Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Bryssel den 2 juni 2010

Sahelregionen: 24 miljoner euro extra i humanitärt bistånd

Kommissionen beslöt i dag att ge ytterligare 24 miljoner euro för att hjälpa över sju miljoner utsatta människor som drabbats av livsmedelskrisen i Niger, Tchad, Burkina Faso och norra Nigeria. De nya resurserna ska finansiera fler livsmedels- och sjukvårdsinsatser, bland annat allmänna tilläggskostprogram, systematisk undersökning och behandling av akut undernäring hos barn, gratis tillgång till akutsjukvård samt ambulerande sjukvård för nomadfolk.

Kristalina Georgieva, som är den kommissionär som ansvarar för internationellt humanitärt bistånd och krishantering, har följande att säga, "ECHO:s bistånds­experter som permanent vistas i regionen har redan tidigt varnat för riskerna och livsmedelskrisens möjliga omfattning. Det står nu klart att situationen i Sahel­regionen håller på att förvärras. Detta tillskott på 24 miljonerna euro understryker kommissionens fortsatta vilja att ingripa tidigt för att lindra effekterna av livsmedels­bristen och försöka förhindra en återupprepning av de stora kriser som de senaste årtiondena har drabbat Sahelregionen så hårt. Jag kommer snart att besöka en del av projekten som vi finansierar för att utvärdera hur effektivt våra humanitära insatser är och för att se till att vårt bistånd används på det mest effektiva sättet för att hjälpa de behövande."

Den ytterligare hjälp som godkändes i dag ska finansiera utdelning av akut livsmedelsbistånd under den "hungerperiod" som råder mellan skördarna samt distribution av utsäde inför 2010 års huvudsakliga jordbruks­säsong. Det akuta livsmedelsbiståndet kommer att ges inom ramen för de rekommendationer som finns i meddelandet om humanitärt livsmedelsbistånd som kommissionen antog i mars. (Se IP/10/404)

De nya resurserna kommer främst att gå till de mest utsatta delarna av befolkningen som ännu inte omfattas av de befintliga humanitära insatserna. Akut undernärda barn under 5 år och gravida och ammande kvinnor ska fortsatt prioriteras. Sedan slutet av 2009 har kommissionens humanitära biståndsexperter arbetat intimt med sina humanitära partner, särskilt de från FN, för att bedöma behoven och föreslå lämpliga krisinsatser.

Bakgrund

Många utsatta hushåll har drabbats av krisen till följd av sammanfallande perioder av oregelbunden nederbörd som lett till dåliga skördar. Denna kombination av faktorer har förvärrat en redan svår situation som förorsakats av varaktigt höga livsmedelspriser och begränsade möjligheter till lönearbete. Upp till 10 miljoner människor beräknas nu bara i Niger och Tchad behöva katastrofbistånd för att överleva hungerperioden fram till nästa skörd i november. Uppskattningarna av underskottet i livsmedelsproduktionen till följd av den oregelbundna nederbörden i slutet av 2009 visar ett underskott på mer än 30 % i Niger och mer än 34 % i Tchad. Regeringarna både i Niger och i Tchad har utlyst undantagstillstånd och har bett om internationell hjälp. UNICEF beräknar att 300 000 barn under 5 års ålder dör varje år i Sahel av undernäring och relaterade orsaker.

Mer information om kommissionens humanitära bistånd:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar