Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Brüssel, 2. juuni 2010

Komisjon esitab ettepaneku reitinguagentuuride paremaks järelevalveks ELi tasandil ning algatab arutelu äriühingu üldjuhtimise kohta finantseerimisasutustes

Seoses tulevaste finantskriiside ennetamise ja finantssüsteemi tugevdamisega esitas Euroopa Komisjon täna reitinguagentuure käsitlevate ELi eeskirjade muudatused ning algatas avaliku arutelu äriühingu üldjuhtimise reformimiseks finantseerimisasutustes. Selleks et viia kiirelt lõpule Euroopas turvalise ja stabiilse finantssüsteemi tagamiseks vajalikud reformid, on komisjon esitanud lisaks veelgi üldisema teatise, milles ta võtab endale kohustuse esitada finantsreformi ülejäänud ettepanekud järgmise kuue kuni üheksa kuu jooksul. Pärast arutelu ning loodetavasti kõigi riigipeade ja valitsusjuhtide tugeval toetusel eelseisval Euroopa Ülemkogul esitab komisjon kõik need ettepanekud koos oma hiljutiste mõtetega pangakriiside lahendamise fondide kohta (vt IP/10/610) Torontos 26.–27. juunil 2010 toimuval G20 tippkohtumisel. Reitinguagentuuride puhul on komisjonil kaks peamist eesmärki: tagada Euroopa tasandil tõhus ja tsentraliseeritud järelevalve ning suurem läbipaistvus üksuste puhul, kes taotlevad krediidireitinguid, nii et kõigil reitinguagentuuridel oleks juurdepääs samale teabele. Need muudatused parandaksid järelevalvet, suurendaksid konkurentsi reitinguagentuuride turul ning parandaksid investorite kaitset. Seoses äriühingu üldjuhtimisega on komisjon algatanud avaliku arutelu mitmete küsimuste kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas finantseerimisasutustes tõhusamalt riske juhtida ning kuidas võimustada aktsionäre. Arvamuste esitamise tähtpäev on 1. september 2010. Nende ettepanekute paketi täiendamiseks on komisjon avaldanud ka kaks aruannet selle kohta, kuidas liikmesriigid on rakendanud komisjoni kahte 2009. aasta soovitust (vt IP/09/673 ja IP/09/674) tasustamispoliitika kohta finantsteenuste sektoris ning noteeritud äriühingute juhtide puhul. Mõlemal juhul on tehtud edusamme, kuid mitmed liikmesriigid ei ole soovitusi veel täielikult rakendanud.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Täna alustab komisjon viimast pingutust ELi finantsteenuste reformi lõpuleviimiseks. See on osa meie ulatuslikumast kavast stabiliseerida, konsolideerida ja taastada Euroopa majanduse jätkusuutlik kasv”.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Muudatused reitinguagentuuride reeglites tähendavad paremat järelevalvet ning suuremat läbipaistvust selles olulise tähtsusega valdkonnas. Kuid see on alles esimene samm. Me tegeleme selle valdkonnaga üksikasjalikumalt. Äriühingu üldjuhtimise puhul olen veendunud, et tegelik kriiside ennetamine algab äriühingutest endist. Kui tahame ennetada tulevasi kriise, siis peavad finantseerimisasutused ise muutuma. Peame tagama tõhusama sisekontrolli. Soodustama paremat riskijuhtimist. Tugevdama järelevalveasutuste rolli. Ning kiiresti tuleks rakendada usaldusväärse tasustamispoliitika olemasolevad eeskirjad, et aidata piirata üleliigset riskivõitmist”.

Reitinguagentuuride järelevalve parandamine ELis

Kuna krediidireitinguteenused ei ole seotud konkreetse territooriumiga ning reitinguagentuuri antud krediidireitinguid saavad kasutada finantseerimisasutused kogu Euroopas, siis komisjon teeb ettepaneku reitinguagentuuride tsentraliseeritumaks järelevalveks ELi tasandil. Riigipead ja valitsusjuhid olid 2009. aasta juunis kutsunud komisjoni üles esitama selle kohta ettepanekud.

Kavandatud muudatuste kohaselt antakse uuele Euroopa järelevalveasutusele, milleks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (vt IP/09/1347), ainukesena õigus teostada järelevalvet ELis registreeritud reitinguagentuuride üle. See hõlmab ka tuntud reitinguagentuuride (nt Fitch, Moody's ning Standard & Poor's) Euroopa tütarettevõtjaid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel oleks õigus küsida teavet, algatada uurimisi ning viia läbi kohapealseid kontrolle. Lisaks tuleb struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel (nt krediidiasutused, pangad ja investeerimisühingud) anda kõigile huvitatud reitinguagentuuridele juurdepääs enda reitinguagentuurile antud teabele, et teised reitinguagentuurid saaksid anda krediidireitinguid, ilma et emitendid neid taotlenud oleks.

Need muudatused tähendavad, et reitinguagentuurid tegutseksid palju lihtsamas järelevalvekeskkonnas, kui on praegune liikmesriigiti erinev keskkond ning neil oleks kergem juurdepääs vajalikule teabele. Ka krediidireitingute kasutajad oleksid paremini kaitstud tulenevalt kõigi reitinguagentuuride tsentraliseeritud järelevalvest ELi tasandil ning reitinguagentuuride vahelisest suurenenud konkurentsist.

Komisjoni ettepanek, millega muudetakse määrust 1060/2009, saadetakse nüüd ELi Nõukogule ja Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks. Kui see võetakse vastu, siis jõustuksid uued reeglid eeldatavasti 2011. aastal.

Taust: Reitinguagentuurid esitavad arvamusi äriühingute, valitsuste ja keerukate finantstoodete krediidivõimelisuse kohta. Alahinnates riski, et teatavate keerukamate finantsinstrumentide emitendid võivad oma võlgu mitte tasuda, aitasid reitinguagentuurid kaasa finantskriisile. Selleks et taastada turu usaldusväärsus ning suurendada investorite kaitset on komisjon esitanud uued ELi ülesed eeskirjad, millega kehtestatakse ühine reguleeriv kord krediidireitingute andmiseks. Täielikult alates 2010. aasta detsembrist kohaldatavate reeglite kohaselt (vt IP/09/629) on vaja nüüd kõigil reitinguagentuuridel, kes sooviksid, et nende krediidireitinguid kasutataks ELis, taotleda registreerimist. Registreerimist alustatakse käesoleval kuul. Tegeletakse ka krediidireitinguid mõjutavate huvidekonfliktidega (nt reitinguagentuur ei saa samal ajal osutada nõustamisteenuseid). Reitinguagentuurid peavad tegutsema läbipaistvamalt, sest neil tuleb avaldada meetodid ja mudelid ning hindamiste peamised eeldused, mida nad kasutavad reitingute andmisel. See peaks aitama investoritel oma hoolsuskohustust paremini täita.

Finantseerimisasutuste äriühingu üldjuhtimise reformimine

Finantskriisile reageerimiseks võttis komisjon oma 2009. aasta märtsi teatises „Euroopa majanduse elavdamine” kohustuse parandada äriühingu üldjuhtimist finantseerimisasutustes. Komisjon soovis tagada, et tarbijate ja muude sidusrühmade huvidega arvestatakse rohkem, äriühinguid juhitakse jätkusuutlikumalt ning pankrotioht pikas perspektiivis väheneb. Esimese sammuna algatab komisjon praegu avaliku arutelu rohelise raamatu kohta, milles antakse ülevaade võimalikest edasistest suundadest järgmiste küsimustega tegelemiseks:

  • kuidas parandada finantseerimisasutuste nõukogude toimimist ning koosseisu, et tõhustada järelevalvet, mida nad teostavad juhtkonna üle;

  • kuidas luua riskikultuur finantseerimisasutuse kõigil tasanditel, et tagada äriühingu pikaajaliste huvidega arvestamine;

  • kuidas suurendada aktsionäride, finantsjärelevalveasutuste ja välisaudiitorite osalemist äriühingu üldjuhtimise küsimustes;

  • kuidas muuta äriühingutes tasustamispoliitikat, et hoida ära riskide liigne võtmine.

Arvamusi saab esitada kuni 1. septembrini 2010. Edasised seadusandlikud ja muud ettepanekud võetakse vastu 2011. aasta jooksul.

Taust: Finantskriisi tulemusena ilmnesid olulised nõrkused äriühingu üldjuhtimises finantseerimisasutustes: nõukogu järelevalve ja juhtkonna kontroll olid ebapiisavad, riskijuhtimine oli nõrk, nii juhtide kui ka börsimaaklerite tasustamise ebasobiva struktuuriga kaasnesid liigne riskvõtmine ja lühiajalisus ning aktsionärid ei teostanud kontrolli riskivõtmise üle finantseerimisasutustes, mida nad omasid. Nimetatud nõrkustel oli kriisis oma roll ning juhtimissüsteemide õigeaegsed ja tõhusad kontrollimeetmed aitaksid ennetada tulevasi kriise.

Teatis finantsteenuste kohta aastatel 2010–2011 – „Finantsteenuste reguleerimine jätkusuutliku kasvu tagamiseks”

Hiljutine ebastabiilsus turgudel on kinnitanud komisjoni vajadust viia kiirelt lõpule Euroopa turvalise ja tugeva finantssüsteemi tagamiseks vajalikud reformid. Seepärast on komisjon võtnud endale kohustuse esitada järgneva kuue kuni üheksa kuu jooksul finantsreformi ülejäänud ettepanekud, mis on vaja meie G20 lubaduste täielikuks täitmiseks. Peamised ettepanekud on järgmised.

  • Läbipaistvus: Komisjon esitab suvel ettepanekud tuletisinstrumentide turgude toimimise parandamiseks. See aitab suurendada läbipaistvust turul, mis on oluline, aga praegu liiga läbipaistmatu. Selleks et veelgi parandada finantsturgude usaldusväärsust, teeb komisjon ettepaneku asjakohasteks meetmeteks lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute puhul, sealhulgas katteta lühikeseks müügi puhul. Komisjon esitab ka finantsinstrumentide turgude direktiivi täiendused, et tugevdada turu kauplemiseelset ja -järgset läbipaistvust ning tuua rohkem tuletisinstrumente organiseeritud kauplemiskohtadesse.

  • Vastutus: Investorite ja hoiustajate kaitsmiseks esitab komisjon ettepaneku vaadata läbi hoiuste tagamise skeemide direktiiv ja investeeringute tagamise skeemide direktiiv. Samuti esitatakse õigusaktide ettepanekud jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoote kohta, et edendada tarbijate huve müügiprotsessis. Ka turu kuritarvitamise direktiiv vaadatakse läbi, et laiendada selle eeskirju väljapoole reguleeritud turgusid ning lisada direktiivi kohaldamisalasse tuletisinstrumendid. Komisjon esitab kapitalinõuete direktiivi muudatused, et parandada pankade hoitava kapitali kvaliteeti ja kogust, kehtestada kapitalipuhvrid ning tagada kapitali kogumine headel aegadel, et seda kasutada ebasoodsamate majandustingimuste korral. Lisaks sellele on jõustamise puhul finantssektoris sanktsioonid suures osas ühtlustamata, mistõttu liikmesriikide järelevalveasutuste tavad erinevad üksteisest. Esimese sammuna esitab komisjon teatise sanktsioonide kohta finantsteenuste sektoris, et edendada sanktsioonide ühtlustamist erinevate järelevalvealaste tegevuste puhul.

  • Kriiside ennetamine ja ohjamine: Komisjon avaldab kriisiohjamise tegevuskava, millega kaasnevad õigusaktide ettepanekud pangakriiside ennetamiseks ja lahendamiseks. Komisjon töötab ka kõrgekvaliteediliste rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kogumi ülemaailmse ühtlustamise suunas.

Komisjon avaldab survet, et kõnealused meetmed võetaks Euroopa Parlamendis ja nõukogus kiiresti vastu, et eurooplased saaksid taastada täieliku usu finantssüsteemi tugevusse kui ühte majanduskasvu sambasse.

Lisateave

Reitinguagentuurid:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Arutelu äriühingu üldjuhtimise kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Aruanded tasustamist käsitlevate soovituste kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Komisjoni teatis finantsteenuste kohta aastatel 2010–2011 – „Finantsteenuste reguleerimine jätkusuutliku kasvu tagamiseks”:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar