Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2010

Η Επιτροπή προτείνει βελτιωμένη εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ και εγκαινιάζει διάλογο για την εταιρική διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στο πλαίσιο των εργασιών της για την πρόληψη μιας μελλοντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και για την ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) και εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη, η Επιτροπή εξέδωσε μια γενικότερη ανακοίνωση, στην οποία δεσμεύεται να υποβάλει τις υπόλοιπες προτάσεις για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση στη διάρκεια των επόμενων έξι έως εννέα μηνών. Μετά από συζήτηση και, ελπίζουμε, ισχυρή υποστήριξη από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα υποβάλει όλες αυτές τις προτάσεις - από κοινού με τις πρόσφατες ιδέες της σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών (βλ. IP/10/610) - στη σύνοδο του G-20 στο Τορόντο στις 26-27 Ιουνίου 2010. Όσον αφορά τους ΟΑΠΙ, η Επιτροπή έχει δύο κύριους στόχους: διασφάλιση αποτελεσματικής και συγκεντρωτικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τις οντότητες που ζητούν τις αξιολογήσεις, ώστε όλοι οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες. Οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν την εποπτεία, θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά των ΟΑΠΙ και θα βελτιώσουν την προστασία των επενδυτών. Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, η Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση για μια σειρά θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τρόποι αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τρόποι ενίσχυσης των δικαιωμάτων των μετόχων. Η προθεσμία για τις απαντήσεις είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2010. Ως συμπλήρωμα αυτής της δέσμης προτάσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης δύο εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής από τα κράτη μέλη των δύο συστάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή το 2009 (βλ. IP/09/673 και IP/09/674) σχετικά με την πολιτική αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σχετικά με το καθεστώς αποδοχών των διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Και στις δύο περιπτώσεις έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά σημαντικός αριθμός κρατών μελών δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα η Επιτροπή δίνει την τελική ώθηση για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματός μας για τη σταθεροποίηση, την εδραίωση και την αποκατάσταση της διατηρήσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Ο Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες κ. Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Οι αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σημαίνουν καλύτερη εποπτεία και αυξημένη διαφάνεια σε αυτόν τον καίριο τομέα. Όμως, είναι απλώς το πρώτο βήμα. Εξετάζουμε την αγορά αυτή αναλυτικότερα. Σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, είμαι πεπεισμένος ότι η πραγματική πρόληψη των κρίσεων αρχίζει στο εσωτερικό των εταιρειών. Εάν θέλουμε να προλάβουμε τις μελλοντικές κρίσεις, πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερους εσωτερικούς ελέγχους. Να προωθήσουμε καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. Να ενισχύσουμε το ρόλο των εποπτικών αρχών. Οι δε υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών πρέπει να τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων.»

Βελτίωση της εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν συνδέονται με συγκεκριμένη περιοχή και οι αξιολογήσεις που εκδίδονται από έναν ΟΑΠΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει ένα πιο συγκεντρωτικό σύστημα εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ΕΕ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις τον Ιούνιο του 2009.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, η νέα ευρωπαϊκή εποπτική αρχή – η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ, βλ. IP/09/1347) – θα αναλάβει αποκλειστικές εποπτικές αρμοδιότητες επί των ΟΑΠΙ που έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΕΕ. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται επίσης οι ευρωπαϊκές θυγατρικές των πολύ γνωστών ΟΑΠΙ, όπως Fitch, Moody's και Standard & Poor's.

Η εν λόγω αρχή θα έχει την εξουσία να ζητεί πληροφορίες, να αρχίζει έρευνες και να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις. Οι εκδότες δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων, θα πρέπει επίσης να παρέχουν σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους ΟΑΠΙ πρόσβαση στις πληροφορίες που δίνουν στον δικό τους ΟΑΠΙ, ώστε να τους δίνουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αξιολογήσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας.

Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι οι ΟΑΠΙ θα λειτουργούν σε ένα πολύ απλούστερο εποπτικό περιβάλλον σε σχέση με τα υπάρχοντα διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα και θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Οι χρήστες των αξιολογήσεων, επίσης, θα προστατεύονται καλύτερα, ως αποτέλεσμα της συγκεντρωτικής εποπτείας όλων των ΟΑΠΙ από την ΕΕ και του αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΑΠΙ.

Η πρόταση της Επιτροπής, με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός 1060/2009, θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εξέταση. Εάν εγκριθεί, οι νέοι κανόνες αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν στη διάρκεια του 2011.

Ιστορικό: Οι ΟΑΠΙ εκδίδουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με την φερεγγυότητα εταιρειών, κυβερνήσεων και περίπλοκων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση, υποτιμώντας τον κίνδυνο να μην αποπληρώσουν τα χρέη τους οι εκδότες ορισμένων πιο περίπλοκων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και να αυξηθεί η προστασία των επενδυτών, εισηγήθηκε νέους κανόνες με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους οποίους θεσπίζεται κοινό ρυθμιστικό καθεστώς για την έκδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Βάσει των κανόνων αυτών, οι οποίοι θα τεθούν πλήρως σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2010 (βλ. IP/09/629), όλοι οι ΟΑΠΙ που επιθυμούν να χρησιμοποιούνται οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους στην ΕΕ πρέπει πλέον να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε μητρώο. Οι εγγραφές αρχίζουν τον τρέχοντα μήνα. Αντιμετωπίζονται επίσης οι κίνδυνοι σύγκρουσης συμφερόντων που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις (π.χ. ένας ΟΑΠΙ δεν μπορεί επίσης να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες), οι ΟΑΠΙ θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς, καθόσον θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τη μεθοδολογία και τα εσωτερικά μοντέλα, καθώς και τις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούν για τις αξιολογήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές θα μπορούν ευκολότερα να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια.

Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στη χρηματοπιστωτική κρίση, δεσμεύτηκε τον Μάρτιο του 2009 με την ανακοίνωσή της με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» να βελτιώσει την εταιρική διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Επιτροπή ήθελε να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών και λοιπών ενδιαφερομένων λαμβάνονται καλύτερα υπόψη, η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται με πιο βιώσιμο τρόπο και οι κίνδυνοι πτώχευσης μακροπρόθεσμα μειώνονται. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή εγκαινιάζει τώρα δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια Πράσινη Βίβλο στην οποία αναλύονται οι δυνατοί τρόποι προόδου στην αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων:

  • Βελτίωση της λειτουργίας και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο τη διεύρυνση της εποπτείας που ασκούν επί των ανώτερων διευθυντικών στελεχών·

  • Καλλιέργεια νοοτροπίας διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα επίπεδα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της επιχείρησης·

  • Διεύρυνση της συμμετοχής των μετόχων, των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και των εξωτερικών ελεγκτών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης·

  • Αλλαγή της πολιτικής αποδοχών στις επιχειρήσεις με στόχο να αποθαρρύνεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Οι ενδεχόμενες μελλοντικές νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις θα εγκριθούν στη διάρκεια του 2011.

Ιστορικό: Η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης από το διοικητικό συμβούλιο ήταν ανεπαρκής· η διαχείριση των κινδύνων ήταν χαλαρή· η ακατάλληλη διάρθρωση των αποδοχών τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους διαπραγματευτές τίτλων οδηγούσε σε ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και βραχυπρόθεσμη προσέγγιση· επίσης, οι μέτοχοι δεν ασκούσαν έλεγχο σε σχέση με την ανάληψη κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τους ανήκαν. Οι αδυναμίες αυτές διαδραμάτισαν ρόλο στην κρίση, η δε καθιέρωση έγκαιρων και αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και εξισορρόπησης στα συστήματα διακυβέρνησης θα συμβάλει στην πρόληψη μελλοντικών κρίσεων.

Ανακοίνωση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2010-2011 - «Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιμη ανάπτυξη»

Η πρόσφατη αναταραχή στην αγορά επιβεβαίωσε την ανάγκη να κινηθεί γρήγορα η Επιτροπή για να ολοκληρώσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και άρτιο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει τις υπόλοιπες προτάσεις για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση οι οποίες χρειάζονται για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του G20 στη διάρκεια των επόμενων έξι έως εννέα μηνών. Οι βασικές προτάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Διαφάνεια: η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών παραγώγων στη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι προτάσεις αυτές θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της διαφάνειας σε μια αγορά, η οποία είναι σημαντική, αλλά επί του παρόντος καθόλου διαφανής. Για να αποκατασταθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με τις ακάλυπτες πωλήσεις και τις συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (credit default swaps), συμπεριλαμβανομένων των «γυμνών ακάλυπτων πωλήσεων». Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης προτάσεις βελτιώσεων στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της αγοράς πριν και μετά τη συναλλαγή και να υπαχθούν περισσότερα παράγωγα προϊόντα σε οργανωμένους χώρους διαπραγμάτευσης.

  • Ευθύνη: Για να προστατεύονται οι επενδυτές και οι καταθέτες, η Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας για τα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων και της οδηγίας για τα προγράμματα αποζημίωσης των επενδυτών. Επίσης, θα υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στη διαδικασία πωλήσεων. Θα αναθεωρηθεί επίσης η οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς, με στόχο να επεκταθεί η ισχύς των κανόνων της και πέραν των οργανωμένων αγορών και να συμπεριληφθούν τα παράγωγα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής της. Η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων (CRD IV), ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και ποσότητα των κεφαλαίων των τραπεζών, να καθιερωθούν οι κεφαλαιακές εφεδρείες και να εξασφαλισθεί η συσσώρευση, κατά τις ευνοϊκές περιόδους, κεφαλαίων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση δυσμενέστερων οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, στον τομέα της επιβολής του νόμου, οι κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης, με αποτέλεσμα αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τις κυρώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της σύγκλισης των κυρώσεων σε όλο το φάσμα των εποπτικών δραστηριοτήτων.

  • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων: Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, το οποίο θα οδηγήσει σε νομοθετικές προτάσεις για την πρόληψη της πτώχευσης και την εξυγίανση τραπεζών. Η Επιτροπή θα εργασθεί επίσης για την επίτευξη παγκόσμιας σύγκλισης σε μια δέσμη υψηλής ποιότητας διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η Επιτροπή θα ασκήσει πιέσεις για την ταχεία έγκριση των μέτρων αυτών, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην αρτιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως ενός από τους πυλώνες της ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Διαβούλευση για την εταιρική διακυβέρνηση:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Εκθέσεις επί των συστάσεων για τις αποδοχές:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2010 - 2011 - «Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιμη ανάπτυξη»:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar