Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Bryssel den 1 juni 2010

Miljö: Kommissionen och miljöbyrån presenterar två nya verktyg för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald

Vid Gröna veckan-konferensens inledning i Bryssel i dag presenterades två nya metoder för att intensifiera kampen mot förlusten av biologisk mångfald. Den första är en ny webbportal för EU:s informationssystem för biologisk mångfald, där man har samlat uppgifter om Europas biologiska mångfald. För beslutsfattarnas räkning har Europeiska miljöbyrån och EU-kommissionen även tagit fram ett ”referensscenario för biologisk mångfald”, som ger en heltäckande och aktuell bild av den biologiska mångfalden. Referensscenariot ska användas för att övervaka de nya åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och göra det möjligt att fastställa tydliga och mätbara trender efter 2010.

Förlust av biologisk mångfald är inget abstrakt fenomen – det sker här och nu”, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Genom att visa exakt var vi står i dag kommer dessa nya verktyg att hjälpa oss att granska vårt arbete och vidta konkreta nya åtgärder för att stoppa förlusten och vända den när det är möjligt.

Utmaningen är att översätta all den kunskap och information vi har om biologisk mångfald i referensscenariot och informationssystemet till vardagsspråk för att mobilisera samhällen och individer att agera, säger professor Jacqueline McGlade som är chef för miljöbyrån. Vi kan inte tänka oss att förlusten av biologisk mångfald går att stoppa utan deras personliga engagemang.

Ett referensscenario för att mäta framstegen

En av orsakerna till att Europa inte har lyckats stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 är brister i informationen om den biologiska mångfaldens status i Europa. Referensscenariot är avsett att lösa det problemet genom att ge beslutsfattarna en utgångspunkt för att mäta den biologiska mångfaldens status i EU. Det nya verktyget gör det möjligt att se kopplingar mellan arternas antal, livsmiljöernas status och ekosystemtjänsterna, med hjälp av uppgifter som är vetenskapligt trovärdiga och har validerats eller fackgranskats i medlemsstaterna. Uppgifter om arter och livsmiljöer inordnas i huvudsakliga ekosystemtyper (kust, våtmark, gräsmark, skog osv.), och i lämpliga fall uppdateras uppgifterna varje år för att visa utvecklingen över tiden. Viktigast av allt är att referensscenariot ger uppgifter om ekosystemtjänster. Det verktyg som översiktligt presenteras i dag kommer att vara fullt utvecklat före årets slut, samtidigt med målen för EU:s reviderade strategi för biologisk mångfald.

En ny plattform för information om biologisk mångfald

Vid konferensen lanserades också EU:s informationssystem för biologisk mångfald. Det är en informationsportal som utformats för att underlätta tillgången till befintliga uppgifter om miljö och biologisk mångfald, och uppgifterna visas på ett långt mer lättillgängligt sätt än tidigare. Där finns uppgifter om EU:s politik och lagstiftning på miljöområdet, och dessutom en mängd material om EU:s miljö och ekosystem och hoten mot dem, uppgifter om forskning om biologisk mångfald som pågår i EU och tillgång till uppgifter om statusen för medlemsstaternas rapportering om biologisk mångfald i syfte att uppmuntra till mer samarbete.

Bakgrund: följderna av förlust av biologisk mångfald

Ekosystemen tillhandahåller en rad grundläggande funktioner som är nödvändiga för en hållbar användning av jordens resurser. De ger mat, dricksvatten och råvaror och reglerar funktioner såsom lagring av koldioxid, avfallshantering och kulturella tjänster. De allvarliga fortgående förlusterna av Europas biologiska mångfald speglar den kontinuerliga försämringen av ekosystemen, deras naturliga kapacitet och deras reglerande funktioner.

Länkar


Side Bar