Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

V Bruselu dne 2. června 2010

Komise navrhuje zlepšit dohled EU nad ratingovými agenturami a zahajuje diskuzi o podnikovém řízení ve finančních institucích

Evropská komise dnes v rámci své práce zaměřené na předcházení finanční krizi v budoucnosti a posílení finančního systému předložila změny pravidel EU o ratingových agenturách a zahájila veřejnou konzultaci týkající se reformy podnikového řízení ve finančních institucích. S cílem mimo jiné rychle dokončit reformy nezbytné pro bezpečný a stabilní finanční systém v Evropě, Komise přijala obecněji pojaté sdělení, v němž se zavazuje předložit zbývající návrhy finančních reforem v následujících šesti až devíti měsících. Na základě diskuzí, které proběhnou na nadcházejícím zasedání Evropské rady, a doufejme s výraznou podporou všech hlav států a předsedů vlád, předloží Komise všechny tyto návrhy spolu s nejnovějšími názory týkajícími se fondů pro řešení problémů souvisejících s úpadky bank (viz IP/10/610) na vrcholné schůzce států G-20 konané ve dnech 26. a 27. června 2010 v Torontu. Pokud jde o ratingové agentury, má Komise dva hlavní cíle: zajistit účinný a centralizovaný dohled na evropské úrovni, jakož i větší transparentnost, pokud jde o subjekty žádající o ratingy, aby všechny agentury měly přístup ke stejným informacím. Tyto změny by zlepšily dohled, zvýšily konkurenci na trhu ratingových agentur a zlepšily ochranu investorů. Pokud jde o podnikové řízení, Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se několika témat, včetně otázky účinnějšího řízení rizik ve finančních institucích a posílení úlohy akcionářů. Termín pro odpovědi je 1. září 2010. Aby doplnila balík návrhů, Komise zveřejnila rovněž dvě zprávy, jež hodnotí, jak členské státy provedly dvě doporučení Komise z roku 2009 (viz IP/09/673 a IP/09/674) týkající se politiky odměňování v odvětví finančních služeb a odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze. V obou případech bylo dosaženo určitého pokroku, ale značná část členských států dosud uvedená doporučení plně neprovedla.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Dnes vstupuje Komise do poslední fáze v procesu reformování odvětví finančních služeb EU. To je součástí širšího programu stabilizace, konsolidace a obnovení udržitelného růstu evropské ekonomiky.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Změny pravidel pro ratingové agentury přinesou v tomto zásadním odvětví lepší dohled a větší transparentnost. Ale představují pouze první krok. Tento trh dále podrobně sledujeme. Co se týče podnikového řízení, jsem přesvědčen, že opravdová protikrizová opatření musí vzejít od samotných společností. Pokud chceme zabránit krizím v budoucnu, samotné finanční instituce se musí změnit. My musíme zajistit účinnější vnitřní kontrolní systém. Podporovat lepší řízení rizik. Posílit úlohu orgánů dohledu. Rovněž by měla být urychleně uplatněna stávající pravidla týkající se účinných politik odměňování, aby se předešlo nadměrným rizikům.“

Zlepšení dohledu EU nad ratingovými agenturami

S ohledem na skutečnost, že ratingové služby nejsou svázány s žádným konkrétním územím a ratingy vydávané ratingovými agenturami mohou používat finanční instituce v celé Evropě, navrhuje Komise centralizovanější systém pro dohled nad ratingovými agenturami na úrovni EU. Hlavy států a předsedové vlád vyzvali Komisi k předložení návrhů v červnu 2009.

V rámci navrhovaných změn by byl nový evropský kontrolní orgán – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA, viz IP/09/1347) – pověřen výhradními pravomocemi dohledu nad ratingovými agenturami zaregistrovanými v EU. To by zahrnovalo i evropské pobočky velmi známých společností, jako např. Fitch, Moody's anebo Standard & Poor's.

Tento orgán by měl pravomoc vyžádat si informace, zahájit vyšetřování a provést kontrolu na místě. Emitenti strukturovaných finančních nástrojů, jako jsou úvěrové instituce, banky a investiční podniky, budou rovněž povinni poskytovat všem dalším zainteresovaným ratingovým agenturám stejný přístup k informacím, jímž disponuje jejich vlastní ratingová agentura, aby mohly vydávat nevyžádané ratingy.

Tyto změny znamenají, že ratingové agentury by pracovaly v mnohem jednodušším systému dohledu, než jsou stávající různorodé vnitrostátní systémy, a měly by snadnější přístup k potřebným informacím. Uživatelé ratingu by byli rovněž lépe chráněni díky centralizovanému dohledu EU nad všemi ratingovými agenturami a posílené konkurenci mezi nimi.

Návrh Komise, jenž pozměňuje nařízení č. 1060/2009, nyní poputuje k posouzení Radě ministrů EU a Evropskému parlamentu. Pokud bude přijat, nová pravidla by pravděpodobně vstoupila v platnost během roku 2011.

Souvislosti: Ratingové agentury vydávají stanoviska k úvěrové kredibilitě podniku, vlád a sofistikovaných finančních produktů. Přispěly k finanční krizi podceněním rizika, že emitenti některých složitějších finančních nástrojů nebudou schopni splatit své dluhy. Komise v reakci na potřebu obnovit důvěru v trh a zvýšit ochranu investorů předložila nová pravidla na úrovni EU, kterými zavedla společný regulační režim pro vydávání úvěrových ratingů. V rámci těchto pravidel, jež vstoupí plně v platnost v prosinci 2010 (viz IP/09/629), musí všechny ratingové agentury, které budou chtít, aby se jejich ratingy využívaly v rámci EU, požádat o registraci. Registrace se zahajují tento měsíc. Rovněž byla zohledněna rizika střetu zájmů ovlivňující ratingy (např. ratingová agentura nemůže zároveň nabízet poradenské služby). Ratingové agentury budou muset být transparentnější, protože budou nuceny zveřejnit metodiky, vnitřní postupy a základní předpoklady, jež využívají pro stanovování svých ratingů. To by rovněž mělo umožnit investorům provádět lépe svou hloubkovou analýzu.

Reforma podnikového řízení ve finančních institucích

V reakci na finanční krizi se Komise ve svém sdělení „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ zavázala zlepšit podnikové řízení ve finančních institucích. Komise si přála zajistit větší zohlednění zájmů spotřebitelů a dalších zúčastněných stran, udržitelnější řízení podniků a snížení rizika úpadku z dlouhodobého hlediska. V prvním kroku Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se zelené knihy, v níž jsou podrobně popsány možné způsoby vypořádání se s těmito otázkami:

  • jak zlepšit fungování a složení správních rad finančních institucí s cílem posílit v nich dohled nad vrcholovým vedením;

  • jak vytvořit kulturu rizik na všech úrovních finanční instituce, aby se zajistilo, že budou zohledněny dlouhodobé zájmy podniku;

  • jak posílit zapojení akcionářů, orgánů finančního dohledu a externích auditorů do otázek řízení podniku;

  • jak změnit politiku odměňování ve společnostech s cílem zamezit nadměrnému podstupování rizik.

Konzultace potrvá do 1. září 2010. Budoucí návrhy právních předpisů a návrhy nenormativní povahy budou přijaty v průběhu roku 2011.

Souvislosti: Finanční krize odhalila výrazné slabiny podnikového řízení ve finančních institucích: dohled správních rad a kontrola vedení byly nedostatečné, řízení rizik bylo slabé, nevhodné struktury odměňování členů správních orgánů a obchodníků vedlo k podstupování nadměrných rizik a krátkodobému myšlení a akcionáři nevykonávali kontrolu podstupování rizik ve finančních institucích, které vlastnili. Tyto nedostatky sehrály v krizi svou úlohu. Včasný a účinný systém kontrol v systémech řízení by do budoucna pomohl další krizi zabránit.

Sdělení Komise o finančních službách 2010–2011 „Regulace finančních služeb pro udržitelný růst“

Nedávné otřesy na trzích potvrdily, že je nutné, aby Komise urychleně dokončila reformy nezbytné k zajištění bezpečného a stabilního evropského finančního systému. Komise se proto zavázala, že zbývající návrhy finančních reforem potřebných k plnému provedení našich závazků v rámci G 20 předloží v následujících šesti až devíti měsících. Klíčové návrhy zahrnují:

  • Transparentnost: Komise v létě předloží návrhy na zlepšení fungování trhů s deriváty. To bude nezbytné pro zvýšení transparentnosti na důležitých trzích, které jsou ovšem v současnosti velmi neprůhledné. S cílem opět obnovit důvěru na finančních trzích navrhne Komise vhodná opatření týkající se krátkého prodeje a swapů úvěrového selhání, včetně nekrytých krátkých prodejů. Komise také předloží návrhy na zlepšení směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem posílit počáteční i následnou transparentnost obchodního trhu a přinést do organizovaného systému obchodování více finančních derivátů.

  • Odpovědnost: Za účelem ochrany investorů a vkladatelů Komise navrhne revizi směrnice o systémech pojištění vkladů a směrnice o systémech pro odškodnění investorů. Budou rovněž předloženy legislativní návrhy týkající se strukturovaných retailových investičních produktů, aby se podpořily zájmy spotřebitelů v prodejním procesu. Též bude zrevidována směrnice o zneužívání trhu s cílem rozšířit její pravidla nad rámec regulovaných trhů a zahrnout do její oblasti působnosti deriváty. Komise předloží změny směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV) s cílem zlepšit kvalitu a množství kapitálu drženého bankami, zavést kapitálové rezervy a zajistit vybudování kapitálu v hospodářsky příznivém období, jejž bude možno čerpat za nepříznivých ekonomických podmínek. Pokud jde o prosazování předpisů, sankce ve finančním sektoru jsou ve velké míře neharmonizované, což vede k odlišným postupům vnitrostátních orgánů dohledu. Komise především předloží sdělení o sankcích v odvětví finančních služeb, aby podpořila sbližování sankcí v celé řadě činností dohledu.

  • Protikrizová opatření a krizové řízení: Komise zveřejní akční plán pro krizové řízení, který povede k legislativním návrhům týkajícím se protikrizových opatření a řešení úpadku bank. Komise bude rovněž pracovat na celosvětovém směřování k jednotnému souboru vysoce kvalitních mezinárodních účetních standardů.

Komise bude prosazovat rychlé přijetí těchto opatření Evropským parlamentem i Radou, aby byla obnovena plná důvěra Evropanů ve stabilitu finančního systému jakožto jednoho z pilířů hospodářského růstu.

Další informace

Ratingové agentury:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Konzultace týkající se řízení podniků:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Zprávy o doporučeních týkajících se odměňování:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Sdělení Komise o finančních službách 2010–2011 „ Regulace finančních služeb pro udržitelný růst“:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar