Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/656

Брюксел, 2 юни 2010 г.

Комисията предлага да се подобри надзорът на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕС и започва дебат по корпоративното управление във финансовите институции

Като част от работата си по предотвратяване на бъдещи финансови кризи и заздравяване на финансовата система Европейската комисия представи днес изменения на правилата на ЕС за агенциите за кредитен рейтинг (АКР) и започна публична консултация относно реформирането на корпоративното управление във финансовите институции. Освен това, за да постигне бърз напредък по приключването на реформите, необходими за осигуряване на безопасна и стабилна финансова система в Европа, Комисията прие едно съобщение от по-общ характер, в което тя се ангажира да представи останалите предложения за финансова реформа в срок от шест до девет месеца от настоящия момент. След дискусия на предстоящия Европейски съвет, в която Комисията се надява да получи силна подкрепа от всички държавни и правителствени ръководители, тя ще представи тези предложения заедно с най-новите си идеи за фондове за преобразуване на проблемни банки (вж. IP/10/610) на срещата на високо равнище на Г-20 от 26 до 27 юни 2010 г. в Торонто. По отношение на АКР Комисията има две основни цели: да осигури ефикасен и централизиран надзор на европейско равнище и да подобри прозрачността относно субектите, кандидатстващи за рейтинг, така че всички агенции да имат достъп до една и съща информация. Тези промени ще подобрят надзора, ще увеличат конкуренцията на пазара на АКР и ще подобрят защитата на инвеститорите. По отношение на корпоративното управление Комисията започна публична консултация по някои въпроси, в това число как да се управлява по-ефективно рискът във финансовите институции и как да се дадат правомощия на акционерите. Крайният срок за отговори е 1 септември 2010 г. В допълнение към този пакет от предложения Комисията публикува и два доклада за това как държавите-членки са приложили на практика нейните две препоръки от 2009 г. (вж. IP/09/673 и IP/09/674) относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и за директорите на регистрирани фирми. И в двата случая е постигнат напредък, но в значителен брой държави-членки пълното прилагане на препоръките все още предстои.

Председателят на Европейската комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Днес Комисията прави последната стъпка, необходима за завършването на реформата на финансовите услуги в ЕС. Тя е част от нашата по-широка програма за стабилизиране, консолидиране и възстановяване на устойчивия растеж на европейската икономика.“

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Промените на нашите правила относно агенциите за кредитен рейтинг означават подобрен надзор и повишена прозрачност в този критичен сектор. Но те са само първата стъпка. Ние следим внимателно този пазар. Що се отнася до корпоративното управление, аз съм убеден, че истинското предотвратяване на кризи започва в самите предприятия. Ако искаме да предотвратим бъдещи кризи, самите финансови институции трябва да се променят. Трябва да осигурим по-ефективен вътрешен контрол. Да насърчим по-добро управление на риска. Да укрепим ролята на надзорните органи. А съществуващите правила за разумна политика на възнаграждения трябва да бъдат приложени бързо, за да се подкрепи овладяването на склонността към поемане на прекомерни рискове.“

Подобряване на надзора на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕС

Тъй като услугите за рейтинг не са свързани с конкретна територия и издаваните от АКР рейтинги могат да се използват от финансови институции в цяла Европа, Комисията предлага по-централизирана система за надзор на агенциите за кредитен рейтинг на равнището на ЕС. Държавните и правителствените ръководители призоваха Комисията да представи предложения по този въпрос през юни 2009 г.

Съгласно предложените промени новият европейски надзорен орган — Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП, вж. IP/09/1347) — ще разполага с извънредни правомощия за надзор над АКР, регистрирани в ЕС. Това ще засяга също европейските филиали на добре известни АКР като Fitch, Moody's и Standard & Poor's.

Този орган ще има правото да изисква информация, да започва разследвания и да провежда проверки на място. Емитентите на структурирани финансови инструменти като кредитни институти, банки и инвестиционни фирми ще трябва да предоставят достъп до информацията, която дават на своите собствени АКР, на всички други заинтересовани АКР, за да им позволят да издават рейтинги по собствена инициатива.

Тези промени означават, че АКР ще работят в много по-опростена надзорна среда в сравнение с разнородните национални условия понастоящем и ще имат по-лесен достъп до информацията, от която се нуждаят. Потребителите на рейтинги също ще бъдат по-добре защитени в резултат на централизирания надзор на всички АКР от страна на ЕС и на засилената конкуренция между АКР.

Предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 сега ще бъде предоставено за разглеждане на Съвета на министрите на ЕС и на Европейския парламент. Ако новите правила бъдат приети, се очаква те да влязат в сила през 2011 г.

Контекст: АКР издават становища за кредитоспособността на предприятия, правителства и сложни финансови продукти. Те допринесоха за финансовата криза, като подцениха риска емитентите на някои по-сложни финансови инструменти да не успеят да изплатят своите дългове. В отговор на необходимостта да се възстанови доверието на пазара и да се увеличи защитата на инвеститорите Комисията предложи нови правила за ЕС, които установяват общ регулаторен режим за издаване на кредитни рейтинги. Съгласно тези правила, които ще започнат да се прилагат напълно от декември 2010 г. (вж. IP/09/629), всички АКР, които биха искали техните кредитни рейтинги да се използват в ЕС, трябва да подадат заявление за регистрация. Регистрацията започва този месец. Отделено е внимание и на рисковете от конфликт на интереси във връзка с рейтингите (една АКР например не може да предлага и консултантски услуги). АКР ще станат по-прозрачни, тъй като ще трябва да разкрият методиката, вътрешните модели и ключовите допускания, които използват, за да изготвят своите рейтинги. Това следва да позволи на инвеститорите да провеждат по-успешно своите надлежни проверки.

Реформиране на корпоративното управление във финансовите институции

В отговор на финансовата криза Комисията се ангажира в своето съобщение от март 2009 г., озаглавено „Движеща сила за възстановяването на Европа“, да подобри корпоративното управление във финансовите институции. Целта на Комисията беше да гарантира, че интересите на потребителите и акционерите се съблюдават по-добре, предприятията се управляват по по-устойчив начин и рисковете от несъстоятелност са намалени в дългосрочен план. Като първа стъпка в тази посока Комисията започва понастоящем публична консултация по една Зелена книга, която ще очертае подробно възможните пътища за решаване на следните въпроси:

  • как да се подобри функционирането и съставът на съветите на финансовите институции с цел да се разшири техният надзор над висшия управленчески състав;

  • как да се наложи определена култура на риска на всички нива на една финансова институция с цел да се гарантира, че се съблюдават дългосрочните интереси на предприятието;

  • как да се разшири участието на акционери, финансов надзор и външни одитори в корпоративното управление;

  • как да се промени политиката на възнаграждения в предприятията с цел да се намали мотивацията за поемане на прекомерни рискове.

Консултацията ще бъде отворена до 1 септември 2010 г. Всички бъдещи предложения в законодателната област и извън нея ще бъдат приети в течение на 2011 г.

Контекст: Финансовата криза разкри съществени слабости на корпоративното управление във финансовите институции: надзорът от страна управителните съвети и контролът на управлението бяха недостатъчни; управлението на риска беше слабо; неадекватни структури за възнагражденията както на директори, така и на търговци доведоха до поемане на прекомерни рискове и ориентиране към краткосрочни цели; акционерите не упражняваха контрол върху поеманите рискове във финансовите институции, които те притежаваха. Тези слабости изиграха определена роля по време на кризата, а извършването на своевременни и ефективни проверки и равносметки в системите за управление ще помогне да бъдат предотвратени бъдещи кризи.

Съобщение за финансовите услуги 2010—2011 г. — „Регулиране на финансовите услуги с цел устойчив растеж“

Пазарните сътресения напоследък потвърдиха необходимостта от бързи действия на Комисията за приключване на реформите, необходими за осигуряване на безопасна и солидна европейска финансова система. Поради това Комисията се ангажира да представи оставащите предложения за финансова реформа, необходими за цялостното изпълнение на нашите ангажименти пред Г-20 през следващите шест до девет месеца. Основните предложения включват:

  • Прозрачност: Комисията ще представи предложения за подобряване на функционирането на пазарите на деривати през лятото. Това ще допринесе за повишаване на прозрачността на един важен пазар, който в момента е много непрозрачен. За да се възстанови доверието във финансовите пазари, Комисията ще предложи подходящи мерки за късите продажби и суапове за кредитно неизпълнение, в това число за „голите къси продажби“. Комисията ще предложи също подобрения на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) с цел да заздрави прозрачността на пазара за търговия преди отварянето и след затварянето на борсите и да насочи повече деривати към центровете на организирана търговия.

  • Отговорност: За да защити инвеститори и спестители, Комисията ще предложи да бъдат преразгледани Директивата относно схемите за гарантиране на депозити и Директивата относно схемите за обезщетяване на инвеститорите. Ще бъдат представени също и законодателни предложения за пакетите инвестиционни продукти на дребно, за да се защитят интересите на потребителите в процеса на продажбата. Директивата за пазарната злоупотреба също ще бъде преразгледана с цел обхватът на нейните правила да бъде разширен извън регулираните пазари, така че в обсега на прилагането да попаднат и дериватите. Комисията ще предложи изменения на Директивата за капиталовите изисквания (CRD IV) с цел да се подобри качеството и количеството на капитала, държан от банките, да се въведат капиталови буфери и да се гарантира натрупването на капитал в благоприятни периоди, който може да бъде използван при по-неблагоприятни икономически условия. Освен това, санкциите във финансовия сектор, предвидени в рамките на правоприлагането, са в голяма степен нехармонизирани, което води до различаващи се практики на националните надзорни органи. Като начало Комисията ще представи съобщение относно санкциите в сектора на финансовите услуги, за да насърчи сближаването на санкциите в областта на надзорната дейност.

  • Предотвратяване на кризи и управление: Комисията ще публикува план за действие относно управлението на кризи, който ще доведе до законодателни предложения относно предотвратяването и преобразуването на проблемни банки. Комисията ще работи също за сближаване на възгледите в световен мащаб по създаването на един висококачествен набор от международни счетоводни стандарти.

Комисията ще настоява за бързото приемане на тези мерки както от Европейския парламент, така и от Съвета, за да могат европейците да възвърнат напълно доверието си в солидността на финансовата система, като един от стълбовете на растежа.

За повече информация

Агенции за кредитен рейтинг:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

Консултация относно корпоративното управление:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm

Доклади за препоръките относно възнагражденията:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

Съобщение на Комисията за финансовите услуги 2010—2011 г. — „Регулиране на финансовите услуги с цел устойчив растеж“:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/news/index_en.htm


Side Bar