Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Brusel, 1. júna 2010

Životné prostredie: Komisia a Agentúra predstavujú dva nové nástroje na boj proti strate biodiverzity

Na dnešnom otvorení konferencie „Zelený týždeň“ v Bruseli dnes boli predstavené dva nové nástroje na boj proti strate biodiverzity. Európsky informačný systém pre biodiverzitu (Biodiversity Information System for Europe BISE) je nový webový portál, na ktorom sa centrálne zhromažďujú informácie o európskej biodiverzite na jedinom mieste. Európska environmentálna agentúra a Európska komisia takisto vypracovali pre politických predstaviteľov „východiskovú hodnotu pre biodiverzitu“, ktorá ponúka celkový obraz o súčasnom stave biodiverzity. Pomocou tejto východiskovej hodnoty bude možné sledovať pokrok dosiahnutý v boji proti strate biodiverzity a jasne stanoviť a merať tendencie po roku 2010.

„Strata biodiverzity nie je abstraktným javom, dochádza k nemu tu a teraz," vyhlásil európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Tieto nové významné nástroje nám presne ukážu, aká je situácia, a pomôžu nám pri hodnotení našich činností a prijímaní nových konkrétnych opatrení na zastavenie tohto javu a v rámci možností aj na jeho zvrátenie.“

„Ide o to, aby sme všetky poznatky a informácie, ktoré máme o biodiverzite vo východiskovej hodnote a v systéme BISE dokázali „preložiť“ do bežného jazyka, ktorým by sme dokázali zmobilizovať spoločenstvá aj jednotlivcov,“ vyhlásila výkonná riaditeľka EEA profesorka Jacqueline McGlade. „Bez ich osobnej účasti a angažovania sa nám nemôže podariť zastaviť stratu biodiverzity.“

Východisková hodnota na meranie pokroku

Nedostatok dostupných poznatkov o stave biodiverzity v Európy bol uvedený ako jeden z dôvodov na vysvetlenie neúspechu Európy zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010. Pomocou východiskovej hodnoty by sa tento problém mal vyriešiť, pretože by mala politickým predstaviteľom poskytnúť východisko pre meranie situácie, ktorá v Európe panuje v oblasti biodiverzity. Nový nástroj poskytuje rámec na vytvorenie prepojení medzi počtom druhov, stavom biotopov a ekosystémovými službami, pričom využíva fakty a údaje, ktoré sú vedecky podložené a boli potvrdené alebo overené v členských štátoch. Informácie o druhoch a biotopoch budú rozčlenené podľa hlavných druhov ekosystémov (pobrežný, mokrade, lúky, lesy atď.) a v prípade potreby sa údaje budú každý rok aktualizovať, aby vznikol jasný prehľad o dosiahnutom pokroku. Najdôležitejšie je, že východisková hodnota bude poskytovať aj informácie o ekosystémových službách. Nástroj, ktorý bol dnes predstavený, bude hotový do konca roka v kontexte cieľov stanovených v  revidovanej európskej politike biodiverzity.

Nová platforma pre informácie o biodiverzite

Na konferencii bol takisto predstavený Európsky informačný systém pre biodiverzitu, BISE. BISE je informačný portál, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k existujúcim informáciám o prírode a biodiverzite tak, že na ňom bude možné nájsť existujúce údaje v oveľa kompletnejšej podobe ako predtým. Okrem informácií o európskej politike a zákonoch v danej oblasti sa na portáli nachádza množstvo materiálu o stave životného prostredia a ekosystémoch v EÚ, ako aj o hrozbách, ktorým sú vystavené. Ďalej sa na portáli nachádzajú informácie o výskume biodiverzity, ktorý v EÚ prebieha, a informácie o stave biodiverzity v jednotlivých členských štátoch, čím sa má podporiť väčšia spolupráca.

Kontext: dôsledky straty biodiverzity

Ekosystémy poskytujú mnohé základné funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľné využívanie zdrojov na Zemi. Patrí k nim zásobovanie jedlom, pitnou vodou a surovinami, regulačné funkcie ako zachytávanie uhlíka, samočistiaca schopnosť a kultúrne služby. Vážna a pretrvávajúca strata biodiverzity v Európe je obrazom prebiehajúceho úpadku ekosystémov, ich prirodzenej kapacity a schopnosti zabezpečovať regulačné služby.

Odkazy


Side Bar