Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Bruksela, dnia 1 czerwca 2010 r.

Ochrona środowiska: Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska przedstawiają dwa nowe narzędzia do walki z utratą różnorodności biologicznej

Dzisiejsza sesja inauguracyjna otwierająca konferencję Zielonego Tygodnia w Brukseli jest okazją do przedstawienia dwóch nowych narzędzi służących skuteczniejszej walce z utratą różnorodności biologicznej. Europejski system informacji o różnorodności biologicznej (BISE) to nowy portal internetowy gromadzący w jednym miejscu scentralizowane informacje dotyczące różnorodności biologicznej w Europie. Z myślą o osobach kształtujących politykę środowiska Europejska Agencja Środowiska oraz Komisja Europejska opracowały również tzw. poziom odniesienia, przedstawiający syntetycznie i wyczerpująco aktualną sytuację w zakresie różnorodności biologicznej. Wspomniany poziom odniesienia pozwoli śledzić postępy w staraniach zmierzających do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz wyraźnie określić i zmierzyć zmiany, jakie nastąpią po roku 2010.

„Utrata różnorodności biologicznej nie jest abstrakcją – to się dzieje tu i teraz” powiedział europejski komisarz ds. ochrony środowiska, Janez Potočnik. „Pokazując dokładnie, w jakim punkcie się znajdujemy, te dwa nowe narzędzia pomogą nam ponownie zanalizować nasze działania oraz przyjąć konkretne nowe środki w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tendencji, wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe.”

„Nasze zadanie polega na przełożeniu dostępnej nam wiedzy i informacji z zakresu różnorodności biologicznej, jaką dysponujemy w ramach poziomu odniesienia i BISE, na język codzienny, tak aby zmobilizować do działania społeczności i osoby prywatne” powiedziała profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska. „Nie ma mowy o rzeczywistym powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej bez osobistego zaangażowania i działania wszystkich Europejczyków.”

Poziom odniesienia służący do mierzenia postępów

Jedną ze wskazywanych przyczyn niepowodzenia w powstrzymywaniu utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. były luki w dostępnej wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej w Europie. Poziom odniesienia ma na celu rozwiązanie tego problemu, definiując, na potrzeby decydentów politycznych, punkt wyjścia do oceny stanu różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej.

To nowe narzędzie dostarcza ram do określenia powiązań pomiędzy liczbą gatunków, stanem siedlisk a usługami ekosystemowymi oraz wykorzystuje fakty i dane liczbowe udowodnione naukowo i zatwierdzone w państwach członkowskich i/lub poddane wzajemnej weryfikacji. Informacje dotyczące gatunków i siedlisk zostaną pogrupowane według głównych rodzajów ekosystemów (tereny przybrzeżne, tereny podmokłe, użytki zielone, lasy itp.) oraz, w odpowiednich przypadkach, będą corocznie aktualizowane w celu stworzenia jasnego, wieloletniego zapisu postępów. Co ważniejsze poziom odniesienia będzie również dostarczał informacji o usługach ekosystemowych. Przedstawione dzisiaj narzędzia zostaną całkowicie przygotowane do końca tego roku, w powiązaniu z celami, jakie zostaną określone w toku nadchodzącego przeglądu unijnej polityki ochrony środowiska.

Nowa platforma informacji o różnorodności biologicznej

Przy okazji konferencji uruchomiono również BISE - Europejski system informacji o różnorodności biologicznej. BISE jest portalem informacyjnym, którego zadaniem jest ułatwianie dostępu do istniejących informacji z zakresu przyrody i różnorodności biologicznej oraz przedstawianie istniejących danych w bardziej zrozumiałej niż dotychczas formie. Oprócz informacji na temat unijnej polityki i prawodawstwa z dziedziny ochrony przyrody znajdują się tam również bogate materiały dotyczące stanu środowiska i ekosystemów w UE oraz zagrażających im niebezpieczeństw, informacje dotyczące prowadzonych aktualnie w całej Unii badań naukowych z zakresu różnorodności biologicznej; można również uzyskać tam dostęp do informacji o sprawozdaniach na temat różnorodności biologicznej w państwach członkowskich, co ma pobudzać do zacieśniania współpracy.

Kontekst: skutki utraty różnorodności biologicznej

Ekosystemy dostarczają licznych funkcji podstawowych, które mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych naszej planety. Oznacza to również dostarczanie produktów nadających się do spożycia i eksploatacji, takich jak żywność, woda pitna czy surowce naturalne; funkcje regulujące jak np. sekwestracja dwutlenku węgla, przetwarzanie odpadów i usługi kulturowe. Poważna i stała utrata różnorodności biologicznej w Europie jest odzwierciedleniem obecnej degradacji ekosystemów, prowadzącej do utraty ich naturalnej zdolności do wykonywania funkcji regulujących.

Linki

Poziom odniesienia dotyczący różnorodności biologicznej:

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE http://biodiversity.europa.eu

W celu zapoznania się z programem Zielonego Tygodnia 2010 r. oraz związanymi z nim materiałami prasowymi zobacz: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar