöönpano on vielä kesken useissa jäsenvaltioissa.

Komissio käynnistää tänään EU:n rahoituspalvelu-uudistuksen viimeisen vaiheen”, ilmoitti komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja lisäsi että ”uudistus on osa laajempaa toimintakokonaisuutta, jolla Euroopan taloutta vakautetaan ja vahvistetaan ja jolla se palautetaan kestävän kasvun raiteelle."

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan ”luottoluokituslaitoksia koskeviin sääntöihin ehdotetuilla muutoksilla parannetaan valvontaa ja lisätään avoimuutta tällä keskeisellä alalla. Ne ovat kuitenkin vasta ensimmäinen vaihe. Näitä markkinoita on määrä tarkastella yksityiskohtaisemmin." Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien osalta Michel Barnier kertoo puolestaan olevansa ”vakuuttunut, että todellinen kriisintorjunta lähtee yritysten sisältä. Jos aikomuksenamme on torjua tulevia kriisejä, on rahoituslaitosten itsensä muututtava. Meidän on huolehdittava entistä tehokkaammasta sisäisestä valvonnasta. Meidän on parannettava riskienhallintaa. Meidän on vahvistettava valvontaviranomaisten asemaa. Meidän on niin ikään pantava nopeasti täytäntöön terveitä palkka- ja palkkiokäytäntöjä koskevat säännöt, joilla hillitään liiallista riskinottoa."

Luottoluokituslaitosten EU-valvonnan tehostaminen

Koska luottoluokituspalvelut eivät ole sidoksissa tiettyyn alueeseen ja koska eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat rahoituslaitokset voivat käyttää saman luottoluokituslaitoksen antamia luokituksia, komissio ehdottaa, että luottoluokituslaitoksia valvotaan entistä keskitetymmin EU:n tasolla. EU-maiden päämiehet olivat kesäkuussa 2009 pyytäneet komissiota laatimaan tätä koskevia ehdotuksia.

Ehdotetuissa muutoksissa uudelle eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle eli Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) (ks. IP/09/1347) annettaisiin yksinomainen toimivalta valvoa EU:hun rekisteröityjä luottoluokituslaitoksia. Valvonta ulottuisi koskemaan myös tunnettujen kansainvälisten luottoluokituslaitosten (esim. Fitch, Moody’s ja Standard & Poor’s) eurooppalaisia tytäryrityksiä.

EAMV:lla olisi valtuudet pyytää tietoja, panna vireille tutkimuksia ja toteuttaa paikalla tehtäviä tarkastuksia. Strukturoitujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten luottolaitosten, pankkien ja sijoituspalveluyritysten, on annettava omalle luottoluokituslaitokselleen antamansa tiedot myös kaikkien muiden luottoluokituslaitosten saataville. Tällä tavoin muutkin luokituslaitokset voivat antaa luottoluokituksia, vaikka niillä ei ole siihen toimeksiantoa.

Näiden muutosten myötä luottoluokituslaitokset toimisivat paljon yksinkertaisemmassa valvontaympäristössä kuin nykyisessä tilanteessa, jossa kullakin maalla on omat erilaiset valvontakäytäntönsä, ja luottoluokituslaitoksilla olisi tarvitsemansa tiedot helpommin saatavilla. Luottoluokitusten käyttäjien suoja olisi niin ikään parempi, kun kaikkien luottoluokituslaitosten valvonta olisi keskitetty EU:n tasolle ja luottoluokituslaitosten välinen kilpailu lisääntyisi.

Komission ehdotus, jolla on määrä muuttaa luottoluokituslaitoksista annettua asetusta (EY) N:o 1060/2009, toimitetaan seuraavaksi Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Jos muutosasetus hyväksytään, uusien sääntöjen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2011 aikana.

Taustaa: Luottoluokituslaitokset antavat lausuntoja yritysten, valtioiden ja kehittyneiden rahoitustuotteiden luottokelpoisuudesta. Luottoluokituslaitokset vaikuttivat osaltaan rahoituskriisin syntymiseen, sillä ne aliarvioivat sen riskin, että tiettyjen monimutkaisempien rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijat saattaisivat jättää velkansa maksamatta. Komissio antoi markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi ja sijoittajansuojan parantamiseksi uudet EU:n laajuiset säännöt, joilla otettiin käyttöön luottoluokitusten antamista koskeva yhteinen sääntelyjärjestelmä. Näissä säännöissä, joiden täysimittainen soveltaminen alkaa marraskuussa 2010 (ks. IP/09/629) edellytetään, että kaikkien luottoluokituslaitosten on haettava rekisteröintiä, jos ne haluavat, että niiden luokituksia voidaan käyttää EU:ssa. Rekisteröinti käynnistyy tässä kuussa. Säännöissä huomioidaan myös luottoluokituksiin liittyvät eturistiriidat (luottoluokituslaitos ei esimerkiksi voi samalla tarjota konsulttipalveluja). Luottoluokituslaitosten on toimittava entistä avoimemmin, sillä niiden on julkistettava luokituksissaan käyttämänsä menetelmät, sisäiset mallit ja keskeiset luokitusoletukset. Sääntöjen avulla sijoittajien on helpompi noudattaa asianmukaista huolellisuutta (due diligence).

Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistaminen

Rahoituskriisin johdosta komissio sitoutui maaliskuussa 2009 antamassaan tiedonannossa "Elvytys Euroopassa" parantamaan rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä. Komissio halusi varmistaa, että kuluttajien ja muiden intressitahojen edut otetaan paremmin huomioon, yrityksiä johdetaan entistä kestävimmin periaattein ja konkurssiriskejä hillitään pitemmällä aikavälillä. Tässä ensimmäisessä vaiheessa komissio käynnistää julkisen kuulemisen niin kutsutusta vihreästä kirjasta, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia löytää ratkaisuja siihen,

  • kuinka parantaa rahoituslaitosten päätöksentekoelinten toimintaa ja koostumusta siten, että ylempään johtoon kohdistuvaa valvontaa voidaan tehostaa,

  • kuinka luoda rahoituslaitoksen kaikille tasoille riskikulttuuri, jolla varmistetaan yrityksen pitkän aikavälin etujen huomioonottaminen,

  • kuinka lisätä osakkeenomistajien, rahoitusalan valvontaviranomaisten ja ulkopuolisten tilintarkastajien osallistumista hallinto- ja ohjausjärjestelmien toimintaan,

  • kuinka muuttaa yritysten palkka- ja palkkiokäytäntöjä liiallisen riskinoton karsimiseksi.

Kuulemisprosessi päättyy 1. syyskuuta 2010. Mahdolliset säädös- ja muut ehdotukset annetaan vuoden 2011 aikana.

Taustaa: Finanssikriisi paljasti huomattavia puutteita rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmissä. Yritysten päätöksentekoelimiin ja johtoon kohdistuva valvonta oli riittämätöntä, riskienhallinta oli puutteellista, puutteet johtajien ja kauppaa käyvän henkilöstön palkka- ja palkkiorakenteissa johtivat liialliseen riskinottoon ja lyhytnäköisyyteen ja osakkeenomistajat eivät valvoneet riskinottoa omistamissaan rahoituslaitoksissa. Nämä heikkoudet vaikuttivat osaltaan kriisin syntymiseen, mutta hallinto- ja ohjausjärjestelmien oikea-aikaisilla ja tehokkailla tarkastuksilla ja tasapainottamisilla voitaisiin estää mahdolliset tulevat kriisit.

Rahoituspalveluja vuosina 2010 ja 2011 käsittelevä tiedonanto ”Rahoituspalvelujen sääntely kestävän kasvun varmistamiseksi”

Viimeaikainen markkinoiden myllerrys on osoittanut komissiolle, että sen on saatettava tarvittavat uudistukset nopeasti päätökseen, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja vakaa eurooppalainen rahoitusjärjestelmä. Tästä syystä komissio on sitoutunut esittämään seuraavien 6–9 kuukauden aikana loput rahoituspalvelu-uudistusta koskevista ehdotuksista, joita tarvitaan, jotta G20-ryhmässä annetut sitoumukset voidaan panna kaikilta osin täytäntöön. Keskeiset ehdotukset sisältävät seuraavat toimenpiteet:

  • Avoimuus: Komissio antaa kesällä ehdotuksia johdannaismarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan lisätä avoimuutta markkinoilla, jotka ovat nyt merkittäviä, mutta hyvin läpinäkymättömiä. Jotta luottamus rahoitusmarkkinoihin saadaan palautettua, komissio aikoo ehdottaa asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat lyhyeksimyyntiä ja luottoriskinvaihtosopimuksia (credit default swap – CDS), kattamaton lyhyeksimyynti mukaan luettuna. Komissio aikoo myös ehdottaa rahoitusmarkkinadirektiiviin (MiFID) parannuksia, joilla lisätään markkinoiden avoimuutta kauppaa edeltävissä ja kaupan jälkeisissä tilanteissa ja joilla saatetaan useampia johdannaistyyppejä järjestäytyneen kaupankäynnin piiriin.

  • Vastuu: Sijoittajan- ja talletussuojan parantamiseksi komissio aikoo ehdottaa talletussuojadirektiivin ja sijoittajien korvausjärjestelmää koskevan direktiivin tarkistamista. Komissio aikoo lisäksi antaa vähittäismarkkinoille tarkoitettuja sijoitustuotteita koskevia säädösehdotuksia kuluttajien etujen turvaamiseksi tuotteiden myynnin yhteydessä. Myös markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa direktiiviä on määrä tarkistaa, jotta sen sääntöjen soveltamisala ulottuisi koskemaan myös säänneltyjen markkinoiden ulkopuolisia markkinoita ja jotta johdannaiset voitaisiin sisällyttää sen soveltamisalaan. Komissio aikoo esittää muutoksia myös neljänteen vakavaraisuusdirektiiviin, jotta voidaan parantaa pankkien pääomien rakennetta ja lisätä pääomien määrää, ottaa käyttöön pääomapuskureita ja varmistaa, että pankit kasvattavat hyvinä aikoina pääomiaan, joihin ne voivat turvautua taloudellisen tilanteen ollessa heikompi. Lainvalvonnan osalta voidaan todeta, että seuraamusmenettelyt ovat rahoitusalalla vielä pääosin yhdenmukaistamatta, minkä vuoksi kansallisten valvontaviranomaisten käytännöissä on eroja eri maiden välillä. Komissio aikoo ensimmäisenä toimenpiteenään antaa tiedonannon rahoituspalvelualalla sovellettavista seuraamuksista tavoitteenaan nopeuttaa seuraamusten yhdenmukaistamista rahoitusvalvonnan eri osa-alueilla.

  • Kriisintorjunta ja -hallinta: Komissio aikoo julkaista kriisinhallintaa koskevan toimintasuunnitelman, jonka pohjalta annetaan säädösehdotuksia, joilla estetään pankkeja joutumasta vaikeuksiin ja tarjotaan kriisinratkaisuvälineitä vaikeuksiin joutuneiden pankkien tilanteen korjaamiseksi. Komissio pyrkii myös siihen, että yhteiset korkeatasoiset kansainväliset tilintarkastusstandardit otetaan yleismaailmallisesti käyttöön.

Komissio aikoo pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään ehdotetut toimenpiteet ripeästi, jotta eurooppalaiset saavuttaisivat täyden luottamuksen rahoitusjärjestelmän vakauteen yhtenä kasvua tukevana kulmakivenä.

Lisätietoja

Luottoluokituslaitokset:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskeva kuuleminen:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Palkka- ja palkkiokäytännöistä annettuja suosituksia koskevat raportit:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Rahoituspalveluja vuosina 2010 ja 2011 käsittelevä komission tiedonanto ”Rahoituspalvelujen sääntely kestävän kasvun varmistamiseksi”

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar